OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale
OMV PETROM S.A.

SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2021

Întocmite în conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile
conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare FinanciarăOMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Cuprins

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE

SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL

SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale

OMV PETROM S.A.
SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel)Note

31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

ACTIVE
Imobilizări necorporale

5

2.693,74

2.620,93

Imobilizări corporale

6

23.897,03

25.872,41

Investiţii

7

1.732,08

1.747,47

Alte active financiare

8

2.306,46

2.425,37

Alte active

9

321,83

221,80

Creanţe privind impozitul pe profit amânat

17

1.463,63

1.464,75

Active imobilizate


32.414,77

34.352,73

Stocuri

10

1.809,94

1.652,09

Creanţe comerciale

8

2.635,69

1.309,30

Alte active financiare

8

1.730,97

1.207,63

Alte active

9

217,75

183,58

Numerar şi echivalente de numerar


10.053,93

7.304,97

Active circulante


16.448,28

11.657,57

Active deţinute pentru vânzare

11

14,83

719,24

Total active


48.877,88

46.729,54

CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
Capital social

12

5.664,41

5.664,41

Rezerve


27.205,30

26.348,53

Total capitaluri proprii


32.869,71

32.012,94

Provizioane pentru beneficii de pensionare şi alte obligaţii similare

13

163,28

205,40

Împrumuturi purtătoare de dobânzi

14

16,49

108,94

Datorii de leasing

6, 15

295,43

340,22

Provizioane privind obligaţiile cu dezafectarea şi restaurarea

13

6.032,03

7.244,66

Alte provizioane

13

660,65

634,79

Alte datorii financiare

15

57,25

4,21

Alte datorii

16

52,01

14,09

Datorii pe termen lung


7.277,14

8.552,31

Datorii comerciale

15

2.500,80

2.323,59

Împrumuturi purtătoare de dobânzi

14

1.871,04

1.509,15

Datorii de leasing

6, 15

138,05

120,62

Datorii cu impozitul pe profit


157,10

38,30

Alte provizioane şi obligaţii cu dezafectarea

13

383,42

505,52

Alte datorii financiare

15

2.657,77

747,84

Alte datorii

16

1.022,85

645,56

Datorii curente


8.731,03

5.890,58

Datorii asociate activelor deţinute pentru vânzare

11

-

273,71

Total capitaluri proprii şi datorii


48.877,88

46.729,54

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale

OMV PETROM S.A.
SITUAŢIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel)Note

2021

2020

Venituri din vânzări

18, 26

21.486,04

15.437,24

Alte venituri de exploatare

19

172,64

407,16

Venit net din filiale consolidate şi din investiţii în entități asociate

20

354,51

665,11

Total venituri din vânzări şi alte venituri


22.013,19

16.509,51

Achiziţii (nete de variaţia stocurilor)


(8.207,38)

(5.939,65)

Cheltuieli de producţie şi similare


(4.086,83)

(3.416,87)

Cheltuieli cu taxe aferente producţiei şi similare


(1.982,86)

(857,58)

Amortizare, ajustări de depreciere a activelor imobilizate și reversări

22

(3.182,01)

(2.884,08)

Cheltuieli privind vânzările, distribuţia şi cheltuieli administrative


(759,89)

(769,05)

Cheltuieli de explorare


(189,08)

(806,67)

Alte cheltuieli de exploatare

21

(239,14)

(336,79)

Rezultat din exploatare

26

3.366,00

1.498,82

Venituri din dobânzi

23

160,03

335,29

Cheltuieli cu dobânzile

23

(485,85)

(319,80)

Alte venituri şi cheltuieli financiare

24

67,02

(10,41)

Rezultat financiar net


(258,80)

5,08

Profit înainte de impozitare


3.107,20

1.503,90

Impozit pe profit

25

(418,78)

(122,32)

Profit net al anului


2.688,42

1.381,58

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale

OMV PETROM S.A.
SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel)2021

2020

Profit net al anului

2.688,42

1.381,58

Câştiguri/(pierderi) din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor,
generate în cursul anului

(131,60)

467,80

(Câştiguri)/pierderi din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor,
reclasificate în situația veniturilor și cheltuielilor

7,43

(371,31)

Totalul elementelor care pot fi reclasificate (“reciclate”) ulterior în cadrul
situației veniturilor şi cheltuielilor

(124,17)

96,49

Câştiguri/(pierderi) din actualizarea beneficiilor de pensionare

18,16

(12,25)

Câștiguri/(pierderi) din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor care sunt ulterior
transferate în valoarea contabilă a elementului acoperit împotriva riscului

57,22

(134,60)

Totalul elementelor care nu vor fi reclasificate (“reciclate”) ulterior în cadrul
situației veniturilor şi cheltuielilor

75,38

(146,85)

Impozit pe profit aferent elementelor care pot fi reclasificate (“reciclate”) ulterior
în cadrul situației veniturilor şi cheltuielilor

19,87

(15,44)

Impozit pe profit aferent elementelor care nu vor fi reclasificate (“reciclate”) ulterior
în cadrul situației veniturilor şi cheltuielilor

(12,07)

23,50

Impozit pe profit total aferent altor elemente ale rezultatului global

7,80

8,06

Alte elemente ale rezultatului global al anului, nete de impozit pe profit

(40,99)

(42,30)

Rezultatul global total al anului

2.647,43

1.339,28OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale

OMV PETROM S.A.
SITUAŢIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel)


Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021


Capital
social

Rezultatul
reportat și alte
rezerve similare

Rezerva din
instrumente de
acoperire împotriva
riscurilor de trezorerie

Alte
rezerve

Acţiuni
proprii

Capitaluri
proprii

Sold la 1 ianuarie 2021

5.664,41

26.198,54

74,36

75,65

(0,02)

32.012,94

Profit net al anului

-

2.688,42

-

-

-

2.688,42

Alte elemente ale rezultatului global
al anului

-

15,25

(56,24)

-

-

(40,99)

Rezultatul global total al anului

-

2.703,67

(56,24)

-

-

2.647,43

Dividende distribuite

-

(1.755,96)

-

-

-

(1.755,96)

Reclasificarea instrumentelor de
acoperire împotriva riscurilor de
trezorerie în bilanț

-

-

(36,15)

-

-

(36,15)

Alte modificari

-

-

-

1,45

-

1,45

Sold la 31 decembrie 2021

5.664,41

27.146,25

(18,03)

77,10

(0,02)

32.869,71

Situația modificărilor capitalurilor proprii pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020


Capital
social

Rezultatul
reportat și alte
rezerve similare

Rezerva din
instrumente de
acoperire împotriva
riscurilor de trezorerie

Alte
rezerve

Acţiuni
proprii

Capitaluri
proprii

Sold la 1 ianuarie 2020

5.664,41

26.583,21

27,70

75,65

(0,02)

32.350,95

Profit net al anului

-

1.381,58

-

-

-

1.381,58

Alte elemente ale rezultatului global al anului

-

(10,29)

(32,01)

-

-

(42,30)

Rezultatul global total al anului

-

1.371,29

(32,01)

-

-

1.339,28

Dividende distribuite

-

(1.755,96)

-

-

-

(1.755,96)

Reclasificarea instrumentelor de
acoperire împotriva riscurilor de
trezorerie în bilanț

-

-

78,67

-

-

78,67

Sold la 31 decembrie 2020

5.664,41

26.198,54

74,36

75,65

(0,02)

32.012,94

Pentru detalii privind elementele capitalurilor proprii, a se vedea nota 12.OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale

OMV PETROM S.A.
SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel)


Note

2021

2020

Profit înainte de impozitare


3.107,20

1.503,90

Venituri din dividende


(369,15)

(562,20)

Venituri din dobânzi

23

(133,85)

(263,10)

Cheltuieli cu dobânzile şi alte cheltuieli financiare

23, 24

55,28

53,87

Mişcarea netă a provizioanelor şi a ajustărilor de depreciere pentru:
- Investiţii şi împrumuturi


15,39

(122,19)

- Stocuri


1,87

9,56

- Creanţe


10,28

(23,99)

- Beneficii de pensionare şi alte datorii similare


(23,96)

(39,17)

- Obligaţii cu dezafectarea şi restaurarea


(98,31)

74,96

- Alte provizioane pentru riscuri şi cheltuieli


(45,92)

33,56

Câștiguri nete din cedarea de activități și active imobilizate

19, 21

(63,53)

(43,47)

Câştiguri nete din cedarea de active financiare

24

(72,89)

-

Amortizare şi ajustări de depreciere a activelor imobilizate, inclusiv reversări


3.279,41

3.565,87

Alte ajustări nemonetare

29

1.104,39

(105,66)

Dividende primite


369,15

562,20

Dobânzi primite


124,81

195,47

Dobânzi şi alte costuri financiare plătite


(42,38)

(48,51)

Impozit pe profit plătit


(283,89)

(315,90)

Trezoreria generată de activitățile de exploatare înainte de modificările capitalului circulant


6.933,90

4.475,20

(Creșterea)/scăderea stocurilor


(169,18)

284,50

(Creșterea)/scăderea creanţelor


(1.050,48)

642,10

Creşterea/(scăderea) datoriilor


659,89

(7,98)

Flux de trezorerie din activităţi de exploatare


6.374,13

5.393,82

Investiţii
Imobilizări necorporale şi corporale


(2.676,68)

(3.056,25)

Investiţii în filiale

29

-

(41,43)

Împrumuturi nete rambursate de către/ (acordate către) filiale

29

35,23

(109,29)

Cedări
Încasări aferente activelor imobilizate

29

85,92

201,27

Încasări din transferul de activitate

29

43,00

-

Încasări din cedarea de investiţii

29

488,63

71,59

Flux de trezorerie din activităţi de investiţii


(2.023,90)

(2.934,11)

Creşteri/ (rambursări nete) aferente împrumuturilor luate de la filiale

29

280,25

(42,74)

Rambursări nete aferente altor împrumuturi

29

(150,93)

(163,04)

Dividende plătite


(1.740,98)

(1.740,32)

Flux de trezorerie din activităţi de finanţare


(1.611,66)

(1.946,10)

Efectul modificării cursurilor de schimb asupra numerarului şi echivalentelor de numerar


10,39

(3,94)

Creşterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar


2.748,96

509,67

Numerar şi echivalente de numerar la începutul anului


7.304,97

6.795,30

Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul anului


10.053,93

7.304,97
OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale

OMV PETROM S.A.
NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021

(toate sumele sunt exprimate în milioane RON, mai puţin unde este specificat altfel)


 • 1. PRINCIPII LEGALE ŞI BAZELE DE ÎNTOCMIRE

OMV Petrom S.A. (Strada Coralilor, nr. 22, cod poştal 013329, Bucureşti, România), denumită în continuare „Societatea” sau „OMV Petrom”, desfăşoară activităţi în segmentele Upstream, Downstream Oil şi Downstream Gas şi este listată la Bursa de Valori Bucureşti sub codul „SNP” şi la Bursa de Valori din Londra sub codurile „PETB” şi „PETR”.

Începând cu 1 ianuarie 2022, segmentele de activitate ale OMV Petrom au fost redenumite după cum urmează: Upstream a devenit Explorare și Producție, Downstream Oil a devenit Rafinare și Marketing, Downstream Gas a devenit Gaze și Energie.

Structura acţionariatului la 31 decembrie 2021 și 2020


Procent 2021

Procent 2020

OMV Aktiengesellschaft

51,011%

51,011%

Statul Român

20,639%

20,639%

Fondul Proprietatea S.A.

6,997%

6,997%

Entități juridice și persoane fizice

21,353%

21,353%

Total

100,000%

100,000%


La 31 decembrie 2021 numărul de certificate globale de depozit (GDR-uri) a fost de 111.494, echivalentul a 16.724.100 acțiuni ordinare, reprezentând 0,030% din capitalul social.

La 31 decembrie 2020 numărul GDR-urilor a fost de 181.611, echivalentul a 27.241.650 acţiuni ordinare, reprezentând 0,048% din capitalul social.

Declaraţie de conformitate

Situaţiile financiare individuale („situaţii financiare”) ale Societăţii au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) cu toate modificările şi clarificările ulterioare.

Societatea întocmeşte şi situaţii financiare consolidate conform IFRS adoptate de către Uniunea Europeană (UE), care sunt disponibile pe website-ul societăţii:

https://www.omvpetrom.com/ro/investitori/rapoarte-si-prezentari.

Exerciţiul financiar corespunde anului calendaristic.

Bazele de întocmire

Situaţiile financiare ale OMV Petrom S.A. sunt prezentate în RON („leu românesc”) și sunt întocmite utilizând principiul continuităţii activităţii. Toate sumele sunt prezentate în milioane, rotunjite la cele mai apropiate două zecimale. Situaţiile financiare sunt întocmite pe baza costului istoric, cu excepția anumitor elemente care au fost evaluate la valoare justă, așa cum este detaliat în nota 3 Principii contabile și de evaluare. În cazul activelor şi datoriilor financiare pentru care valoarea justă este diferită de valoarea netă contabilă la data de raportare, valorile juste au fost prezentate în nota 30.
OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 2. ESTIMĂRI, IPOTEZE ȘI RAŢIONAMENTE CONTABILE

În vederea întocmirii situaţiilor financiare, managementul Societăţii trebuie să utilizeze o serie de estimări, ipoteze și raţionamente care influenţează valoarea raportată a activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor, precum și valoarea sumelor raportate în notele la situaţiile financiare și prezentarea datoriilor contingente. Estimările și raţionamentele sunt actualizate în mod continuu și se bazează pe experienţa managementului și pe alţi factori, printre care așteptările cu privire la evenimente viitoare care sunt considerate rezonabile în circumstanţele respective. Cu toate acestea, incertitudinea aferentă acestor ipoteze și estimări poate genera rezultate efective diferite faţă de aceste estimări și poate duce la ajustări semnificative ale valorii contabile a activelor sau datoriilor în perioadele viitoare.

Alte aspecte cu privire la expunerea Societăţii la riscurile și incertitudinile legate de gestionarea capitalului și a riscului financiar, inclusiv politicile aferente, sunt prezentate în nota 33.
Modificările în estimări se contabilizează prospectiv.

Corecţia erorilor semnificative aferente perioadei anterioare se efectuează retroactiv, pe seama rezultatului reportat, prin retratarea valorilor comparative pentru perioada (perioadele) anterioară(e) prezentată(e) în care a apărut eroarea sau, dacă eroarea a apărut înainte de prima perioadă anterioară prezentată, retratarea soldurilor de deschidere ale activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pentru prima perioadă anterioară prezentată. Erorile nesemnificative sunt corectate în perioada în care acestea sunt descoperite, pe seama situaţiei veniturilor şi cheltuielilor.

Efectele asociate schimbărilor climatice și tranziției energetice

OMV Petrom a considerat efectele pe termen scurt și lung asociate schimbărilor climatice și tranziției energetice în pregătirea situațiilor financiare individuale. Estimările contabile semnificative ale conducerii încorporează efectele viitoare ale deciziilor strategice proprii și ale angajamentelor OMV Petrom de a alinia portofoliul său la obiectivele tranziției energetice, la efectele pe termen scurt și lung asociate schimbărilor climatice și tranziției energetice spre surse de energie cu emisii mai scăzute de dioxid de carbon, odată cu cea mai bună estimare a conducerii referitoare la oferta și cererea globale, inclusiv prețurile previzionate ale mărfurilor.

OMV Petrom este conștientă de responsabilitatea sa și își va respecta angajamentul față de Acordul de la Paris și față de obiectivele climatice ale UE.

Cu toate acestea, există o incertitudine semnificativă asupra schimbărilor în mixul de surse energetice în următorii 30 de ani și asupra măsurii în care astfel de schimbări vor respecta ambițiile Acordului de la Paris. În timp ce societățile se pot angaja să respecte asemenea ambiții, raportarea financiară în conformitate cu IFRS solicită utilizarea de ipoteze care reprezintă cea mai bună estimare prezentă a conducerii asupra ariei de condiții economice viitoare anticipate, care pot să difere de aceste ambiții.

Grupul OMV Petrom operează pe o piață regională cu produse regionale și se așteaptă ca tranziția energetică să se realizeze în ritmuri diferite în diversele țări unde operează. Prin urmare, ipotezele pe termen mediu ale OMV Petrom, care sunt utilizate pentru estimările din diferite arii ale situațiilor financiare, incluzând pierderi din deprecierea activelor, duratele de viață și provizioanele privind obligațiile cu dezafectarea, sunt bazate pe un scenariu care la rândul său este bazat pe scenariul politicilor declarate ale Agenției Internaționale a Energiei („IEA”) preluat din Perspectivele Economice Mondiale și ajustat astfel încât UE, Statele Unite, China, Japonia și Coreea de Sud (cu o întârziere de doi ani în vederea alinierii politice și evaluării eficienței) urmează scenariul de dezvoltare sustenabilă („SDS”) al IEA și ating obiectivele Acordului de la Paris.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Pentru a recunoaște incertitudinea în ritmul tranziției energetice, OMV Petrom a efectuat o analiză a testului de stres, utilizând un scenariu de decarbonizare construit pe scenariul SDS al IEA, care presupune că întreaga lume va atinge angajamentele Acordului de la Paris de zero emisii nete până în 2070. Scopul acestei analize constă în evaluarea impactului asupra recuperabilității activelor și evaluării datoriilor.

Întreaga lume care urmează obiectivele acordului de la Paris are un impact asupra cererii globale care influențează ipotezele de stabilire a prețurilor țițeiului și gazelor naturale, ipotezele prețului CO2, marjele de rafinare, prețurile și marjele energiei electrice precum și previziunile evoluției volumelor, care au fost utilizate în analiza testului de stres.

Recuperabilitatea activelor

Ipotezele privind prețurile mărfurilor pot avea un impact semnificativ asupra valorilor recuperabile ale activelor de explorare și evaluare și ale imobilizărilor corporale.

Ipotezele privind prețul țițeiului au fost deja revizuite în 2020 pentru a reflecta schimbările din mediul de piață și au condus la deprecieri nete ale imobilizărilor corporale din Upstream de 346,37 milioane RON înainte de impozitare și la ajustări de depreciere ale imobilizărilor necorporale de explorare de 599,09 milioane RON înainte de impozitare. În 2021, ipotezele privind prețul țițeiului și al gazelor naturale în scenariul planului pe termen mediu, care reflectă impactul potențial al tranziției energetice, nu s-au modificat semnificativ în comparație cu 2020. În consecință, nu s-au înregistrat pierderi din depreciere sau reversări ale pierderilor din depreciere ca urmare a modificărilor ipotezelor de preț.

Conducerea continuă să monitorizeze ipotezele relevante privind prețul mărfurilor în viitor. Acest lucru ar putea duce la pierderi suplimentare din depreciere sau reversări ale deprecierii.

În testul de stres, OMV Petrom consideră pentru segmentul Upstream un preț al țițeiului pe termen lung mai mic cu 15-20 USD decât în scenariul planului pe termen mediu. Conform acestui scenariu de stres, valorile contabile ale activelor de țiței și gaze naturale cu rezerve dovedite ar trebui să fie reduse cu 10 miliarde RON; valoarea activelor de țiței și gaze naturale cu rezerve nedovedite care ar fi abandonate nu este semnificativă. Valoarea contabilă rămasă a imobilizărilor corporale aferente activelor de țiței și gaze naturale a căror cotă de producție de țiței este mai mare de 55% ar fi de 5 miliarde RON în acest scenariu de stres.

În segmentul Downstream Oil scenariul de stres reflectă evoluțiile în scădere privind volumulele la nivel global pentru aproape toate produsele, care au ca rezultat rate de creștere negative și o scădere suplimentară a marjelor în comparație cu scenariul planului pe termen mediu. Aceasta ar duce la o scădere suplimentară în sumă de 2 miliarde RON a valorii contabile aferente rafinăriei Petrobrazi.

In Downstream Gas scenariul de stres reflectă în principal o creștere a prețurilor CO2, totuși așteptările pe termen lung sunt ca această creștere să se reflecte în prețurile energiei și, prin urmare, aceasta nu ar genera nicio depreciere a centralei electrice cu ciclu combinat Brazi.

Scenariul de stres a fost calculat folosind o metodă simplificată. Calculul se bazează pe un model de actualizare a fluxurilor viitoare de numerar, similar cu un calcul al valorii de utilizare, în care nu au fost luate în considerare investiții viitoare pentru dezvoltare, îmbunătățiri și planuri de restructurare. În segmentul Upstream, fluxurile de numerar se bazează pe o planificare pe termen mediu ajustată pe cinci ani și pe o planificare bazată pe durata zăcământului pentru anii rămași până la abandonare. În segmentul Downstream Oil, sunt incluse fluxurile de numerar ale planificării pe termen mediu de 5 ani și o valoare finală. Ratele de creștere (negative) utilizate pentru calcularea valorii finale sunt estimate în conformitate cu schimbările preconizate ale cererii diferitelor produse în următorii 20 de ani. Scenariul de stres nu include alte modificări ale factorilor utilizați cu excepția prețurilor și volumelor. Acesta nu ia în considerare consecințele modificărilor pe care conducerea le-ar putea implementa, cum ar fi reducerea costurilor, revizuirea rezervelor, vânzările de active și modificările în planurile de afaceri. Prin urmare, sumele prezentate mai sus nu ar trebui privite ca cea mai bună estimare a impactului anticipat al deprecierii ca urmare a unui astfel de scenariu.OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Durata de viață

Imobilizările corporale din Downstream Oil vor fi în medie amortizate în întregime în următorii 6 ani. Cererea pentru produsele petroliere este anticipată să rămână solidă în această perioadă de timp. Prin urmare, nu se așteaptă un impact semnificativ asupra duratei preconizate de viață a imobilizărilor corporale în segmentul Downstream Oil, ca urmare a tranziției energetice.

Rata medie de viață a rezervelor dovedite (1P) rămase, considerând producția anuală curentă, este de 9 ani, iar amortizarea este calculată pe baza metodei „unităților de producție”, prin urmare OMV Petrom nu se așteaptă ca tranziția energetică să aibă un impact semnificativ asupra duratei de viață a imobilizărilor corporale din segmentul Upstream.

Având în vedere că OMV Petrom consideră că tranziția energetică nu va avea un impact semnificativ asupra segmentului Downstream Gas, nu va exista niciun impact semnificativ asupra duratelor de viață preconizate în acest segment.

Provizioanele privind obligaţiile cu dezafectarea

Data limită economică a activelor de țiței și gaze naturale din Upstream nu se modifică semnificativ în cazul scenariului de stres. Prin urmare, se preconizează că impactul asupra valorii contabile a provizioanelor de dezafectare va fi nesemnificativ.

Pentru rafinărie nu sunt recunoscute provizioane de dezafectare. Se preconizează ca rafinăria Petrobrazi să continue producția chiar și în condițiile alinierii la scenariul tranziției energetice conform acordului de la Paris.

Estimări și ipoteze

În cele ce urmează sunt descrise ipotezele semnificative privind evenimente viitoare și alte surse de incertitudine existente la data raportării, care prezintă un risc major de a conduce la ajustări semnificative ale valorii contabile a activelor sau datoriilor în cursul anului financiar viitor. Societatea își bazează estimările și ipotezele pe parametrii disponibili la data întocmirii situaţiilor financiare. Cu toate acestea circumstanţele și ipotezele existente în legătură cu perioadele viitoare pot suferi modificări în contextul schimbărilor condiţiilor de piaţă sau al altor factori care nu sunt în controlul Societăţii. Astfel de modificări sunt reflectate în ipoteze pe măsură ce acestea apar

 • a) Rezervele de ţiţei și gaze naturale

Rezervele minerale (rezervele de ţiţei și gaze naturale) sunt estimate de către inginerii Societăţii, în conformitate cu standardele internaționale și cu standardele convenite în industrie, pe baza disponibilității datelor geologice și de inginerie, a datelor referitoare la performanța zăcămintelor, a forajului de noi sonde și a prețurilor mărfurilor tranzacționabile. Estimările sunt revizuite extern periodic (de obicei o dată la doi ani). Ultima revizuire externă a rezervelor de ţiţei și gaze naturale a fost efectuată în 2021 pentru rezervele existente la finalul anului 2020. Rezervele comerciale sunt evaluate conform cu reglementările interne, care sunt aliniate standardelor din industrie.

Activele aferente producţiei de ţiţei și gaze natural sunt amortizate pe baza metodei unităţilor de producţie la o rată calculată prin referinţă fie la rezervele dovedite totale, fie la rezervele dovedite dezvoltate (a se vedea mai jos politica contabilă de amortizare și depreciere), determinate așa cum s-a prezentat mai sus. Valoarea contabilă a activelor aferente producţiei de ţiţei și gaze naturale la 31 decembrie 2021 este prezentată în notele 5 și 6.

Nivelul rezervelor comerciale estimate este, de asemenea, un factor important în evaluarea gradului de depreciere a valorii contabile a oricărui activ de dezvoltare și producţie al Societăţii.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • b) Provizioanele privind obligaţiile cu dezafectarea şi restaurarea

Activităţile de bază ale Societăţii generează cu regularitate obligaţii cu privire la demontarea și îndepărtarea, scoaterea din uz a activelor, precum și obligaţii de remediere a solului. Aceste obligaţii de dezafectare și restaurare au valori semnificative în special pentru segmentul Upstream (sonde de ţiţei și gaze, echipamente de suprafaţă și offshore). La momentul apariţiei obligaţiei, aceasta se provizionează integral prin recunoașterea unei datorii egală cu valoarea actualizată a cheltuielilor viitoare de dezafectare și restaurare. Concomitent, pentru activul la care se referă provizionul de dezafectare se capitalizează o sumă echivalentă.

Costurile de dezafectare pentru anumite facilităţi și proprietăţi vor fi suportate de Societate la sfârșitul perioadei de operare a acestora.

Estimările costurilor viitoare de restaurare sunt bazate pe contractele în vigoare încheiate cu furnizorii, rapoartele inginerilor OMV Petrom, precum și pe experienţa anterioară. Reducerea costurilor viitoare preconizate sau amânarea acestora afectează atât provizionul, cât și activul aferent, în limita valorii contabile, iar în caz contrar provizionul este reversat în situaţia veniturilor și cheltuielilor.

Pentru determinarea provizioanelor pentru costurile de dezafectare și restaurare este necesară estimarea ratelor de actualizare și de inflaţie. Aceste estimări au un impact semnificativ asupra valorii provizioanelor (a se vedea nota 13).

Costurile finale de dezafectare și restaurare sunt incerte și estimările de costuri pot varia ca răspuns la numeroși factori, printre care modificări ale legislaţiei relevante, dezvoltarea unor tehnici noi de restaurare sau experienţa altor zone de producţie. Alocarea în timp și suma costurilor pot să se modifice și, de exemplu, ca urmare a schimbărilor rezervelor sau ale legilor și reglementărilor sau ale interpretării acestora. Prin urmare, pot exista ajustări semnificative asupra provizioanelor înregistrate, care pot afecta rezultatele viitoare.

 • c) Deprecierea activelor nefinanciare

Societatea evaluează fiecare activ sau unitate generatoare de numerar la fiecare dată de raportare pentru a stabili dacă există indicii de depreciere. Dacă există astfel de indicii, se efectuează un calcul formal al valorii recuperabile, care reprezintă maximul dintre valoarea justă mai puţin costurile aferente vânzării și valoarea de utilizare. Cu excepţia activelor a căror valoare va fi recuperată printr-o tranzacţie de vânzare mai degrabă decât prin utilizare, pentru toate testele de depreciere efectuate, valoarea recuperabilă s-a bazat pe valoarea de utilizare. Evaluarea acesteia necesită diverse estimări și ipoteze, în funcţie de natura activităţii, cum ar fi preţurile la ţiţei, ratele de actualizare, rezervele, ratele de creștere, marjele brute și marjele din activitatea de energie electrică. Estimările și ipotezele cheie utilizate sunt supuse riscului de modificare ca urmare a caracterului volatil inerent al diverșilor factori macroeconomici și ca urmare a incertitudinii legate de factorii specifici activelor sau unităților generatoare de numerar, cum ar fi volumele rezervelor și profilurile de producție, care pot afecta valoarea recuperabilă a activelor și/sau a unităților generatoare de numerar.

Testul de depreciere în Upstream

Principalele ipoteze folosite pentru valoarea recuperabilă a activelor din Upstream sunt prețurile țițeiului și gazelor naturale, volumele de producție și ratele de actualizare. Profilele de producție au fost estimate pe baza experienței anterioare și reprezintă cea mai bună estimare a managementului cu privire la producția viitoare. Prognozele fluxurilor de trezorerie pentru primii cinci ani se bazează pe planificarea pe termen mediu și, pentru restul perioadei, pe o planificare bazată pe “viața zăcământului”, acoperind întreaga durată de viață a zăcământului.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


În 2021, nu au fost modificări semnificative ale ipotezelor comparativ cu 2020. Date fiind estimările conducerii privind prețul țițeiului Brent pe termen lung și volumele de producție, a fost realizată o analiză a evenimentelor declanșatoare și s-a concluzionat că nu sunt indicatori privind deprecierea sau reversarea unor ajustări de depreciere, prin urmare nu a fost necesar să se efectueze un test de depreciere.

Ipotezele privind prețul nominal al țițeiului și cursul de schimb RON/USD sunt prezentate mai jos:

Ipotezele privind prețul țițeiului în 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Prețul țițeiului Brent (USD/bbl)

65

65

65

65

65

Cursul de schimb RON/USD

4,14

4,14

4,14

4,14

4,14

Prețul țițeiului Brent (RON/bbl)

269

269

269

269

269
Ipotezele privind prețul țițeiului în 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Prețul țițeiului Brent (USD/bbl)

50

60

60

65

65

Cursul de schimb RON/USD

4,30

4,30

4,30

4,30

4,30

Prețul țițeiului Brent (RON/bbl)

215

258

258

280

280
Pentru perioada 2027-2030, Societatea a estimat un preț al țițeiului Brent de 65 USD/bbl care se așteaptă să scadă gradual la 60 USD/bbl până în 2035. Începand cu 2035, Societatea a aplicat un preț al țițeiului Brent de 60 USD/bbl. Toate estimările după anul 2026, menționate anterior, sunt exprimate în termeni reali la nivelul anului 2026.

În 2020, Societatea şi-a actualizat planul pe termen mediu şi a revizuit estimările pe termen lung utilizate în planificare pentru a reflecta schimbările din mediul de piaţa. Suplimentar, ipotezele privind evoluția prețurilor pe termen scurt au fost actualizate pentru a reflecta scăderea semnificativă a prețului țițeiului în 2020. Estimările utilizate pentru prețurile țițeiului pe termen scurt și mediu se fundamentează pe cea mai bună estimare a conducerii și sunt în concordanță cu sursele externe. Estimările pe termen lung sunt în concordanță cu datele furnizate de studii externe și consideră viziunea pe termen lung asupra ofertei și cererii globale.

Revizuirile din 2020 au condus la ajustări de depreciere (nete de reversări) în valoare de 346,37 milioane RON înainte de impozitare și ajustări de depreciere pentru active necorporale de explorare în valoare de 599,09 milioane RON înainte de impozitare. Valoarea recuperabilă a activelor depreciate sau pentru care s-a înregistrat o reversare a unei ajustări de depreciere a fost in sumă de 2.730,42 milioane RON. Rata de actualizare după impozitare folosită a fost de 9,7%. Valoarea recuperabilă s-a bazat pe valoarea de utilizare.

În 2020, o creștere de 1 punct procentual a ratei de actualizare după impozitare ar fi condus la o ajustare de depreciere suplimentară de aproximativ 150 milioane RON după impozitare. În plus, o scădere a prețului țițeiului Brent cu 10 USD/bbl pe an ar fi condus la o ajustare de depreciere suplimentară în valoare de aproximativ 2,5 miliarde RON după impozitare.

Testul de depreciere în Downstream

În segmentul Downstream Oil, pe lângă ratele de actualizare, valorile recuperabile sunt influențate în principal de indicatorul marja de rafinare și de rata de utilizare a rafinăriei, precum și de marjele din vânzările cu amănuntul și de volumele de vânzări cu amănuntul.

În 2021 și 2020, pe baza estimărilor conducerii, s-a concluzionat că nu au existat evenimente declanșatoare pentru efectuarea vreunui test de depreciere în Downstream Oil.

În segmentul Downstream Gas, pe lângă ratele de actualizare, principalele ipoteze de evaluare pentru calculul valorilor recuperabile sunt marjele din activitatea de energie electrică (fiind diferențele dintre prețul la electricitate și costul gazului natural și al certificatelor CO2) şi producţia netă de electricitate pentru centrala electrică. Estimările utilizate pentru prețuri se fundamentează pe cea mai bună estimare a conducerii, ținând cont de specificul pieței locale și de corelația dintre piața locală și cea regională.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


În 2021, pe baza estimărilor conducerii, s-a concluzionat că nu au existat evenimente declanșatoare pentru efectuarea vreunui test de depreciere în Downstream Gas.

În 2020, ipotezele de preț pe termen lung pentru energie electrică și certificate CO2 au fost revizuite, având în vedere condițiile mai bune din piața producției de energie electrică, favorizând centralele electrice cu ciclu combinat comparativ cu centralele electrice pe cărbune. Aceasta a determinat reversarea integrală a ajustărilor de depreciere aferente centralei electrice cu ciclu combinat de la Brazi, în valoare de 518,65 milioane RON înainte de impozitare având la bază o rată de actualizare după impozitare de 4,26%. O creștere de 1 punct procentual a ratei de actualizare după impozitare nu ar fi modificat valoarea reversării ajustării de depreciere, având în vedere că valoarea recuperabilă ar fi fost mai mare decât limita maximă de reversare. De asemenea, o scădere de 25% a marjelor din activitatea de energie electrică nu ar fi avut un impact asupra reversării ajustării de depreciere înregistrate.

 • d) Costuri de explorare și evaluare

Aplicarea politicii contabile a Societăţii pentru costurile de explorare și evaluare necesită raţionamente pentru a determina dacă obţinerea de beneficii economice viitoare este probabilă din operarea sau vânzarea viitoare, sau dacă activităţile nu au atins un stadiu care permite o evaluare rezonabilă a existenţei rezervelor. Determinarea rezervelor și resurselor este în sine un proces de estimare, care presupune grade diferite de incertitudine, în funcţie de subclasificări, iar aceste estimări afectează în mod direct momentul de recunoaștere a costurilor de explorare și evaluare.

Politica de recunoaștere prevede ca managementul să utilizeze o serie de estimări și ipoteze referitoare la evenimentele și circumstanţele viitoare, în special dacă se poate stabili o operaţiune de extracţie viabilă din punct de vedere economic. Oricare dintre aceste estimări și ipoteze se poate schimba pe măsură ce noi informaţii devin disponibile. Dacă, ulterior capitalizării costurilor, se obţin informaţii care sugerează că recuperarea acestora este improbabilă, suma capitalizată relevantă este înregistrată în situaţia veniturilor și cheltuielilor aferentă perioadei în care noile informaţii au fost disponibile. Costurile de explorare și evaluare capitalizate sunt prezentate la active imobilizate necorporale în situația poziției financiare.

 • e) Recuperabilitatea creanţei asupra statului român

Conducerea evaluează periodic recuperabilitatea creanţei aferente costurilor de recuperat de la statul român aferente obligațiilor de dezafectare și de mediu, care a fost recunoscută în baza contractului de privatizare. Procesul de evaluare ia în considerare, printre altele, istoricul sumelor solicitate, cerinţele aferente procesului de documentare, potenţiale litigii sau proceduri de arbitraj. Pentru mai multe detalii a se vedea nota 8 b).

Raţionamente

În procesul de aplicare a politicilor contabile ale Societăţii, au fost utilizate raţionamente, în mod special în legătură cu următoarele aspecte:

f) Unităţile generatoare de numerar

Managementul utilizează raţionamente pentru stabilirea nivelului adecvat de grupare a activelor din Upstream în unităţi generatoare de numerar, în special cu privire la activele din Upstream care au în comun o infrastructură semnificativă și sunt, prin urmare, grupate în aceeași unitate generatoare de numerar.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


g) Contingenţele

Prin natura lor, contingenţele vor fi clarificate doar atunci când unul sau mai multe evenimente viitoare se vor petrece sau nu. Evaluarea contingenţelor implică, în mod inerent, utilizarea de raţionamente și estimări semnificative cu privire la rezultatul unor evenimente viitoare.

h) Durata contractelor de leasing și rata marginală de împrumut

OMV Petrom stabilește durata contractului de leasing ca fiind perioada irevocabilă a contractului de leasing cumulată cu perioade acoperite de opțiunea de prelungire a contractului de leasing, dacă există certitudinea rezonabilă că va fi exercitată, sau alte perioade acoperite de opțiunea de încetare, dacă există certitudinea rezonabilă că aceasta nu va fi exercitată. Societatea are contracte de leasing care includ opțiuni de prelungire și de încetare. În determinarea duratei de leasing utilizată pentru evaluarea leasingului, Societatea ia în considerare toți factorii și toate circumstanțele relevante pentru crearea unui stimulent economic pentru scurtarea sau prelungirea duratei de leasing precum factorii de piață, mărimea rezervelor de țiței și gaze sau alți factori relevanți.

Societatea nu poate determina cu ușurință rata implicită a dobânzii din contractele sale de leasing. Astfel, utilizează rata marginală relevantă de împrumut pentru a evalua datoriile de leasing. Ratele marginale de împrumut au fost determinate luând în considerare factori precum durata leasingului, riscul de credit, valuta în care este exprimat leasingul și mediul economic.


 • 3. PRINCIPII CONTABILE ŞI DE EVALUARE

3.1. Schimbări în politicile contabile

Politicile contabile adoptate sunt consecvente cu cele aplicate pentru exercițiul financiar anterior, cu excepția modificărilor prezentate mai jos.

Societatea a adoptat următoarele amendamente la standarde de la 1 ianuarie 2021:

 • Amendamente la IFRS 16 Contracte de leasing: Concesii la chirii acordate ca urmare a pandemiei de COVID-19
 • Amendamente la IFRS 16 Contracte de leasing: Concesii la chirii acordate ca urmare a pandemiei de COVID-19 după 30 iunie 2021
 • Amendamente la IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 și IFRS 16: Reforma indicelui de referință al ratei dobânzii - faza 2.

Aceste modificări nu au avut un impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale Societății.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


3.2. Alte standarde noi sau revizuite, dar care nu sunt încă obligatorii

Societatea nu a aplicat următoarele standarde noi sau modificate care au fost emise dar nu sunt încă în vigoare. Nu se aşteaptă ca acesta să aibă un impact semnificativ asupra situațiilor financiare ale Societății. În unele cazuri, acestea nu au fost încă adoptate de UE.

Standarde și amendamente

Data de intrare în vigoare conform IASB

Amendamente la IFRS 3 Combinări de întreprinderi: Referințe la Cadrul Conceptual

1 ianuarie 2022

Amendamente la IAS 16 Imobilizări corporale: Încasări din vânzări înainte de utilizarea propriu-zisă

1 ianuarie 2022

Amendamente la IAS 37: Contracte oneroase - Costul aferent îndeplinirii unui contract

1 ianuarie 2022

Îmbunătățiri anuale ale standardelor IFRS 2018-2020

1 ianuarie 2022

IFRS 17 Contracte de asigurare și amendamente la IFRS 17

1 ianuarie 2023

Amendamente la IAS 1: Clasificarea datoriilor ca datorii curente sau datorii pe termen lung

1 ianuarie 2023

Amendamente la IAS 1 și la Declarația de Practică 2 IFRS: Prezentarea politicilor contabile

1 ianuarie 2023

Amendamente la IAS 8: Definirea estimărilor contabile

1 ianuarie 2023

Amendamente la IAS 12: Impozit pe profit amânat aferent activelor si datoriilor care decurg dintr-o singură tranzacție

1 ianuarie 2023

3.3. Sumar al principiilor contabile şi de evaluare

 • a) Costuri anterioare achiziţiei licențelor de explorare

Costurile anterioare achiziției licențelor de explorare sunt recunoscute direct ca și cheltuieli în perioada în care sunt efectuate. Prospecțiunile anterioare achiziției licențelor de explorare se efectuează în etapa preliminară de evaluare atunci când se încearcă să se identifice zonele care ar putea conține potențiale rezerve de ţiţei și gaze naturale, fără a avea acces fizic la acea zonă. Costurile aferente pot include studii seismice, măsurători magnetice, fotografii prin satelit și aeriene, teste de gravitație metrică etc.

 • b) Costuri de achiziție a licențelor

Costurile cu achiziția licențelor de explorare sunt recunoscute în categoria imobilizărilor necorporale.

Costurile cu achiziția licențelor sunt analizate la fiecare dată de raportare pentru a identifica dacă sunt indicii conform cărora valoarea lor contabilă netă depășește valoarea recuperabilă. Această analiză include confirmarea faptului că forajul de explorare este încă în desfăşurare sau este ferm planificat, a faptului că s-a demonstrat, sau este în curs de a se demonstra, că descoperirea este viabilă din punct de vedere economic, pe baza unor considerente de ordin tehnic și comercial, și că a avut loc un progres suficient în definirea planurilor de dezvoltare și a calendarului.

În cazul în care nici o activitate viitoare nu este planificată sau în cazul în care s-a renunțat la licență sau licența a expirat, valoarea contabilă a costurilor cu achiziția licenței este recunoscută în situaţia veniturilor şi cheltuielilor.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


La momentul stabilirii rezervelor dovedite și a aprobării deciziei interne pentru dezvoltare, costurile relevante sunt transferate în categoria activelor aferente producției de țiței și gaze naturale, în cadrul imobilizărilor corporale.

 • c) Costuri de explorare şi de evaluare

Costurile de explorare se referă exclusiv la segmentul de activitate Upstream și cuprind costurile asociate cu rezervele nedovedite. Acestea includ costurile geologice și geofizice pentru identificarea și investigarea zonelor cu posibile rezerve de țiței și gaze naturale și costurile administrative, juridice și de consultanță în legătură cu explorarea.

Costurile de explorare şi evaluare sunt contabilizate utilizând metoda de recunoaştere pe bază de succes al acestor operaţiuni. Costurile aferente activităţilor geologice şi geofizice sunt recunoscute direct la cheltuieli atunci când sunt efectuate. Costurile asociate activităţilor de foraj de explorare şi evaluare sunt recunoscute iniţial în categoria activelor aferente rezervelor nedovedite până la determinarea viabilităţii din punct de vedere comercial a prospecţiunilor de ţiţei şi gaze naturale aferente. Dacă prospecţiunile sunt finalizate fără succes, costurile asociate sunt incluse în situaţia veniturilor şi cheltuielilor a anului. Dacă prospecţiunile sunt considerate viabile din punct de vedere comercial, astfel de costuri vor fi transferate în categoria imobilizărilor corporale (active aferente producţiei de ţiţei şi gaze naturale), la momentul stabilirii rezervelor dovedite și a aprobării deciziei interne pentru dezvoltare. Stadiul acestor prospecţiuni şi al costurilor aferente este revizuit în mod regulat de către conducerea tehnică, comercială şi executivă, incluzând revizuirea de depreciere cel puţin o dată pe an, pentru a confirma intenţia continuă de a dezvolta sau de a beneficia în alt fel de descoperirea respectivă. Când nu mai există această intenţie, costurile sunt recunoscute în situaţia veniturilor şi cheltuielilor. Sondele de explorare în curs la sfârșitul anului, care sunt determinate a fi fără succes după data situațiilor financiare, sunt tratate ca evenimente care nu se ajustează, ceea ce înseamnă că astfel de costuri suportate pentru sonde de explorare rămân capitalizate în situațiile financiare ale perioadei de raportare supuse revizuirii și vor fi recunoscute la cheltuieli în perioada ulterioară.

 • d) Costuri de dezvoltare şi producţie

Costurile de dezvoltare, inclusiv costurile efectuate pentru a permite accesul la rezerve dovedite şi pentru a pregăti amplasamentul sondelor pentru foraj, costurile efectuate cu forajul şi cu echiparea sondelor de dezvoltare, precum şi cele efectuate pentru construcţia şi instalarea facilităţilor de producţie, sunt capitalizate ca active aferente producției de țiței și gaze naturale.

Costurile de producţie, inclusiv costurile înregistrate pentru desfăşurarea activităţii şi întreţinerea sondelor şi a echipamentelor şi facilităţilor aferente (inclusiv costurile privind deprecierea şi amortizarea, după cum este descris mai jos) şi alte costuri privind operarea şi întreţinerea sondelor, echipamentelor şi facilităţilor aferente sunt înregistrate drept cheltuieli pe măsură ce apar.

 • e) Imobilizări necorporale şi imobilizări corporale

Imobilizările necorporale şi corporale sunt recunoscute la costul de achiziţie sau de construcţie (incluzând costurile cu inspecțiile majore și reparațiile capitale) şi sunt prezentate net de amortizarea cumulată şi pierderile din depreciere cumulate.

Costul imobilizărilor corporale cumpărate este reprezentat de preţul net în numerar şi echivalente de numerar plătit pentru achiziţionarea activelor respective, precum şi valoarea altor costuri direct atribuibile aducerii activelor la locaţia şi condiţia necesare pentru ca acestea să poată opera în modul dorit. Costul activelor construite în regie proprie include costurile salariale, cu materialele, costuri indirecte de producţie și alte costuri direct atribuibile aducerii activelor la locaţia şi condiţia curente.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Amortizarea este calculată folosind metoda liniară, cu excepţia activelor din segmentul Upstream, pentru care amortizarea se calculează într-o mare măsură folosindu-se metoda unităților de producție. În situația veniturilor şi cheltuielilor, ajustările de depreciere aferente activelor de explorare sunt prezentate ca şi cheltuieli de explorare, iar cele pentru alte active sunt raportate în linia amortizare, ajustări de depreciere a activelor imobilizate și reversări.

Imobilizări necorporale

Durata de viață utilă (ani)

Fond comercial

nedeterminată

Software

3 – 5

Concesiuni, licențe și alte imobilizări necorporale

5 - 20, sau durata contractului

Imobilizări corporale specifice activităţii din fiecare segment


Upstream

Active aferente producţiei de ţiţei şi gaze naturale

Metoda unităților de producție

Downstream Oil

Rezervoare pentru depozitare şi instalaţii şi echipamente pentru rafinare

25 – 40

Downstream Oil

Sisteme de conducte

20

Downstream Gas

Conducte de gaze naturale

20 - 30

Downstream Gas

Centrala electrică în ciclu combinat

8 – 30

Alte imobilizări corporale


Clădiri utilizate pentru producţie sau activităţi administrative

20 – 50

Alte imobilizări corporale

10 – 20

Active şi echipamente accesorii

5 – 10

În vederea aplicării metodei contabile de amortizare pe baza unităților de producție, Societatea a împărţit zonele în care operează în regiuni. Rata de amortizare este calculată pentru fiecare regiune productivă, pe baza cantităților extrase și a rezervelor dovedite sau a rezervelor dovedite dezvoltate, după caz.

Activităţile de explorare şi evaluare capitalizate nu sunt în general amortizate cât timp sunt aferente unor rezerve nedovedite, dar sunt testate pentru depreciere. Odată ce rezervele sunt dovedite şi viabile din punct de vedere comercial, activele aferente sunt reclasificate în imobilizări corporale şi sunt amortizate din momentul în care începe producţia. Costurile de dezvoltare capitalizate şi echipamentele aferente sunt în general amortizate pe baza rezervelor dovedite şi dezvoltate/ rezervelor dovedite totale, aplicând metoda unităţilor de producţie din momentul începerii producţiei.

Dreptul de utilizare a activelor este amortizat utilizând metoda liniară pe perioada cea mai scurtă dintre durata de viață utilă a activului și durata contractului de leasing.

Un element al imobilizărilor corporale şi orice parte semnificativă recunoscută iniţial sunt derecunoscute în momentul cedării sau atunci când nu se mai aşteaptă beneficii economice viitoare din utilizarea sau vânzarea lui. Orice câştig sau pierdere din derecunoaşterea activului (calculat(ă) ca diferenţă între încasările nete din vânzare şi valoarea contabilă netă a activului) este inclus(ă) în situaţia veniturilor şi cheltuielilor la momentul derecunoaşterii.

În cadrul metodei contabile de recunoaștere pe bază de succes, activele individuale aferente activităţilor de producţie ţiţei şi gaze naturale și alte active sunt alocate unor centre de cost (câmpuri, blocuri, regiuni), care stau la baza amortizării şi a testelor de depreciere. În cazul în care sonde separate sau alte active, aparţinând aceleiaşi zone cu rezerve dovedite, sunt abandonate, amortizarea cumulată a unui activ individual este posibil să nu poată fi identificată specific. În general, chiar dacă valorile contabile ale activelor abandonate pot fi identificate, pierderea din abandonarea parțială a unui activ dintr-o zonă nu este recunoscută, atât timp cât grupul rămas de active continuă să producă țiței și gaze naturale. Se consideră faptul că activul abandonat sau cedat este amortizat integral. Costurile capitalizate aferente activului abandonat sau cedat sunt înregistrate în contrapartidă cu amortizarea cumulată a zonei căreia îi aparține activul.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Costurile sunt capitalizate dacă un activ sau o parte a unui activ, care a fost amortizat(ă) separat şi este casat în prezent, este înlocuit(ă) și este probabil că va aduce beneficii economice viitoare. Dacă o parte a activului înlocuit nu a fost considerată o componentă separată și, prin urmare, nu a fost amortizată separat, se utilizează valoarea de înlocuire pentru a estima valoarea contabilă netă a activului(lor) înlocuit(e) care este/(sunt) casat(e) imediat.

Tranzacțiile în care este obținut controlul asupra unei entități de explorare sunt recunoscute ca achiziții de active dacă entitatea nu constituie o întreprindere așa cum este definită de IFRS 3 Combinări de întreprinderi.

Activele clasificate drept deţinute pentru vânzare sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea justă minus costurile de vânzare. Activele imobilizate și grupurile de active imobilizate sunt catalogate drept deţinute pentru vânzare dacă valoarea lor contabilă va fi recuperată în principal printr-o operaţiune de vânzare, şi nu prin continuarea utilizării lor. O astfel de clasificare are la bază ipotezele că vânzarea activelor respective are o probabilitate ridicată şi că activele sunt disponibile pentru vânzarea imediată şi în forma în care se prezintă la momentul respectiv. Pentru ca vânzarea să fie foarte probabilă, nivelul adecvat al conducerii trebuie să îşi fi luat angajamentul de a vinde şi trebuie să se fi lansat un plan activ de găsire a unui cumpărător, tranzacţia se aşteaptă că va îndeplini criteriile de recunoaştere ca vânzare finalizată în termen de un an de la data clasificării (cu excepţia cazului în care sunt îndeplinite anumite condiţii), activul trebuie să fie în mod activ promovat la un preţ corelat în mod rezonabil cu valoarea sa justă, şi este puţin probabil să aibă loc modificări semnificative ale planului de vânzare sau ca planul să fie întrerupt. Imobilizările corporale și necorporale încetează a mai fi amortizate odată ce au fost clasificate ca active deținute pentru vânzare.

Deprecierea activelor necorporale şi corporale

În conformitate cu IAS 36, atât imobilizările necorporale cât şi cele corporale sunt analizate la data raportării pentru a identifica dacă există indicii de depreciere. Pentru imobilizările necorporale cu durata de viaţă nedeterminată, testele de depreciere sunt efectuate anual. Acest lucru este aplicabil, chiar dacă nu există indicii de depreciere. Testele de depreciere sunt efectuate la nivelul unităților generatoare de numerar care generează intrări de numerar în mare măsură independente de cele provenite din alte active sau grupuri de active.

Dacă există vreun indiciu, sau când este necesar un test anual de depreciere pentru un activ, Societatea estimează valoarea recuperabilă a activului, fiind valoarea cea mai mare dintre valoarea justă minus costurile de vânzare și valoarea sa de utilizare.

În evaluarea valorii de utilizare, fluxurile de trezorerie viitoare estimate sunt actualizate la valoarea lor prezentă utilizând o rată de actualizare post-impozitare care reflectă evaluările actuale ale pieței privind valoarea timp a banilor și riscurile specifice activului sau unităților generatoare de numerar. Fluxurile de trezorerie sunt în general derivate din bugetele recente și din calculele de planificare, care sunt pregătite separat pentru fiecare dintre unitățile generatoare de numerar ale Societăţii cărora li se alocă active individuale.

În cazul în care valoarea contabilă netă a unui activ sau a unei unități generatoare de numerar depășește valoarea sa recuperabilă, activul este considerat depreciat și o pierdere din depreciere este recunoscută pentru a reduce valoarea activului la nivelul valorii recuperabile. Pierderile din depreciere sunt recunoscute în situaţia veniturilor şi cheltuielilor în amortizare, ajustări de depreciere a activelor imobilizate și reversări şi în cheltuieli de explorare.

Dacă motivele care au stat la baza deprecierii nu mai sunt aplicabile într-o perioadă ulterioară, o reversare de depreciere este recunoscută în situația veniturilor și cheltuielilor. Valoarea contabilă majorată prin reversarea unei ajustări de depreciere nu trebuie să depășească valoarea contabilă (netă de amortizare) care ar fi fost determinată dacă nicio ajustare de depreciere nu ar fi fost recunoscută în anii anteriori.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • f) Întreţinere şi reparaţii majore

Costurile capitalizate cu activitățile periodice de inspecții și reparații capitale reprezintă componente separate ale activelor sau ale grupurilor de active aferente. Costurile capitalizate cu inspecțiile și reparațiile capitale sunt amortizate utilizând metoda liniară, sau pe baza numărului de ore de funcţionare, pe baza cantităţii produse sau pe baza altor metode similare, dacă acestea reflectă mai bine intervalul de timp la care se efectuează inspecțiile (până la următoarea inspecție).

Costurile cu activităţile majore de inspecții şi reparaţii cuprind costul înlocuirii activelor sau a unor părţi din active, costurile de inspecţie şi costurile de reparaţii capitale. Costurile de inspecţie asociate cu programele majore de întreţinere sunt capitalizate şi amortizate pe perioada până la următoarea inspecţie.

Costurile activităţilor de reparaţii capitale pentru sonde sunt de asemenea capitalizate şi sunt amortizate utilizând metoda unităţilor de producţie, în măsura în care sunt de succes.

Toate celelalte costuri cu reparaţiile curente şi întreţinerea uzuală sunt recunoscute direct în cheltuieli atunci când se efectuează.

 • g) Cercetare și dezvoltare

Costurile referitoare la activitățile de cercetare sunt recunoscute drept cheltuială în perioada în care apar. Cheltuielile de cercetare și dezvoltare sunt prezentate în situația veniturilor si cheltuielilor în cadrul altor cheltuieli de exploatare și cuprind toate costurile, directe și indirecte, cu materiale, de personal și costurile cu servicii externe apărute în legătură cu cercetarea orientată către noi perspective referitoare la dezvoltarea și îmbunătățirea semnificativă a produselor, serviciilor și proceselor și în legătură cu cheltuielile de cercetare. Costurile de dezvoltare sunt capitalizate dacă îndeplinesc criteriile de recunoaștere în conformitate cu IAS 38.

 • h) Contracte de leasing

În calitate de locatar, OMV Petrom recunoaște datorii de leasing și drepturi de utilizare a activelor pentru contractele de leasing în conformitate cu IFRS 16. Societatea aplică exceptarea de la recunoaștere pentru contractele de leasing pe termen scurt și cele în care activul de bază are o valoare redusă și, prin urmare, nu recunoaște drepturi de utilizare a activelor și datorii de leasing pentru aceste contracte de leasing. Contractele de leasing legate de explorarea si producția de țiței și gaze naturale, care cuprind în principal leasingurile de terenuri utilizate pentru astfel de activități, nu intră în sfera de aplicare a IFRS 16. Chiria pentru aceste contracte este recunoscută liniar pe perioada contractuală.

La data începerii contractului de leasing (și anume la data la care activul de bază este disponibil pentru utilizare), datoriile de leasing sunt recunoscute la valoarea actualizată a plăților de leasing fixe si a celor care depind de un index sau rată, de-a lungul perioadei determinate de leasing, cu rata de discount aplicabilă. Valoarea datoriilor de leasing crește cu valoarea dobânzii acumulate și scade cu valoarea plăților de leasing efectuate. Suplimentar, valoarea contabilă a datoriilor de leasing este recalculată în cazul în care apar modificări ale duratei de leasing, ale plăților de leasing sau ale evaluării opțiunii de a achiziționa activul de bază.

Drepturile de utilizare a activelor sunt recunoscute la data începerii contractului de leasing, și măsurate la valoarea prezentă a datoriei de leasing, la care se adaugă plățile in avans și costurile directe inițiale, fiind prezentate la imobilizări corporale. Ulterior recunoașterii inițiale de la data începerii contractului de leasing, drepturile de utilizare a activelor sunt evaluate la cost, mai puțin amortizarea și ajustările de depreciere cumulate (a se vedea nota 3e) și sunt ajustate în cazul în care datoriile de leasing sunt recalculate, după caz.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Componentele non-leasing sunt separate de cele încadrate la leasing pentru măsurarea drepturilor de utilizare a activelor și a datoriilor de leasing.

Plățile de leasing variabile care nu depind de un index sau de o rată sunt recunoscute pe cheltuieli, în perioada în care are loc evenimentul sau condiția care declanșează plata.

În calitate de locator, OMV Petrom a încheiat contracte încadrate ca leasing operațional pentru care plățile de chirie primite sunt recunoscute ca venituri din chirii pe perioada leasingului.

 • i) Instrumente financiare

Active financiare nederivate

La data recunoaşterii inițiale, OMV Petrom clasifică activele sale financiare ca fiind evaluate ulterior la costul amortizat, la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sau la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere. Clasificarea activelor financiare depinde atât de modelul de afaceri al Societății referitor la gestionarea activelor financiare, cât și de caracteristicile contractuale ale fluxurilor de trezorerie aferente activelor financiare. Modelul de afaceri determină dacă numerarul va fi generat în urma încasării fluxurilor de trezorerie contractuale, a vânzării activelor financiare, sau prin ambele moduri.

Instrumentele de datorie sunt clasificate și evaluate la costul amortizat dacă ambele condiții de mai jos sunt îndeplinite:

 • activul financiar este deținut conform unui model de afaceri al cărui obiectiv constă în deținerea de active financiare pentru a colecta fluxuri de trezorerie contractuale; și
 • termenele contractuale ale activului financiar generează la anumite date fluxuri de trezorerie care reprezintă doar plăți ale principalului și ale dobânzii aferente principalului în sold.

Aceste active sunt ulterior evaluate la costul amortizat utilizând metoda ratei de dobândă efectivă minus ajustările pentru depreciere. Veniturile din dobânzi, pierderile din ajustările de depreciere și câștigurile sau pierderile din derecunoașterea activelor sunt recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor. Activele financiare ale Societății evaluate la cost amortizat includ, în principal, creanțele comerciale.

OMV Petrom recunoaște ajustări de depreciere pentru pierderile anticipate din creanțe aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat. Calculul pierderilor anticipate din creanțe se bazează pe ratingurile de credit externe sau interne ale partenerilor, probabilitatea de neplată aferentă și pierderea rezultată din neplată. Ratingurile de credit externe se bazează în principal pe rapoarte emise de către agenții de rating renumite și sunt reflectate în OMV Petrom prin încadrarea activelor financiare în cinci clase de risc (clasa de risc 1 fiind clasa celui mai mic risc).

Ratele probabilităților de neplată utilizate pentru fiecare clasă de risc, prezentate în nota 8, au la bază ratele de neplată globale medii ale Standard & Poor’s. O rată de 45% reprezentând pierderea rezultată din neplată s-a aplicat în vederea calculării pierderii anticipate din creanțe pentru activele financiare care nu au fost depreciate integral.

Pierderile anticipate din creanțe sunt recunoscute în două etape:

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • i. În cazul în care nu a existat o creștere semnificativă a riscului de credit față de momentul recunoașterii inițiale, pierderile din creanțe sunt evaluate la 12 luni. Valoarea calculată la 12 luni reprezintă pierderea anticipată din creanțe ce rezultă din evenimente de neplată ce pot surveni în următoarele 12 luni. Societata consideră că un activ financiar are un risc de credit scăzut atunci când ratingul său de risc de credit este echivalent cu definiția “ratingului investițiilor cu risc redus”.
 • ii. În cazul în care a existat o creștere semnificativă a riscului de credit față de momentul recunoașterii initiale, o ajustare de depreciere este necesar a fi măsurată pentru perioada de viață a activului, aceasta reprezentând pierdere anticipată din creanțe ce rezultă din evenimente de neplată ce pot surveni pe parcursul întregii durate de viață estimate a unui activ financiar. Pentru această evaluare, OMV Petrom ia în considerare toate informațiile rezonabile și justificabile care sunt disponibile fără costuri sau eforturi nejustificate. În plus, OMV Petrom consideră că riscul de credit al unui activ financiar a crescut semnificativ dacă scadența sa este depășită cu mai mult de 30 de zile. În cazul în care clasa de risc pentru un astfel de activ financiar se îmbunătățește, OMV Petrom revine la recunoașterea pierderilor estimate din creanțe pe o perioadă de 12 luni. Un activ financiar este considerat a fi nerecuperabil când scadența acestuia este depășită cu 90 de zile, cu excepția cazului în care există informații rezonabile și justificabile care să demonstreze că un termen mai lung de întârziere este adecvat. Un activ financiar este trecut pe cheltuială atunci când nu există nicio așteptare rezonabilă că fluxurile de trezorerie contractuale vor fi recuperate.

Pentru creanțele comerciale este adoptată o abordare simplificată în care pierderile din depreciere sunt recunoscute la o valoare egală cu cea a pierderilor anticipate din creanțe pe durata de viață a acestora. În cazul în care există asigurări de credit sau garanţii pentru soldurile de plată, calculul pierderilor anticipate din creanțe se bazează pe probabilitatea de neplată aferentă asigurătorului/garantului pentru partea asigurată/garantată a soldului de plată, în timp ce suma rămasă neacoperită va avea probabilitatea de neplată a contrapartidei.

Activele financiare nederivate evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere includ creanțele comerciale din contracte de vânzare care prevăd un sistem de facturare pe baza prețurilor estimate deoarece fluxurile de trezorerie contractuale nu reprezintă doar rambursări de principal şi dobânzi asupra principalului în sold. Mai mult, această categorie de evaluare include portofolii de creanțe comerciale deținute cu intenția de a fi vândute. Aceste active sunt evaluate la valoarea justă, orice câștiguri sau pierderi rezultate din reevaluare fiind recunoscute în contul de profit sau pierdere.

Instrumentele de capitaluri proprii pot fi clasificate irevocabil ca fiind evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global dacă nu sunt deținute în vederea vânzării.

Interesele deținute în filiale, entități associate și asocieri în participație care sunt contabilizate în conformitate cu IFRS 10 Situații financiare consolidate, IAS 27 Situații financiare individuale sau IAS 28 Investiții în entitățile asociate și asocierile în participație sunt măsurate la cost minus orice pierderi din depreciere.

OMV Petrom derecunoaşte un activ financiar atunci când drepturile contractuale de a încasa sume generate de acel activ au expirat sau când transferă unui terţ activul împreună cu riscurile şi beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate asupra activului. În cazul în care Societatea nici nu transferă, nici nu reţine riscurile şi beneficiile semnificative asociate dreptului de proprietate, dar continuă să deţină controlul asupra activului transferat, Societatea recunoaşte interesul reţinut asupra activului, precum şi o datorie asociată care reflectă drepturile şi obligaţiile reţinute. În cazul în care Societatea reţine riscurile şi beneficiile semnificative asociate dreptului de proprietate asupra unui activ financiar transferat, Societatea continuă să recunoască activul financiar şi suplimentar recunoaşte un împrumut garantat pentru veniturile primite.

Active financiare sunt trecute pe cheltuieli atunci când nu există o perspectivă realistă de recuperare viitoare şi toate garanţiile au fost utilizate sau transferate către Societate.

Dreptul Societăţii de a i se rambursa sumele pe care aceasta le-a cheltuit în vederea stingerii unei datorii recunoscute sub forma unui provizion în conformitate cu IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente, nu intră în aria de aplicabilitate a IFRS 9. Sumele recuperabile de la statul român intră în această categorie.

Datorii financiare nederivate

Datoriile financiare nederivate sunt măsurate la costul amortizat, cu excepția plăților contingente aferente achiziției de active financiare, care sunt evaluate la valoarea justă la data achiziției și ulterior sunt evaluate la valoarea justă cu modificările în valoarea justă recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor. Datoriile pe termen lung sunt actualizate folosind metoda ratei dobânzii efective.

O datorie financiară (sau o parte a unei datorii financiare) se derecunoaște din situația poziției financiare atunci când aceasta s-a stins – cu alte cuvinte, la momentul la care obligația precizată în contract a fost onorată, anulată sau a expirat.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Instrumente financiare derivate și contracte de acoperire împotriva riscurilor

Instrumentele derivate sunt folosite pentru acoperirea împotriva riscurilor rezultate din variaţiile cursului valutar şi volatilitatea preţurilor mărfurilor tranzacţionabile. Instrumentele derivate sunt înregistrate la valoarea justă. Câştigurile şi pierderile nerealizate sunt recunoscute ca venituri sau cheltuieli, cu excepţia cazurilor în care sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor în conformitate cu IFRS 9 .

La iniţierea unei activităţi de acoperire împotriva riscurilor, Societatea desemnează şi documentează în mod formal această activitate pentru care doreşte să aplice contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, precum şi obiectivul gestionării riscului şi strategia pentru derularea activităţii de acoperire împotriva riscurilor.

Acele instrumente derivate care se califică şi îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea contabilităţii de acoperire împotriva riscurilor sunt fie (i) contracte de acoperire împotriva riscurilor legate de valoarea justă, pentru acoperirea împotriva fluctuaţiilor valorii juste a unui activ sau a unei datorii recunoscut(e), fie (ii) contracte de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie, atunci când acoperirea expunerii la volatilitatea fluxurilor de trezorerie este atribuibilă unui risc asociat cu un activ sau cu o datorie recunoscut(ă) sau în legătură cu o tranzacţie foarte probabilă.

Pentru contractele de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie, partea eficientă a modificărilor valorii juste este recunoscută direct în alte elemente ale rezultatului global, în timp ce partea ineficientă este recunoscută imediat în situaţia veniturilor şi cheltuielilor. În cazul în care contractele de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie rezultă în recunoașterea unui activ nefinanciar sau unei datorii nefinanciare, valoarea contabilă a acelui element va fi ajustată cu câștigurile sau pierderile recunoscute direct în alte elemente ale rezultatului global.

Conform IFRS 9 Instrumente financiare, contractele de cumpărare sau de vânzare a unui element nefinanciar, care pot fi stinse în numerar sau printr-un alt instrument financiar, sau prin tranzacţionarea de instrumente financiare, ca şi cum contractele respective ar fi instrumente financiare, sunt contabilizate ca instrumente financiare și evaluate la valoarea justă. Câștigurile sau pierderile asociate sunt recunoscute în situaţia veniturilor şi cheltuielilor, astfel: rezultatul instrumentelor financiare derivate referitoare la produse petroliere şi electricitate este prezentat în veniturile din vânzări şi rezultatul instrumentelor financiare derivate referitoare la materiale (de exemplu ţiţei şi CO2) este prezentat în achiziţii (nete de variaţia stocurilor).

Totuşi, contractele cu mărfuri tranzacționabile încheiate şi derulate în scopul primirii sau livrării unui element nefinanciar, în conformitate cu cerinţele preconizate de achiziţie, vânzare sau utilizare ale Societăţii, nu sunt contabilizate ca instrumente financiare, ci ca şi contracte cu titlu executoriu si se încadrează în excepția de uz propriu. OMV Petrom iniţiază contracte la termen cu gaze naturale, cu livrare fizică, creând legături în lanțul valoric al mărfii. Aceste contracte nu sunt decontate net. De aceea contractele la termen cu gaze naturale se încadrează în excepția de uz propriu menționată mai sus.

 • j) Costurile îndatorării

Costurile îndatorării care sunt direct atribuibile achiziţiei, construcţiei sau producţiei unui activ cu ciclu lung de producţie se capitalizează până în momentul în care activul este în mod substanţial pregătit în vederea utilizării prestabilite sau vânzării. Costurile îndatorării cuprind dobânzile aferente împrumuturilor bancare pe termen scurt şi lung, amortizarea costurilor auxiliare efectuate în legătură cu contractarea împrumuturilor şi diferenţele de curs valutar generate de împrumuturile în valută, în măsura în care acestea sunt privite ca o ajustare la cheltuielile cu dobânda. Toate celelalte costuri aferente împrumuturilor sunt recunoscute drept cheltuieli în situaţia veniturilor şi cheltuielilor a perioadei în care apar.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • k) Subvențiile guvernamentale

Subvențiile guvernamentale - cu excepția drepturilor de emisie (a se vedea nota 3.3 m) – sunt recunoscute ca venituri sau deduse din activul aferent în cazul în care este rezonabilă presupunerea că vor fi îndeplinite condițiile de acordare și că subvențiile vor fi primite.

 • l) Stocuri

Stocurile sunt recunoscute la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă , cu excepția stocurilor deținute pentru tranzacționare care sunt măsurate la valoarea justă mai puțin costurile destinate vânzării. Valoarea realizabilă netă este estimată pe baza preţului de vânzare aferent activităţii normale mai puţin costurile estimate pentru vânzare.

Costul de producţie al ţiţeiului, gazelor naturale şi al produselor petroliere rafinate este calculat pe baza mediei ponderate şi cuprinde toate costurile efectuate în cursul normal al activităţii, pentru aducerea fiecărui produs la locaţia şi condiţia prezente, inclusiv proporţia adecvată de amortizare şi depreciere şi costurile fixe bazate pe capacitatea normală de producţie.

Pentru stocurile deteriorate sau cu mişcare lentă se constituie ajustări de depreciere pe baza estimărilor managementului.

 • m) Provizioane

Provizioanele se constituie pentru obligaţiile curente (legale sau implicite) faţă de terţi, generate de un eveniment anterior, atunci când este probabil ca o ieşire de resurse care încorporează beneficii economice să fie necesară pentru a onora obligaţiile respective, iar suma necesară pentru stingerea obligaţiilor poate fi estimată în mod credibil. Provizioanele pentru obligaţii individuale sunt constituite la o valoare egală cu cea mai bună estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligaţiilor. Acolo unde efectul valorii în timp a banilor este semnificativ, provizioanele se actualizează utilizând o rată de actualizare înainte de impozitare care reflectă, după caz, riscurile specifice datoriei. În cazul în care se efectuează actualizarea provizioanelor, creşterea valorii provizioanelor datorată trecerii timpului este recunoscută drept cheltuială financiară.

Obligaţii de dezafectare și de mediu

Activităţile de bază ale Societatii generează în mod curent obligaţii cu privire la demontarea şi îndepărtarea activelor, precum şi obligaţii cu privire la remedierea solului, constând în:

 • sigilarea şi abandonarea sondelor;
 • curăţarea batalelor;
 • demontarea facilităţilor de producţie;
 • recondiţionarea zonelor de producţie în conformitate cu cerinţele licenţelor şi ale legislaţiei aplicabile în vigoare.

Aceste obligaţii de dezafectare şi restaurare prezintă valori semnificative în principal pentru segmentul Upstream (sonde de ţiţei şi gaze naturale, echipamente de suprafaţă și offshore). La momentul apariţiei obligaţiei, aceasta se provizionează integral prin recunoaşterea valorii actualizate a cheltuielilor viitoare de dezafectare şi restaurare drept datorie. Concomitent, se capitalizează o sumă echivalentă ca parte a valorii imobilizării corporale la care se referă provizionul de dezafectare. Valoarea oricărei astfel de obligaţii se calculează pe baza celei mai bune estimări. Suma capitalizată se amortizează pe baza metodei unităţilor de producţie în cazul activităţilor din segmentul Upstream şi liniar pentru activele din segmentul Downstream.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Datoriile aferente costurilor de mediu sunt recunoscute atunci când o acțiune de decontaminare este probabilă și costurile aferente ei pot fi estimate în mod credibil. În general, provizioanele pentru costuri de mediu sunt recunoscute odată cu angajamentul pentru un plan formal de acțiuni. Valoarea recunoscută reflectă cea mai bună estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligației. Estimările costurilor viitoare de remediere se bazează pe contractele în vigoare încheiate cu furnizorii, rapoartele întocmite de inginerii Societății, precum și pe experienţa anterioară. În cazul în care datoria va fi stinsă peste un anumit număr de ani, provizionul pentru costuri de mediu este recunoscut la valoarea actualizată a costurilor viitoare de mediu estimate.

În conformitate cu contractul de privatizare al OMV Petrom S.A., o parte din costurile de dezafectare şi de mediu ale OMV Petrom S.A. vor fi suportate de statul român. Acea parte a costurilor ce urmează să fie rambursată de către stat este prezentată în creanţe şi a fost reanalizată astfel încât să reflecte cea mai bună estimare a valorii prezente a costurilor de dezafectare şi decontaminare, utilizând aceeaşi rată de actualizare ca cea folosită pentru provizioanele respective.

Efectele modificărilor apărute în ipotezele care stau la baza costurilor de dezafectare sunt recunoscute prospectiv prin înregistrarea atât a unei ajustări a provizionului de dezafectare, cât şi printr-o ajustare corespondentă a valorii imobilizării corporale la care se referă provizionul de dezafectare (pentru costurile de dezafectare suportate de Societate) sau printr-o ajustare a valorii creanţei asupra statului român (pentru costurile de dezafectare suportate de statul român).

Efectul din actualizarea în timp a provizionului de dezafectare este prezentat la cheltuieli cu dobânzile în situaţia veniturilor şi cheltuielilor, net de efectul din actualizarea în timp a creanţei aferente asupra statului român (pentru costurile de dezafectare suportate de statul român).

Efectele modificărilor apărute în ipotezele care stau la baza costurilor de mediu sunt recunoscute prospectiv prin înregistrarea atât a unei ajustări a provizionului de mediu, cât şi printr-o ajustare corespondentă în situaţia veniturilor şi cheltuielilor (pentru costurile de mediu suportate de Societate) sau printr-o ajustare a valorii creanţei asupra statului român (pentru costurile de mediu suportate de statul român).

Efectul din actualizarea în timp a provizionului de mediu este prezentat la cheltuieli cu dobânzile în situaţia veniturilor şi cheltuielilor, net de efectul din actualizarea în timp a creanţei aferente asupra statului român (pentru costurile de mediu suportate de statul român).

Efectul modificărilor ratei de actualizare şi a perioadei estimate pentru recuperarea creanţelor asupra statului român, care sunt suplimentare modificărilor ratei de actualizare şi a perioadei estimate de efectuare a lucrărilor de dezafectare şi de mediu, este prezentat la cheltuieli cu dobânzile sau venituri din dobânzi în situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

Obligaţii privind beneficii de pensionare şi alte obligaţii similare

Societatea are planuri de beneficii definite si alte beneficii. Provizioanele pentru beneficii de pensionare şi plăţi compensatorii sunt calculate folosind metoda unităţii de credit proiectată, care împarte costul estimat al beneficiilor la care sunt îndreptăţiţi angajaţii pe întreaga durată a angajării şi ia în considerare viitoare creşteri salariale. Câştigurile sau pierderile actuariale sunt recunoscute în întregime în perioada în care apar, după cum urmează: pentru beneficii de pensionare în alte elemente ale rezultatului global (nereclasificate în situaţia veniturilor şi cheltuielilor în perioadele ulterioare) şi pentru alte beneficii în situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Provizioanele pentru programele de restructurare sunt recunoscute dacă planul detaliat al restructurării a fost aprobat de management înainte de data situaţiei poziţiei financiare, indicând existenţa unui angajament irevocabil. Adeziunile voluntare cu privire la pachetele de remunerare ale angajaţilor sunt recunoscute dacă angajaţii respectivi au acceptat oferta societății. Provizioanele pentru obligaţiile privind înţelegerile individuale de încetare a relaţiilor contractuale sunt recunoscute la valoarea actualizată a obligaţiei, atunci când suma şi datele plăţilor sunt fixe şi cunoscute.

Certificatele de emisii de gaze primite gratuit de la autorităţile guvernamentale (Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră) reduc obligaţiile financiare aferente emisiilor de CO2 şi sunt recunoscute pe baza abordării nete valabile pentru subvenţii guvernamentale (valoare zero în contabilitate). Provizioanele sunt recunoscute doar pentru deficit. Provizioanele pentru deficit sunt măsurate iniţial la o valoare egală cu cea mai bună estimare a sumelor necesare pentru stingerea obligaţiilor. Cheltuielile corespunzătoare sunt recunoscute ca şi costuri privind emisiile, incluse în cheltuieli de producţie şi similare. Dacă ulterior recunoaşterii unui provizion sunt achiziţionate certificate de emisii, un activ este recunoscut doar pentru certificatele care depăşesc emisiile reale de CO2.

 • n) Impozitul pe profit şi redevențele

Impozitul pe profit curent

Impozitul pe profit curent este impozitul care se așteaptă a fi plătit sau încasat pentru rezultatul net impozabil al anului în curs, folosind ratele de impozitare valabile la data de raportare, precum și orice ajustare la impozitul datorat aferentă anilor anteriori. Profitul fiscal este diferit de profitul raportat în situaţia veniturilor şi cheltuielilor deoarece exclude elemente de venit sau cheltuială care sunt impozabile sau deductibile în alți ani precum şi elemente care nu sunt niciodată impozabile sau deductibile.

Creanţele şi datoriile aferente impozitului pe profit curent sau aferent perioadelor anterioare sunt evaluate la o valoare egală cu suma estimată de recuperat de la, respectiv de plătit către autorităţile fiscale. Managementul analizează periodic poziţiile luate în declaraţiile de impozit pe profit referitoare la situaţiile în care reglementările fiscale sunt interpretabile şi constituie provizioane dacă este cazul.

Impozitul pe profit amânat

Impozitul pe profit amânat se recunoaște pentru diferenţele temporare existente la data de raportare între valorile fiscale ale activelor şi datoriilor şi valorile nete contabile ale acestora în scopul raportării financiare.

Datoriile privind impozitul pe profit amânat se recunosc pentru toate diferenţele temporare impozabile, cu excepţia:

 • cazului în care datoria privind impozitul pe profit amânat rezultă din recunoaşterea iniţială a fondului comercial sau a unui activ sau a unei datorii într-o tranzacţie care nu este o combinare de întreprinderi şi, în momentul realizării tranzacţiei, aceasta nu afectează nici profitul contabil, nici profitul impozabil / pierderea fiscală; şi
 • diferenţelor temporare impozabile asociate investiţiilor în filiale, entităţi asociate, precum şi intereselor în asocierile în participaţie, atunci când momentul reversării diferenţei temporare poate fi controlat şi există probabilitatea ca diferenţa temporară să nu fie reversată în viitorul apropiat.

Creanțele privind impozitul pe profit amânat se recunosc pentru toate diferenţele temporare deductibile, creditele fiscale neutilizate sau pierderile fiscale neutilizate în măsura în care este probabil să existe profit impozabil viitor pe seama căruia pot fi utilizate diferenţele temporare deductibile, creditele fiscale neutilizate sau pierderile fiscale neutilizate, cu excepţia:

 • cazului în care creanţa privind impozitul pe profit amânat rezultă din recunoaşterea iniţială a unui activ sau a unei datorii într-o tranzacţie care nu este o combinare de întreprinderi şi, în momentul realizării tranzacţiei, aceasta nu afectează nici profitul contabil, nici profitul impozabil/pierderea fiscală; şi
 • diferenţelor temporare deductibile asociate investiţiilor în filiale, entităţi asociate, precum şi intereselor în asocierile în participaţie, atunci când este probabil că diferenţele temporare vor fi reversate în viitorul apropiat şi că va exista profit impozabil viitor pe seama căruia pot fi utilizate diferenţele temporare deductibile.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Valoarea contabilă a creanţelor privind impozitul pe profit amânat este revizuită la data de raportare şi diminuată în măsura în care nu mai este probabilă disponibilitatea unor profituri impozabile viitoare suficiente pentru a permite utilizarea integrală sau parţială a acestor active. Creanţele cu impozitul pe profit amânat nerecunoscute sunt analizate la data de raportare şi sunt recunoscute în măsura în care este probabil că vor exista profituri impozabile suficiente pentru a permite utilizarea acestor creanţe.

Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat sunt evaluate la ratele de impozitare ce se aşteaptă a se aplica pentru perioada în care activul este realizat sau datoria este decontată, pe baza ratelor de impozitare (şi a legilor fiscale) care au fost reglementate sau aproape reglementate până la data de raportare.

Impozitul amânat aferent unor elemente înregistrate în alte elemente ale rezultatului global sau în capitalurile proprii este recunoscut în alte elemente ale rezultatului global sau în capitalurile proprii, şi nu în situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

Creanţele şi datoriile privind impozitul amânat la nivel de Societate sunt recunoscute net, dacă există dreptul legal de a compensa, iar impozitele amânate sunt aferente unor aspecte care fac obiectul aceleiaşi autorităţi fiscale.

Taxe asupra producţiei

Redevenţele petroliere sunt calculate pe baza valorii producţiei de ţiţei şi gaze naturale şi sunt incluse în situaţia veniturilor și cheltuielilor, în cheltuieli cu taxe aferente producţiei şi similare.

 • o) Recunoașterea veniturilor

Venituri din contractele cu clienţii

Venitul este în general recunoscut atunci când controlul asupra unui produs sau serviciu este transferat către client. Acesta este evaluat pe baza valorii specificate în contractul cu clientul și exclude sumele colectate în numele terților.

În cazul în care obligaţia de executare nu a fost încă onorată, dar valoarea de la client fie a fost încasată fie a devenit scadentă, OMV Petrom recunoaşte datorii contractuale care sunt raportate în categoria altor datorii în situaţia poziţiei financiare.

În cazul vânzării de bunuri precum țiței, GPL, produse petroliere și alte bunuri similare, livrarea fiecărei unități cantitative reprezintă în mod normal o singură obligație de executare. Venitul este recunoscut atunci când controlul asupra bunurilor a fost transferat către client, respectiv la momentul la care dreptul de proprietate cât și riscul de pierdere au fost transferate către client, și este determinat pe baza condițiilor de livrare agreate în contractul cu clientul. Termenele de încasare a creanţelor rezultate din aceste vânzări sunt în conformitate cu standardele din industrie.

În cadrul activității de vânzare cu amănuntul a Downstream Oil, veniturile din vânzarea de produse petroliere sunt recunoscute la un anumit moment în timp, atunci când produsele sunt livrate clienților. În funcție de rolul Societății de principal sau agent în vânzarea de produse din magazine, veniturile și costurile aferente acestor vânzări sunt prezentate la valoare brută sau netă în situația veniturilor și cheltuielilor. Societatea are rolul de principal în cazul în care deține controlul asupra bunurilor înainte de transferul acestora către client. Societatea deține controlul asupra bunurilor atunci când suportă riscul aferent bunurilor înainte de transferul acestora către clienți. Capacitatea Societății de a determina prețul bunurilor reprezintă un alt indicator care ajută în a determina dacă Societatea deține controlul asupra bunurilor înainte de transferul acestora către client. În cazul vânzării de produse complementare, Societatea consideră acest indicator ca fiind unul secundar; în consecință, atunci când Societatea are capacitatea de a determina prețul bunului, dar nu deține riscul acestuia înainte de transferul către client, atunci Societatea are rolul de agent.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Contractele Societății de furnizare de gaze naturale și electricitate includ o singură obligație de executare care este îndeplinită pe parcursul perioadei de livrare convenite. Venitul este recunoscut pe baza consumului de către client și în conformitate cu valoarea pe care Societatea are dreptul de a o factura. Doar în cazuri excepționale contractele pe termen lung de furnizare de gaze naturale pot conține prețuri în trepte, în perioade diferite, în care ratele nu reflectă valoarea bunurilor la momentul livrării. În aceste cazuri, venitul este recunoscut pe baza prețului contractual mediu.

În cadrul unor contracte cu clienții pentru livrarea gazelor naturale, tarifele facturate clientului vor avea o componentă fixă, precum şi o componentă variabilă în funcţie de cantitatea livrată. Aceste contracte includ o singură obligație de executare, aceea de a livra gaze naturale pe o anumită perioadă de timp. Veniturile aferente componentelor fixe şi variabile vor fi recunoscute în linie cu suma de facturat către client. Livrările de gaze naturale și electricitate sunt facturate și plătite lunar.

Contractele de stocare și cele de transport ale gazelor naturale conțin o obligație de a fi disponibil pentru a asigura servicii de stocare sau transport pe o anumită perioadă de timp agreată. Venitul este recunoscut în conformitate cu valoarea pe care Societatea are dreptul de a o factura clientului în acele cazuri în care acționează în calitate de principal. Aceste servicii sunt facturate și plătite lunar.

În majoritatea cazurilor, veniturile din vânzarea de gaze naturale și electricitate fac obiectul unor taxe sau tarife generate în urma facilitării transferului de bunuri și servicii. Atunci când Societatea nu deține controlul asupra serviciilor aferente acestor taxe și tarife, înainte de transferul acestora către client și atunci când nu este angajată în furnizarea serviciului sau când nu deține control asupra prețului, Societatea are doar rolul de agent în prestarea acestor servicii.

Întrucât OMV Petrom recunoaște veniturile la nivelul sumei pe care are dreptul să o factureze, pentru facilitarea aplicării în practică, conform IFRS 15.121, nu este necesară prezentarea valorii aferente obligațiilor de executare care urmează să fie onorate.

Venituri din alte surse

Veniturile din alte surse includ, în principal, venituri din tranzacţiile privind mărfurile care sunt în sfera IFRS 9 Instrumente financiare, rezultatele realizate și nerealizate din operațiunile de acoperire împotriva riscurilor privind tranzacțiile de vânzare, precum și venituri din închirieri și leasing.

Venituri din dividende şi dobânzi

Veniturile din dividende sunt recunoscute atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a primi plata.

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute folosindu-se rata dobânzii efective, acea rată care actualizează fluxurile de numerar viitoare estimate pe durata de viaţă aşteptată a instrumentului financiar, la valoarea contabilă netă a activului financiar.

 • p) Numerar şi echivalente de numerar

Numerarul este considerat a fi numerarul din casierie şi din conturile bancare curente. Echivalentele de numerar reprezintă depozite şi investiţii pe termen scurt cu un grad de lichiditate ridicat, cu scadenţe inițiale mai mici de trei luni.

 • q) Interese în aranjamente în comun

IFRS definește controlul în comun ca fiind repartizarea agreată contractual a controlului asupra unui aranjament, care există numai atunci când deciziile cu privire la activitățile relevante (activități care afectează semnificativ rezultatele aranjamentului) necesită acordul unanim al părților care dețin controlul.

Asocierile în participație reprezintă un tip de aranjamente în comun în care părțile care împart controlul au drepturi asupra activelor nete ale aranjamentului. Operaraţiunile în comun sunt aranjamente în comun în care părțile care împart controlul in comun au drepturi asupra activelor și obligații asupra datoriilor ce decurg din aranjament.

La 31 decembrie 2021 şi 2020 Societatea deţinea aranjamente în comun clasificate ca operaţiuni în comun.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Societatea recunoaște drepturile sale directe asupra activelor, datoriilor, veniturilor și cheltuielilor aferente operațiunilor în comun și partea sa din activele deținute în comun și din datoriile, veniturile și cheltuielile efectuate. Societatea reflectă activele, datoriile, veniturile și cheltuielile aferente interesului într-o operațiune în comun, linie cu linie în situațiile sale financiare.

Aranjamentele în comun semnificative în care OMV Petrom este partener, precum și angajamentele aferente aranjamentelor în comun, sunt prezentate în nota 32.

 • r) Acorduri de explorare şi împărțire a producției

Acordurile de explorare şi împărțire a producției sunt contracte pentru licențele de țiței si gaze naturale prin care producția de țiței si gaze naturale este împărțită între una sau mai multe companii petroliere și compania petrolieră națională/din țara gazdă, în proporții stabilite. Cheltuielile de explorare sunt suportate, ca regulă, de companiile petroliere și recuperate de la stat sau de la compania petrolieră națională prin așa numitul „cost al țițeiului” numai în caz de succes.


 • 4. TRANZACŢII ÎN VALUTĂ

Tranzacţiile în valută sunt evaluate utilizând cursul de schimb în vigoare la data tranzacţiilor. Activele şi datoriile monetare exprimate în valută sunt transformate în RON utilizând cursul de închidere, comunicat de Banca Naţională a României:Monede

31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

Euro (EUR)

4,9481

4,8694

Dolar american (USD)

4,3707

3,9660


Diferenţele care rezultă în urma decontării sumelor în valută sunt recunoscute în situaţia veniturilor şi cheltuielilor în perioada în care apar. Câştigurile şi pierderile nerealizate din diferenţe de curs aferente elementelor monetare sunt recunoscute în situaţia veniturilor şi cheltuielilor anului. Elementele nemonetare care sunt evaluate la cost istoric în monedă străină sunt convertite utilizând cursurile de schimb de la data tranzacțiilor inițiale.

Moneda funcţională a Societăţii, determinată conform IAS 21, este RON.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 5. IMOBILIZĂRI NECORPORALE


Concesiuni,
licențe și alte
imobilizări necorporale

Active aferente
rezervelor
nedovedite

Total

COST
Sold la 1 ianuarie 2021

1.294,19

3.443,85

4.738,04

Intrări*

14,72

159,97

174,69

Transferuri (nota 6)

-

(0,18)

(0,18)

Ieşiri

(2,71)

(131,44)

(134,15)

Sold la 31 decembrie 2021

1.306,20

3.472,20

4.778,40

AMORTIZARE ŞI DEPRECIERE CUMULATE
Sold la 1 ianuarie 2021

1.177,11

940,00

2.117,11

Amortizare

8,04

0,74

8,78

Depreciere

-

92,74

92,74

Transferuri (nota 6)

-

-

-

Ieşiri

(2,39)

(131,44)

(133,83)

Reversări de depreciere

-

(0,14)

(0,14)

Sold la 31 decembrie 2021

1.182,76

901,90

2.084,66

VALOARE CONTABILĂ NETĂ
La 1 ianuarie 2021

117,08

2.503,85

2.620,93

La 31 decembrie 2021

123,44

2.570,30

2.693,74

*) Includ suma de 0,63 milioane RON reprezentând creșterea din revizuirea activului de dezafectare pentru sondele de explorare (în cadrul categoriei “Active aferente rezervelor nedovedite”).

Activele aferente rezervelor nedovedite includ în principal costuri capitalizate în legătură cu proiectul Neptun. OMV Petrom rămâne dornică să vadă proiectul strategic Neptun Deep dezvoltat. Pe baza evaluării managementului, s-a concluzionat că nu au existat evenimente declanșatoare de depreciere la 31 decembrie 2021 și 2020.


OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • 6. IMOBILIZĂRI CORPORALE


Terenuri, drepturi
referitoare la
terenuri și clădiri,
inclusiv clădiri pe
terenurile terților

Active
aferente
producției
de țiței și
gaze

Instalații
tehnice și
mașini

Alte
instalații,
utilaje și
mobilier

Investiții
în curs

Total

COSTSold ajustat la 1 ianuarie, 2021

2.554,48

41.607,98

10.941,18

724,43

545,72

56.373,79

Intrări

9,38

1.868,33

64,84

79,68

467,43

2.489,66

Transferuri*)

18,80

(51,39)

332,48

2,98

(302,69)

0,18

Transferuri către active deținute pentru vânzare

(45,90)

(6,13)

(0,91)

(0,04)

(52,98)

Ieșiri**)

(8,90)

(1.699,02)

(155,03)

(58,35)

(1.921,30)

Sold la 31 decembrie 2021

2.527,86

41.719,77

11.182,56

748,70

710,46

56.889,35

AMORTIZARE ŞI DEPRECIERE CUMULATESold la 1 ianuarie 2021

1.231,52

22.736,25

6.144,23

371,35

18,03

30.501,38

Amortizare

100,44

1.831,10

706,49

111,78

2.749,81

Depreciere

1,79

426,28

7,84

0,27

1,41

437,59

Transferuri*)

(0,05)

2,73

(2,68)

Transferuri către active deținute pentru vânzare

(5,36)

0,38

(0,15)

(0,01)

(5,14)

Ieşiri

(7,43)

(494,33)

(135,10)

(52,42)

(689,28)

Reversări de depreciere

(1,82)

(0,05)

(0,17)

(2,04)

Sold la 31 decembrie 2021

1.320,91

24.500,59

6.720,58

430,97

19,27

32.992,32

VALOARE CONTABILĂ NETĂLa 1 ianuarie 2021

1.322,96

18.871,73

4.796,95

353,08

527,69

25.872,41

La 31 decembrie 2021

1.206,95

17.219,18

4.461,98

317,73

691,19

23.897,03
*) Valoarea netă reprezintă transferuri din imobilizări necorporale (nota 5).

**) Includ suma de (1.195,36) milioane RON reprezentând creșterea din revizuirea activului de dezafectare.


Costurile capitalizate în timpul construcției imobilizărilor corporale și necorporale sunt în sumă de 475,54 milioane RON (2020: 527,05 milioane RON).

Pentru detalii privind ajustările de depreciere, a se vedea nota 22.

OMV Petrom ca locatar

În calitate de locatar, OMV Petrom a recunoscut drepturi de utilizare a activelor în special pentru mașini, vagoane și alte mijloace de transport, fabrica de hidrogen de la rafinăria Petrobrazi și generatoare de energie electrică și alte echipamente, precum și leasinguri pentru alte terenuri și clădiri pentru birouri.

Ca urmare a operațiunilor specifice activității de țiței și gaze naturale, anumite contracte de leasing permit OMV Petrom, în calitate de locatar, să extindă termenul inițial de leasing sau să înceteze contractul. Existența acestor opțiuni reprezintă o necesitate de afaceri, întrucât activitățile depind în mare măsură de factorii de piață și de existența rezervelor de țiței și gaze. Acestea oferă flexibilitate operațională în ceea ce privește procesul de gestionare a activelor utilizate de către Societate. Aceste opțiuni sunt evaluate de către OMV Petrom la începutul contractului pentru a determina dacă este, în mod rezonabil, sigur că vor fi exercitate. Perioade opționale, care nu au fost luate în considerare în măsurarea contractelor de leasing, există în principal pentru echipamentele din Upstream și unele vehicule de transport.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Drepturi de utilizare a activelor recunoscute conform IFRS 16


Terenuri și clădiri

Instalaţii tehnice şi maşini

Alte instalații, utilaje și mobilier

Total

Drepturi de utilizare a activelor la 1 ianuarie 2021

53,09

93,04

282,93

429,06

Intrări

6,68

18,61

79,30

104,59

Amortizare

(7,30)

(23,27)

(96,11)

(126,68)

Alte mișcări

(0,58)

(0,68)

(4,99)

(6,25)

Drepturi de utilizare a activelor la 31 decembrie 2021

51,89

87,70

261,13

400,72Sume recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor


2021

2020

Rezultat din exploatareCheltuieli privind contracte de leasing pe termen scurt

1,47

2,57

Cheltuieli privind contracte de leasing aferente activelor cu valori mici

0,47

0,58

Cheltuieli variabile aferente contractelor de leasing

4,60

3,71

Cheltuieli privind amortizarea drepturilor de utilizare a activelor

126,68

120,85

Rezultat financiar netCheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor de leasing

5,70

6,28

Pierderi din diferenţe de curs aferente datoriilor de leasing

4,18

4,28


Suplimentar, OMV Petrom a înregistrat in 2021 costuri aferente contractelor de leasing pe termen scurt în sumă de 55,74 milioane RON (2020: 54,73 milioane RON), care au fost capitalizate în valoarea altor active.

Plățile variabile aferente contractelor de leasing înregistrate în anul 2021, în sumă de 4,60 milioane RON (2020: 3,71 milioane RON), au fost aferente chiriilor contingente referitoare, în principal, la generatoare de energie electrică, determinate în baza cantităților.

Pentru mai multe informații cu privire la datoriile de leasing, a se vedea notele 15 și 29 a).OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 7. INVESTIȚII

La 31 decembrie 2021, Societatea deţinea următoarele titluri de participare:

Numele societăţii

Domeniul de activitate

Procent
de interes

Cost

Ajustări de
depreciere

Valoare
contabilă
netăFiliale


OMV Petrom Marketing S.R.L.

Distribuţie de combustibili

100,00%

1.303,79

-

1.303,79

Petrom Moldova S.R.L.

Distribuţie de combustibili

100,00%

122,57

(111,17)

11,40

OMV Offshore Bulgaria GmbH

Activități de explorare

100,00%

41,43

-

41,43

OMV Petrom Georgia LLC

Servicii de explorare şi producţie

100,00%

-

-

-

OMV Petrom Gas S.R.L.

Furnizare gaze naturale

100,00%

8,65

-

8,65

OMV Petrom Aviation S.R.L.

Servicii în aeroport

99,99%

54,14

(17,43)

36,71

Petromed Solutions S.R.L.

Servicii medicale

99,99%

3,00

-

3,00

OMV Srbija DOO

Distribuţie de combustibili

99,96%

181,92

-

181,92

OMV Bulgaria OOD

Distribuţie de combustibili

99,90%

138,02

-

138,02

Petrom Exploration & Production Limited

Servicii de explorare şi producţie

99,99%

0,91

(0,75)

0,16Entităţi asociate


OMV Petrom Global Solutions S.R.L.

Sevicii financiare, IT şi alte servicii

25,00%

7,00

-

7,00

Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii

Reprezentare publică

20,00%

-

-

-Alte investiţii


Telescaun Tihuta S.A.

Facilităţi turistice

1,68%

0,01

(0,01)

-

Credit Bank

Alte servicii financiare

0,22%

0,32

(0,32)

-

Forte Asigurari - Reasigurari S.A.

Servicii de asigurări

0,09%

0,02

(0,02)

-Total1.861,78

(129,70)

1.732,08
În data de 21 mai 2021 a fost înființată în Georgia societatea OMV Petrom Georgia LLC, ca urmare a semnării contractului de împărțire a producției între OMV Petrom S.A. și statul Georgia cu privire la explorarea blocului II offshore din Georgia.

În data de 15 decembrie 2021, OMV Petrom S.A a achiziționat participația rămasă de 0,01% în filiala OMV Petrom Gas S.R.L., ajungând să dețină participația de 100% în această filială.
OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


La 31 decembrie 2020, Societatea deţinea următoarele titluri de participare:


Numele societăţii

Domeniul de activitate

Procent
de interes

Cost

Ajustări de
depreciere

Valoare
contabilă
netăFiliale


OMV Petrom Marketing S.R.L.

Distribuţie de combustibili

100,00%

1.303,79

-

1.303,79

Petrom Moldova S.R.L.

Distribuţie de combustibili

100,00%

122,57

(96,81)

25,76

OMV Offshore Bulgaria GmbH

Servicii de explorare

100,00%

41,43

-

41,43

OMV Petrom Gas S.R.L.

Furnizare gaze naturale

99,99%

8,65

-

8,65

OMV Petrom Aviation S.R.L.

Servicii în aeroport

99,99%

54,14

(17,15)

36,99

Petromed Solutions S.R.L.

Servicii medicale

99,99%

3,00

-

3,00

OMV Srbija DOO

Distribuţie de combustibili

99,96%

181,92

-

181,92

OMV Bulgaria OOD

Distribuţie de combustibili

99,90%

138,02

-

138,02

Petrom Exploration & Production Limited

Servicii de explorare şi producţie

99,99%

0,91

-

0,91Entităţi asociate


OMV Petrom Global Solutions S.R.L

Servicii financiare, IT şi alte servicii

25,00%

7,00

-

7,00

Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii

Reprezentare publică

20,00%

-

-

-Alte investiţii


Telescaun Tihuta S.A.

Facilităţi turistice

1,68%

0,01

(0,01)

-

Credit Bank

Alte servicii financiare

0,22%

0,32

(0,32)

-

Forte Asigurari - Reasigurari S.A.

Servicii de asigurări

0,09%

0,02

(0,02)

-Total1.861,78

(114,31)

1.747,47

În data de 31 august 2020, OMV Petrom S.A a finalizat tranzacția pentru achiziția de 100% acțiuni în OMV Offshore Bulgaria GmbH, care deține o participație în perimetrul Han-Asparuh din Bulgaria, de la OMV Exploration & Production GmbH.

La 31 decembrie 2020 investițiile în societatea Tasbulat Oil Corporation LLP cu valoarea netă de 115,44 miliioane RON și în societatea Kom Munai LLP cu valoarea netă de 178,41 milioane RON au fost prezentate în categoria activelor deținute pentru vânzare (a se vedea nota 11).

OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


În tabelul de mai jos sunt prezentate detaliile în legătură cu adresele, capitalurile proprii şi rezultatele societăţilor în care OMV Petrom deţine un interes de cel puţin 20%, cu excepţia celor care nu au activitate. Sumele sunt preluate din cele mai recente situaţii financiare aprobate ale filialelor şi ale entităţii asociate (respectiv anul încheiat la 31 decembrie 2020).


Numele societăţii

Adresă

Monedă

Capitaluri proprii la
31 decembrie 2020
(in milioane)

Profit sau (pierdere)
pentru anul încheiat
la 31 decembrie
2020 (in milioane)


Filiale

OMV Petrom Marketing S.R.L.

Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, România

RON

1.967,54

328,27

Petrom Moldova S.R.L.

Sos. Iesilor 8, Chișinău, Moldova

MDL

52,54

(65,66)

OMV Petrom Gas S.R.L.

Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, România

RON

33,21

2,14

OMV Petrom Aviation S.R.L.

Strada Aurel Vlaicu, nr. 31A, Otopeni, judeţul Ilfov, România

RON

45,54

(3,66)

Petromed Solutions S.R.L.

Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, România

RON

4,31

0,80

OMV Bulgaria OOD

Bulevardul Tsarigradsko Shose, nr. 90, Sofia 1784, Bulgaria

BGN

136,20

15,01

OMV Srbija DOO

Omladinskih brigada 90a, Belgrade, Serbia

RSD

8.871,05

509,51


Entităţi asociate


OMV Petrom Global Solutions S.R.L.

Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucureşti, România

RON

124,69

21,35Evoluţia ajustărilor de depreciere pentru investiţii se prezintă astfel:


2021

1 ianuarie

114,31

Creşteri/(reversări) nete

15,39

31 decembrie

129,70


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 8. CREANŢE COMERCIALE ŞI ALTE ACTIVE FINANCIARE

a)Creanţele comerciale

Creanțele comerciale sunt în sumă de 2.635,69 milioane RON la 31 decembrie 2021 (2020: 1.309,30 milioane RON).

Clasele de risc aferente creanțelor comerciale

31 decembrie 2021

Rata pierderii anticipate din creanțe

Valoare contabilă brută

Pierdere anticipată din creanțe

Valoare contabilă netă

Clasa de risc 1

0,07%

18,00

-

18,00

Clasa de risc 2

0,24%

1.708,91

0,05

1.708,86

Clasa de risc 3

1,21%

856,20

1,70

854,50

Clasa de risc 4

10,37%

55,31

1,01

54,30

Clasa de risc 5

100,00%

70,45

70,42

0,03

Total


2.708,87

73,18

2.635,6931 decembrie 2020

Rata pierderii anticipate din creanțe

Valoare contabilă brută

Pierdere anticipată din creanțe

Valoare contabilă netă

Clasa de risc 1

0,07%

23,16

-

23,16

Clasa de risc 2

0,25%

900,29

0,02

900,27

Clasa de risc 3

1,19%

340,69

1,46

339,23

Clasa de risc 4

10,26%

46,67

0,63

46,04

Clasa de risc 5

100,00%

67,39

66,79

0,60

Total


1.378,20

68,90

1.309,30Evoluţia ajustărilor de depreciere pentru creanţe comerciale se prezintă astfel:


2021

2020

1 ianuarie

68,90

68,44

Sume înregistrate pe cheltuieli

(0,14)

(0,06)

Reevaluare netă a pierderilor anticipate din creanțe

4,42

0,52

31 decembrie

73,18

68,90

Creanțele comerciale cu părțile afiliate (a se vedea nota 28) nu au fost ajustate pentru depreciere la 31 decembrie 2021 și nici la 31 decembrie 2020.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


b)Alte active financiare (nete de ajustări de depreciere)Termen de lichiditate


31 decembrie 2021

sub 1 an

peste 1 an

Sume recuperabile de la statul român

1.841,21

80,18

1.761,03

Împrumuturi acordate filialelor (nota 28)

311,79

0,20

311,59

Active financiare derivate (nota 30)

1.556,04

1.393,94

162,10

Alte active financiare

328,39

256,65

71,74

Total

4.037,43

1.730,97

2.306,46Termen de lichiditate


31 decembrie 2020

sub 1 an

peste 1 an

Sume recuperabile de la statul român

2.402,19

359,05

2.043,14

Împrumuturi acordate filialelor (nota 28)

333,61

0,19

333,42

Active financiare derivate (nota 30)

647,52

646,13

1,39

Alte active financiare

249,68

202,26

47,42

Total

3.633,00

1.207,63

2.425,37


Sume recuperabile de la statul român

Conform contractului de privatizare, OMV Petrom S.A. este îndreptăţită să recupereze de la statul român o parte din cheltuielile de dezafectare şi de mediu efectuate pentru restaurarea şi decontaminarea zonelor aferente unor activităţi desfăşurate înaintea procesului de privatizare a Societăţii din 2004. Ca urmare, OMV Petrom S.A. a înregistrat ca şi creanţe de la statul român costurile estimate cu dezafectarea având o valoare prezentă netă de 1.740,45 milioane RON la 31 decembrie 2021 (2020: 2.152,42 milioane RON) şi costurile estimate cu obligaţiile de mediu având o valoare prezentă netă de 100,76 milioane RON (2020: 249,77 milioane RON), întrucât acestea existau înaintea procesului de privatizare a OMV Petrom S.A.

În data de 7 martie 2017, OMV AG, ca parte din contractul de privatizare, a inițiat o procedură de arbitraj împotriva Ministerului Mediului din România, în conformitate cu regulile Camerei Internaționale de Comerț, cu privire la anumite notificări de pretenţii neplătite de către Ministerul Mediului pentru costuri suportate de OMV Petrom cu privire la lucrări de dezafectare de sonde și de refacere a mediului, în sumă de 287,66 milioane RON. În data de 9 Iulie 2020, Tribunalul Arbitral a emis Decizia Finală privind arbitrajul și a solicitat Ministerului Mediului să ramburseze către OMV Petrom SA suma de 287,62 milioane RON și dobânzile aferente (a se vedea nota 23). În cursul anului 2021, suma de 287,62 milioane RON reprezentând principalul a fost încasată.

În data de 2 octombrie 2020, OMV AG, ca parte din contractul de privatizare, a inițiat o procedură de arbitraj împotriva Ministerului Mediului din România, în conformitate cu regulile Camerei Internaționale de Comert (“ICC”) din Paris, Franța cu privire la anumite notificări de pretenții neplătite de Ministerul Mediului în legatură cu lucrări de dezafectare de sonde și de refacere a mediului în sumă de 155,73 milioane RON. La 31 decembrie 2021 procedura de arbitraj este în derulare.

Active financiare derivate

La 31 decembrie 2021, activele financiare derivate sunt aferente în principal contractelor nerealizate de achiziție la termen de energie electrică.


Alte active financiare

La 31 decembrie 2021, poziția „Alte active financiare” include în principal creanțe din instrumentele swap de țiței și produse petroliere realizate și sume amânate la plată din vânzarea de activitate și active imobilizate.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


În data de 14 septembrie 2016, OMV Petrom a semnat un contract de finanţare cu Ministerul Energiei din România pentru o subvenţie guvernamentală de primit pentru investiţia în centrala electrică Brazi, suplimentată ulterior prin două acte adiționale în 2017 și 2018, înregistrată în cadrul altor active financiare în contrapartidă cu reducerea costurilor mijloacelor fixe.

La 31 decembrie 2020, valoarea prezentă a activului financiar reprezentând subvenţia guvernamentală de primit pentru investiţia în centrala electrică Brazi a fost în sumă de 39,15 milioane RON. În cursul anului 2021 a fost încasată o sumă de 37,61 milioane RON din ultimele două tranșe (a se vedea nota 29 d) și soldul rămas a fost trecut pe cheltuieli.

Clasele de risc aferente altor active financiare la cost amortizat – valoare contabilă brută

31 decembrie 2021

Rata pierderii anticipate din creanțe

Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit nesemnificativ

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit semnificativ

Total

Clasa de risc 1

0,07%

108,73

-

-

108,73

Clasa de risc 2

0,24%

1.899,86

-

47,80

1.947,66

Clasa de risc 3

1,21%

120,43

-

-

120,43

Clasa de risc 4

10,37%

50,77

-

-

50,77

Clasa de risc 5

100,00%

-

-

498,58

498,58

Total


2.179,79

-

546,38

2.726,17Pentru clasa de risc 2, poziția “Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni” include suma de 1.848,39 milioane RON și poziția “Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață –risc de credit semnificativ” include suma de 47,80 milioane RON, aferente creanței de recuperat de la statul român, acestea nefiind în scopul IFRS 9.


31 decembrie 2020

Rata pierderii anticipate din creanțe

Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit nesemnificativ

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit semnificativ

Total

Clasa de risc 1

0,07%

-

-

-

-

Clasa de risc 2

0,25%

2.521,75

-

45,68

2.567,43

Clasa de risc 3

1,19%

133,03

-

-

133,03

Clasa de risc 4

10,26%

2,39

-

-

2,39

Clasa de risc 5

100,00%

0,25

-

494,69

494,94

Total


2.657,42

-

540,37

3.197,79Pentru clasa de risc 2, poziția “Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni” include suma de 2.405,64 milioane RON și poziția “Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață –risc de credit semnificativ” include suma de 45,68 milioane RON, aferente creanței de recuperat de la statul român, acestea nefiind în scopul IFRS 9.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Clasele de risc aferente altor active financiare la cost amortizat – pierdere anticipată din creanţe

31 decembrie 2021

Rata pierderii anticipate din creanțe

Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit nesemnificativ

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit semnificativ

Total

Clasa de risc 1

0,07%

-

-

-

-

Clasa de risc 2

0,24%

7,24

-

47,80

55,04

Clasa de risc 3

1,21%

0,58

-

-

0,58

Clasa de risc 4

10,37%

2,37

-

-

2,37

Clasa de risc 5

100,00%

-

-

498,58

498,58

Total


10,19

-

546,38

556,57Pentru clasa de risc 2, poziția “Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni” include suma de 7,18 milioane RON și poziția “Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață –risc de credit semnificativ” include suma de 47,80 milioane RON, aferente creanței de recuperat de la statul român, acestea nefiind în scopul IFRS 9.

31 decembrie 2020

Rata pierderii anticipate din creanțe

Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit nesemnificativ

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit semnificativ

Total

Clasa de risc 1

0,07%

-

-

-

-

Clasa de risc 2

0,25%

4,83

-

45,68

50,51

Clasa de risc 3

1,19%

0,50

-

-

0,50

Clasa de risc 4

10,26%

0,11

-

-

0,11

Clasa de risc 5

100,00%

0,11

-

494,69

494,80

Total


5,55

-

540,37

545,92Pentru clasa de risc 2, poziția “Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni” include suma de 3,45 milioane RON și poziția “Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață –risc de credit semnificativ” include suma de 45,68 milioane RON, aferente creanței de recuperat de la statul român, acestea nefiind în scopul IFRS 9.

Sumele din tabelele de mai sus nu includ activele financiare derivate întrucât acestea sunt evaluate la valoarea justă și nici împrumuturile acordate filialelor, care sunt prezentate separat în nota 28.

Evoluţia ajustărilor de depreciere pentru alte active financiare la cost amortizat, se prezintă astfel:


Pierdere anticipată din creanțe la 12 luni

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit nesemnificativ

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit semnificativ

Total

1 ianuarie 2021

5,55

-

540,37

545,92

Sume înregistrate pe cheltuieli

-

-

(11,93)

(11,93)

Reevaluare netă a pierderilor anticipate din creanțe

4,64

-

17,94

22,58

31 decembrie 2021

10,19

-

546,38

556,57OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individualePierdere anticipată din creanțe la 12 luni

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit nesemnificativ

Pierdere anticipată din creanțe pe durata de viață- risc de credit semnificativ

Total

1 ianuarie 2020

4,77

-

565,60

570,37

Sume înregistrate pe cheltuieli

-

-

(12,99)

(12,99)

Reevaluare netă a pierderilor anticipate din creanțe

0,78

-

(12,24)

(11,46)

31 decembrie 2020

5,55

-

540,37

545,92 • 9. ALTE ACTIVE

Valorile nete contabile ale altor active au fost după cum urmează:
Termen de lichiditate


31 decembrie 2021

sub 1 an

peste 1 an

Creanţe privind taxele şi impozitele

176,40

-

176,40

Avansuri pentru mijoace fixe

179,82

112,39

67,43

Cheltuieli în avans

64,87

21,92

42,95

Cheltuieli în avans pentru chirii

47,43

12,38

35,05

Alte active nefinanciare

71,06

71,06

-

Total

539,58

217,75

321,83Termen de lichiditate


31 decembrie 2020

sub 1 an

peste 1 an

Creanţe privind taxele şi impozitele

232,20

55,80

176,40

Avansuri pentru mijoace fixe

48,59

48,59

-

Cheltuieli în avans

48,96

10,03

38,93

Cheltuieli în avans pentru chirii

18,13

11,66

6,47

Alte active nefinanciare

57,50

57,50

-

Total

405,38

183,58

221,80


Creșterea aferentă poziției „Avansuri pentru mijloace fixe” este legată în principal de activităţile majore de reparaţii ale centralei electrice de la Brazi.OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 10. STOCURI


31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

Ţiţei

476,57

474,30

Gaze naturale

83,38

104,24

Alte materiale

304,76

272,49

Producţia în curs de execuţie

136,48

95,44

Produse finite

808,75

705,62

Total

1.809,94

1.652,09Costul materialelor şi bunurilor consumate în cursul anului 2021 (folosite în producţie sau revândute) este de 9.640,28 milioane RON (2020: 6.463,12 milioane RON) și cuprinde, de asemenea, costul aferent emisiilor CO2 în sumă de 370,69 milioane RON (2020: 334,02 milioane RON) și câștigurile nerealizate din valoarea justă a contractelor CO2 la termen, în sumă de 178,02 milioane RON (2020: 70,51 milioane RON).

La 31 decembrie 2021 şi 2020 nu au existat stocuri gajate drept garanţie pentru datorii.

 • 11. ACTIVE DEŢINUTE PENTRU VÂNZARE


31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

Terenuri și clădiri

14,83

1,39

Instalaţii tehnice şi maşini

-

226,84

Investiţii (a se vedea nota 7)

-

293,85

Alte active financiare (a se vedea nota 28)

-

197,16

Active deţinute pentru vânzare

14,83

719,24

Provizioane privind obligaţiile cu dezafectarea şi restaurarea

-

273,46

Datorii

-

0,25

Datorii asociate activelor deţinute pentru vânzare

-

273,71

La 31 decembrie 2021, activele deținute pentru vânzare se referă la loturi de teren din segmentul Corporativ.

La 31 decembrie 2020, activele și datoriile deținute pentru vânzare erau aferente segmentului Upstream și se referau la:

 • vânzarea participaţiilor de 100% deţinute în Kom-Munai LLP și Tasbulat Oil Corporation LLP în Kazahstan către Magnetic Oil Limited, inclusiv transferul împrumuturilor acordate către aceste filiale.

În data de 14 mai 2021, OMV Petrom S.A. a finalizat vânzarea filialelor sale deținute 100%, Kom-Munai LLP și Tasbulat Oil Corporation LLP, către Magnetic Oil Limited.


 • 40 de zăcăminte marginale onshore de țiței și gaze naturale, pentru care OMV Petrom S.A. a încheiat un acord de transfer cu Dacian Petroleum S.R.L. în ianuarie 2020, ceea ce a condus la reclasificarea activelor și datoriilor aferente ca „deținute în vederea vânzării”.

La 1 decembrie 2021, OMV Petrom S.A. a finalizat transferul celor 40 de zăcăminte marginale onshore de țiței și gaze naturale către Dacian Petroleum S.R.L..


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 12. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social

Capitalul social al OMV Petrom S.A. constă în 56.644.108.335 de acţiuni plătite integral la 31 decembrie 2021 şi 2020, având o valoare nominală totală de 5.664,41 milioane RON.

Rezultatul reportat şi alte rezerve similare

Rezultatul reportat şi alte rezerve similare includ rezultatul reportat, precum și alte rezerve nedistribuibile (rezerva legală, rezerva aferentă facilităţii privind cota geologică şi alte rezerve din facilităţi fiscale).

Rezerva aferentă facilităţii privind cota geologică este în sumă de 5.062,84 milioane RON la 31 decembrie 2021 şi 2020. Până la 31 decembrie 2006, OMV Petrom S.A. a beneficiat de o facilitate fiscală privind cota geologică de până la 35% din valoarea de piaţă a cantităţii de ţiţei şi gaze naturale extrase în cursul anului. Această facilitate a fost recunoscută direct în rezerve. Această cotă a fost limitată în scop investiţional şi nu este distribuibilă, fiind scutită de la impozitare.

Rezerva legală este în sumă de 1.132,88 milioane RON la 31 decembrie 2021 şi 2020. OMV Petrom S.A. stabileşte rezerva sa legală în conformitate cu prevederile Legii societăţilor comerciale din România, care impune ca minim 5% din profitul contabil anual înainte de impozitare să fie transferat la rezerve legale, până când soldul acestei rezerve atinge 20% din capitalul social al Societăţii.

Alte rezerve din facilităţi fiscale sunt în sumă de 560,65 milioane RON (2020: 500,47 milioane RON). Suma de 60,18 milioane RON a fost alocată la alte rezerve, reprezentând facilităţi fiscale aferente profitului reinvestit pentru anul 2021 (2020: 46,41 milioane RON).

La Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2021, acţionarii OMV Petrom S.A. au aprobat distribuirea de dividende în sumă brută de 0,0310 RON/acţiune pentru anul financiar 2020.

Pe 17 martie 2022, Consiliul de Supraveghere a aprobat propunerea Directoratului de a distribui dividende în sumă brută de 0,0341 RON/acţiune pentru anul financiar 2021. Propunerea privind dividendele va fi ulterior supusă aprobării în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2022.

Rezerva din instrumente de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie

În vederea protejării rezultatului și fluxurilor de numerar ale Societății împotriva volatilității prețurilor mărfurilor, OMV Petrom folosește instrumente derivate atât pentru acoperirea împotriva riscului aferent vânzării unor produse selecționate, cât și pentru reducerea expunerii la riscuri de preț în cazul fluctuației stocurilor. Instrumente swap de țiței și produse petroliere sunt utilizate pentru acoperirea împotriva riscului aferent marjei de rafinare („crack spread”) care reprezintă diferența dintre prețurile produselor și cele ale țițeiului.

Unele instrumente financiare au fost contabilizate ca instrumente de acoperire împotriva riscului asociat fluxurilor de trezorerie, cu porţiunea eficientă a modificării de valoare a instrumentului derivat recunoscută în alte elemente ale rezultatului global. Pierderea nerealizată cumulată recunoscută în alte elemente ale rezultatului global, netă de taxe, a fost în sumă de 18,03 milioane RON la 31 decembrie 2021 (2020: câştig nerealizat 74,36 milioane RON). Elementul acoperit împotriva riscului (tranzacția aferentă) poate afecta contul de profit sau pierdere sau bilanțul; la acel moment, sumele înregistrate anterior în alte elemente ale rezultatului global sunt reciclate în situația veniturilor și cheltuielilor sau, respectiv, transferate în valoarea contabilă a elementului acoperit. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatea de acoperire împotriva riscurilor a se vedea nota 33.

Alte rezerve

Alte rezerve includ terenuri pentru care s-au obţinut certificatele de proprietate, dar care nu au fost încă incluse în capitalul social.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • 13. PROVIZIOANE


Beneficii de pensionare și alte obligații similare

Dezafectare și restaurare

Alte provizioane

Total

1 ianuarie 2021

205,40

7.511,13

873,84

8.590,37

din care termen scurt

-

266,47

239,05

505,52

din care termen lung

205,40

7.244,66

634,79

8.084,85

Utilizări

(13,39)

(323,50)

(122,35)

(459,24)

Constituiri/(reversări) nete

(28,73)

(954,06)

91,04

(891,75)

31 decembrie 2021

163,28

6.233,57

842,53

7.239,38

din care termen scurt

-

201,54

181,88

383,42

din care termen lung

163,28

6.032,03

660,65

6.855,96Provizioane pentru beneficii de pensionare şi alte obligaţii similare

Angajaţii Societății sunt îndreptăţiţi să primească beneficii de pensionare la împlinirea vârstei normale de pensionare. Valoarea acestor drepturi depinde de numărul de ani de serviciu şi de nivelul de salarizare de la finalul perioadei de angajare. Valoarea obligațiilor aferente beneficiilor de pensionare la 31 decembrie 2021 a fost de 107,29 milioane RON (2020: 134,63 milioane RON). În plus, angajații primesc și alte beneficii constând în beneficii în caz de deces și pentru sicriu. Obligațiile privind alte beneficii au fost în sumă de 55,99 milioane RON la 31 decembrie 2021 (2020: 70,77 milioane RON).

Nivelul obligaţiilor de plată a fost determinat pe baza calculelor efectuate de actuari acreditaţi utilizând următorii parametri: o rată de actualizare de 5,22% (2020: 3,35%) şi o creştere salarială anuală medie estimată de 3,00% (2020: 3,10%).

Valoarea actualizată a beneficiilor pentru pensionare si alte obligații similare


2021

2020

Valoarea actualizată a obligațiilor la 1 ianuarie

205,40

232,32

Costul serviciului curent

7,08

8,18

Costul serviciului trecut

(13,94)

(43,73)

Costul cu dobânda

6,87

10,38

Beneficii plătite

(13,39)

(18,72)

Reevaluări aferente anului

(28,75)

16,96

Valoarea actualizată a obligațiilor la 31 decembrie

163,28

205,40

Costul serviciului trecut pentru 2021 și 2020 este legat, în principal, de externalizarea și restructurarea activităților din Upstream.

Analiză de senzitivitate privind modificările in termeni absoluți


Rată de actualizare

Rată de creștere salarială


0,50%

-0,50%

0,25%

-0,25%

Creșterea/(descreșterea) beneficiilor de pensionare și a altor obligații similare

(7,50)

8,07

2,84

(2,75)
OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Profilul scadențelor


Profilul scadențelor

Durata


1-5 ani

6-10 ani

>10 ani

în ani

Beneficii de pensionare

24,88

34,87

47,54

10,74Provizioane privind obligațiile cu dezafectarea şi restaurarea

Modificările provizionului de dezafectare şi restaurare sunt prezentate în tabelul de mai jos. În cazul modificării costurilor de restaurare estimate, efectul modificării asupra valorii actualizate este înregistrat în perioada respectivă. Dacă valoarea estimată a costurilor de dezafectare creşte, surplusul este amortizat pe durata de viaţă utilă rămasă, iar dacă scade, valoarea capitalizată anterior este redusă corespunzător sau recunoscută în situația veniturilor și cheltuielilor dacă depășește valoarea contabilă netă a activului respectiv. Ratele nete de actualizare folosite la 31 decembrie 2021 pentru calculul provizionului de dezafectare şi restaurare au fost de 2,41% pentru onshore şi 5,22% pentru offshore (2020: 0,50% pentru onshore şi 3,10% pentru offshore). O scădere cu 1 punct procentual a ratelor reale ale dobânzii utilizate pentru calcularea provizioanelor de dezafectare și restaurare ar conduce la un provizion suplimentar în sumă de 822 milioane RON.

Societatea a înregistrat o creanţă asupra statului român referitoare la o parte din obligaţiile de dezafectare şi de restaurare, prezentată în nota 8.

Revizuirea estimărilor pentru provizioanele de dezafectare și restaurare este determinată de analiza anuală a costurilor unitare, a numărului de sonde și a altor elemente relevante, cât şi a orizontului de timp estimat pentru efectuarea lucrărilor de dezafectare și restaurare, şi de revizuirea ratelor nete de actualizare estimate.

Detaliile privind obligaţiile de dezafectare şi restaurare se prezintă astfel:


2021

2020

1 ianuarie

7.511,13

6.702,45

Efectul revizuirii estimărilor

(1.205,78)

723,05

Efectul actualizării în timp

251,72

286,70

Utilizări în cursul anului

(323,50)

(201,07)

Transfer către datorii asociate activelor deținute pentru vânzare

-

-

31 decembrie

6.233,57

7.511,13

Revizuirea estimărilor impactează activele care urmează să fie dezafectate, situația veniturilor și cheltuielilor sau creanţa aferentă asupra statului român. Efectul de actualizare în timp este prezentat în situaţia veniturilor şi cheltuielilor la poziţia de cheltuieli cu dobânzile (nota 23), net de efectul de actualizare în timp a creanţei asupra statului român. Efectul modificării ratei nete de actualizare sau a perioadei estimate pentru recuperarea creanțelor de la statul român (în exces faţă de modificarea ratelor nete de actualizare sau a perioadei estimate pentru costurile de dezafectare) este prezentat în situaţia veniturilor şi cheltuielilor la poziţia de cheltuieli cu dobânzile sau venituri din dobânzi.

Efectul rezultat în cursul anului 2021 din revizuirea estimărilor a fost determinat în principal de ratele nete de actualizare mai mari.

Efectul rezultat în cursul anului 2020 din revizuirea estimărilor a fost determinat în principal de ratele nete de actualizare mai mici și de creșterea costurilor unitare medii estimate pentru activele onshore.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Alte provizioane

31 decembrie 2021

Total

sub 1 an

peste 1 an

Provizioane de mediu

386,49

46,73

339,76

Alte provizioane legate de personal

58,50

53,11

5,39

Provizioane pentru litigii

81,82

3,01

78,81

Alte provizioane

315,72

79,03

236,69

Total

842,53

181,88

660,65

31 decembrie 2020

Total

sub 1 an

peste 1 an

Provizioane de mediu

410,22

55,18

355,04

Alte provizioane legate de personal

109,72

108,21

1,51

Provizioane pentru litigii

73,51

5,13

68,38

Alte provizioane

280,39

70,53

209,86

Total

873,84

239,05

634,79


Provizioane de mediu

Provizioanele de mediu au fost estimate de către management pe baza listei proiectelor de mediu pe care Societatea are obligaţia să le îndeplinească. Provizioanele înregistrate la 31 decembrie 2021 şi 2020 reprezintă cea mai bună estimare a experţilor Societăţii pe probleme de mediu. Provizioanele de mediu sunt în principal calculate utilizând o rată netă de actualizare de 2,41% (2020: 0,50%).

Societatea a înregistrat o parte din obligaţiile de mediu în contrapartidă cu o creanţă asupra statului român, întrucât aceste obligaţii existau înaintea procesului de privatizare (conform prezentării din nota 8 b) „Sume recuperabile de la statul român”).

Provizioane pentru litigii

Societatea monitorizează toate litigiile existente împotriva sa şi estimează probabilitatea pierderii lor şi a costurilor aferente colaborând cu avocaţi interni şi externi. OMV Petrom S.A. a estimat datoriile potenţiale referitoare la cazurile în desfăşurare şi a înregistrat cea mai bună estimare a plăţilor probabile.

Certificate de emisii

Directiva 2003/87/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European a stabilit o schemă de comercializare a certificatelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, solicitând statelor membre să redacteze planuri naţionale de alocare a certificatelor de emisii. România a fost admisă în această schemă în ianuarie 2007, când s-a alăturat UE.

În cadrul acestei scheme, OMV Petrom S.A. are dreptul să primească 561.041 certificate de emisii pentru anul 2021 (2020: 643.767 certificate de emisii), care au fost primite în cursul anului conform articolului 10a) din Directivă.

În cursul anului 2021 Societatea a înregistrat achiziții nete de 2.385.751 certificate de emisii (2020: vânzări nete de 329.915 certificate de emisii).

Deficitul de certificate de emisii se provizionează. La 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2020, Societatea nu a avut deficit de certificate de emisii.OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 14. ÎMPRUMUTURI PURTĂTOARE DE DOBÂNZI

La 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2020 OMV Petrom S.A. avea următoarele împrumuturi:

Creditor

31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

Împrumuturi purtătoare de dobânzi pe termen scurtBanca Europeană pentru Investiţii (a)

94,25

92,75

Cash pooling (b)

1.772,26

1.413,14

Dobânda de plată și alte elemente

4,58

3,33

Cheltuieli în avans aferente împrumuturilor

(0,05)

(0,07)

Total împrumuturi purtătoare de dobânzi pe termen scurt

1.871,04

1.509,15
Împrumuturi purtătoare de dobânzi pe termen lungBanca Europeană pentru Investiţii (a)

16,49

108,98

Cheltuieli în avans aferente împrumuturilor

-

(0,04)

Total împrumuturi purtătoare de dobânzi pe termen lung

16,49

108,94

din care scadente între 1 an şi 5 ani

16,49

108,94
Total împrumuturi purtătoare de dobânzi

1.887,53

1.618,09

(a) Pentru construirea centralei electrice de la Brazi, OMV Petrom S.A. a contractat un împrumut fără constituire de garanţii de la Banca Europeană de Investiţii, cu o limită de 200,00 milioane EUR. Contractul a fost semnat în data de 8 mai 2009 având scadenţa finală la 15 iunie 2023. La 31 decembrie 2021 suma de plată era de 110,74 milioane RON (echivalentul a 22,38 milioane EUR) (2020: 201,73 milioane RON, echivalentul a 41,43 milioane EUR).

(b) OMV Petrom S.A. a semnat contracte de cash pooling cu valabilitate până la 18 aprilie 2026 cu următoarele entităţi:

(i)OMV Petrom Marketing S.R.L. cu limită totală de 2.000,00 milioane RON. Suma utilizată la 31 decembrie 2021 este de 1.574,99 milioane RON (2020: 1.286,09 milioane RON).

(ii)OMV Petrom Global Solutions S.R.L. cu limită totală de 250,00 milioane RON. Suma utilizată la 31 decembrie 2021 este de 160,08 milioane RON (2020: 81,22 milioane RON).

(iii)OMV Petrom Gas S.R.L. cu limită totală de 150,00 milioane RON. Suma utilizată la 31 decembrie 2021 este de 23,80 milioane RON (2020: 33,34 milioane RON).

(iv)Petromed Solutions S.R.L. cu limită totală de 15,00 milioane RON. Suma utilizată la 31 decembrie 2021 este de 8,77 milioane RON (2020: 8,12 milioane RON).

(v)OMV Petrom Aviation S.R.L. cu limită totală de 25,00 milioane RON. Suma utilizată la 31 decembrie 2021 este de 4,62 milioane RON (2020: 4,37 milioane RON).

Societatea avea mai multe facilităţi de credit în vigoare la data de 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020, după cum urmează:

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


(c) O facilitate de credit fără constituire de garanţii acordată de Raiffeisen Bank S.A. cu o limită de 80,00 milioane EUR (echivalentul a 395,85 milioane RON) care constă în două subfacilităţi: subfacilitatea A, cu data scadentă prelungită până la 31 decembrie 2022 (pentru o sumă de 20,00 milioane EUR, echivalentul a 98,96 milioane RON) şi subfacilitatea B, cu data scadentă prelungită până la 31 decembrie 2025 (pentru o sumă de 60,00 milioane EUR, echivalentul a 296,89 milioane RON). În cazul ambelor subfacilități, există posibilitatea extinderii automate a scadenței pentru perioade succesive de 12 luni. Subfacilitatea A poate fi folosită numai în RON şi numai de către OMV Petrom S.A. ca linie de credit. Subfacilitatea B poate fi folosită în EUR, USD, RON sau GBP de către OMV Petrom S.A., OMV Petrom Marketing S.R.L., OMV Petrom Gas S.R.L. şi de către OMV Petrom Aviation S.R.L. numai pentru emiterea de acreditive şi/sau scrisori de garanţie bancară. La 31 decembrie 2021 și 2020 nu au existat trageri din această facilitate de credit.

(d) O facilitate de credit fără constituire de garanţii contractată de OMV Petrom S.A. de la ING Bank N.V., care poate fi folosită în USD, RON sau EUR, până la limita maximă de 60,00 milioane EUR (echivalentul a 296,89 milioane RON), acordată în scopul emiterii de scrisori de garanție bancară şi descoperit de cont pentru finanţarea capitalului de lucru. Scadența facilităţii de credit este 9 noiembrie 2026. Nu au existat trageri din această facilitate la 31 decembrie 2021 şi 2020.

(e) O facilitate de credit neangajantă şi fără constituire de garanţii contractată de către OMV Petrom S.A. de la BRD – Groupe Société Générale S.A., cu limita maximă de 90,00 milioane EUR (echivalentul a 445,33 milioane RON) care poate fi utilizată în RON, cu data scadenţei prelungită până la 30 aprilie 2022. Facilitatea este destinată finanţării activităţii curente a OMV Petrom şi pentru emiterea de scrisori de garanţie bancară, acreditive şi alte elemente similare. Facilitatea de credit nu a fost folosită la 31 decembrie 2021 şi 2020.

(f) O facilitate de credit angajantă şi fără constituire de garanţii contractată de către OMV Petrom S.A. de la Banca Comercială Română S.A., care poate fi utilizată în USD, EUR sau RON, cu limita maximă de 200,00 milioane EUR (echivalentul a 989,62 milioane RON), în vederea emiterii de scrisori de garanție bancară şi elemente similare şi ca descoperit de cont pentru finanţarea capitalului de lucru. La 31 decembrie 2021, scadenţa părţii pentru emiterea de scrisori de garanţie bancară şi elemente similare este 13 ianuarie 2024, iar pentru partea de descoperit de cont scadenţa este până la 11 ianuarie 2023, cu posibilitatea extinderii scadenței pentru perioade succesive suplimentare, scadența finală fiind la data de 13 ianuarie 2024. Facilitatea de credit pentru partea de descoperit de cont nu a fost folosită la 31 decembrie 2021 şi 2020.

(g) O facilitate de credit fără constituire de garanţii a fost contractată de către OMV Petrom S.A. de la Garanti Bank S.A. cu limita de 15,00 milioane EUR, în vederea emiterii de scrisori de garanție bancară şi elemente similare şi ca descoperit de cont pentru finanţarea capitalului de lucru. Scadența facilității de credit a fost 15 ianuarie 2022 pentru descoperitul de cont şi 15 martie 2023 pentru emiterea scrisorilor de garanţie bancară. Facilitatea de credit nu a fost folosită la 31 decembrie 2020. În noiembrie 2021 facilitatea de credit a fot închisă.

OMV Petrom S.A. a semnat, de asemenea, facilităţi de credit cu diverse bănci pentru emiterea de scrisori de garanţie bancară şi acreditive, după cum urmează:

(h) O facilitate de credit, fără constituire de garanţii, a fost semnată de OMV Petrom S.A. cu BNP Paribas Fortis Bank S.A./N.V. – sucursala Bucureşti – cu limita de 80,00 milioane EUR (echivalentul a 395,85 milioane RON), exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanţie bancară şi acreditive, cu scadenţa prelungită până la 15 iulie 2022. Există posibilitatea extinderii automate a scadenței pentru perioade succesive de 12 luni, dar nu mai târziu de 15 iulie 2028.

(i) O facilitate de credit, fără constituire de garanţii, primită de OMV Petrom S.A. de la Banca Transilvania S.A., cu limita de 25,00 milioane EUR (echivalentul a 123,70 milioane RON), exclusiv pentru emiterea de scrisori de garanţie bancară, cu scadenţa până la 17 septembrie 2025.

j) O facilitate de credit, fără constituire de garanţii, primită de OMV Petrom S.A. de la Banca Comercială Romană S.A., cu limita de 22,00 milioane RON pentru emiterea de instrumente de garanţie în favoarea autorităților române, în general in relație cu taxe vamale și accize, cu scadență deschisă.

La 31 decembrie 2021 şi 2020, OMV Petrom S.A. a îndeplinit toate condiţiile financiare prevăzute în contractele de credit.

A se vedea şi nota 33 pentru detalii privind riscul ratei de dobândă aferentă contractelor de împrumut.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 15. ALTE DATORII FINANCIARE


31 decembrie 2021

sub 1 an

peste 1 an

Datorii financiare derivate (nota 30)

2.406,76

2.356,53

50,23

Alte datorii financiare

308,26

301,24

7,02

Total

2.715,02

2.657,77

57,25


31 decembrie 2020

sub 1 an

peste 1 an

Datorii financiare derivate (nota 30)

472,64

472,64

-

Alte datorii financiare

279,41

275,20

4,21

Total

752,05

747,84

4,21


Datorii financiare derivate

La 31 decembrie 2021, datoriile financiare derivate sunt aferente în principal contractelor nerealizate de vânzare la termen de energie electrică.


Alte datorii financiare

La 31 decembrie 2021, poziția „Alte datorii financiare” include datoriile din instrumentele swap de țiței și produse petroliere realizate și sume datorate angajaților în legătură cu salariile.


Scadenţa datoriilor financiare

Tabelul de mai jos prezintă scadenţa datoriilor financiare ale Societăţii pe baza fluxurilor de trezorerie contractuale, neactualizate (incluzând și cheltuielile financiare viitoare):


< 1 an

1-5 ani

> 5 ani

Total

31 December 2021

Împrumuturi purtătoare de dobânzi

1.871,90

16,60

-

1.888,50

Datorii de leasing

142,99

249,24

71,67

463,90

Datorii comerciale

2.500,80

-

-

2.500,80

Datorii financiare derivate

2.356,53

50,23

-

2.406,76

Alte datorii financiare

301,24

7,02

-

308,26

Total

7.173,46

323,09

71,67

7.568,22< 1 an

1-5 ani

> 5 ani

Total

31 December 2020

Împrumuturi purtătoare de dobânzi

1.510,99

110,38

-

1.621,37

Datorii de leasing

126,47

285,76

83,54

495,77

Datorii comerciale

2.323,59

-

-

2.323,59

Datorii financiare derivate

472,64

-

-

472,64

Alte datorii financiare

275,20

4,21

-

279,41

Total

4.708,89

400,35

83,54

5.192,78


Nu se preconizează ca fluxurile de trezorerie incluse in analiza scadențelor să fie realizate mult mai devreme sau la valori semnificativ diferite.


OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • 16. ALTE DATORII


31 decembrie 2021

sub 1 an

peste 1 an

Datorii fiscale

886,02

886,02

-

Contribuţia la asigurările sociale

36,07

36,07

-

Datorii contractuale

56,75

56,75

-

Venituri înregistrate în avans

59,85

7,84

52,01

Alte datorii

36,17

36,17

-

Total

1.074,86

1.022,85

52,0131 decembrie 2020

sub 1 an

peste 1 an

Datorii fiscale

395,93

395,93

-

Contribuţia la asigurările sociale

47,03

47,03

-

Datorii contractuale

54,64

54,64

-

Venituri înregistrate în avans

91,12

77,03

14,09

Alte datorii

70,93

70,93

-

Total

659,65

645,56

14,09


Datorii fiscale

Creșterea aferentă poziției „Datorii fiscale” este generată în principal de taxele mai mari specifice segmentului Upstream.

Datorii contractuale

Datoriile contractuale includ, în principal, avansuri încasate de la clienți pentru livrări viitoare de bunuri sau servicii.

Modificările datoriilor contractuale au fost după cum urmează:


2021

2020

1 ianuarie

54,64

54,40

Venituri recunoscute care au fost incluse în soldul datoriilor contractuale
la începutul anului

(54,38)

(28,55)

Cresteri datorate numerarului primit, exceptând sumele recunoscute ca
venit pe parcursul anului

56,49

28,79

31 decembrie

56,75

54,64OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 17. IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

31 decembrie 2021

Creanţe privind impozitul amânat, total

Creanţe privind impozitul amânat nerecunoscute

Creanţe privind impozitul amânat recunoscute

Datorii privind impozitul amânat

Imobilizări corporale şi necorporale

431,86

-

431,86

-

Stocuri

15,21

-

15,21

-

Creanţe şi alte active

165,50

(38,48)

127,02

3,38

Provizioane pentru beneficii de pensionare şi alte obligaţii similare

31,05

-

31,05

4,91

Alte provizioane

853,38

-

853,38

-

Datorii

13,40

-

13,40

-

Total

1.510,40

(38,48)

1.471,92

8,29

Compensare (pentru aceeaşi
jurisdicţie fiscală/ ţară)

-

-

(8,29)

(8,29)

Impozit pe profit amânat, net

-

-

1.463,63

-31 decembrie 2020

Creanţe privind impozitul amânat, total

Creanţe privind impozitul amânat nerecunoscute

Creanţe privind impozitul amânat recunoscute

Datorii privind impozitul amânat

Imobilizări corporale şi necorporale

265,86

-

265,86

-

Stocuri

14,92

-

14,92

-

Creanţe şi alte active

136,58

(38,02)

98,56

40,91

Provizioane pentru beneficii de pensionare şi alte obligaţii similare

34,88

-

34,88

2,02

Alte provizioane

1.060,89

-

1.060,89

-

Datorii

32,57

-

32,57

-

Total

1.545,70

(38,02)

1.507,68

42,93

Compensare (pentru aceeaşi
jurisdicţie fiscală/ ţară)

-

-

(42,93)

(42,93)

Impozit pe profit amânat, net

-

-

1.464,75

- • 18. VENITURI DIN VÂNZĂRI


2021

2020

Venituri din contractele cu clienții

21.039,08

13.865,83

Venituri din alte surse

446,96

1.571,41

Total venituri din vânzări

21.486,04

15.437,24OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Venituri din contractele cu clienții

În următoarele tabele, veniturile înregistrate în anii 2021 și 2020 sunt defalcate pe produse și segmente de raportare.


2021

Upstream

Downstream

din care Downstream Oil

din care Downstream Gas

Corporativ & Altele

Total

Țiței și condensat

-

58,53

58,53

-

-

58,53

Gaze naturale, gaze naturale lichefiate și energie electrică

5,48

6.260,61

3,73

6.256,88

2,78

6.268,87

Combustibili, inclusiv combustibili pentru încălzire

-

12.554,97

12.554,97

-

-

12.554,97

Alte bunuri și servicii*

41,51

2.099,38

2.036,98

62,40

15,82

2.156,71

Total

46,99

20.973,49

14.654,21

6.319,28

18,60

21.039,08
2020

Upstream

Downstream

din care Downstream Oil

din care Downstream Gas

Corporativ & Altele

Total

Țiței și condensat

-

47,63

47,63

-

-

47,63

Gaze naturale, gaze naturale lichefiate și energie electrică

5,09

4.694,66

2,14

4.692,52

-

4.699,75

Combustibili, inclusiv combustibili pentru încălzire

-

7.896,37

7.896,37

-

-

7.896,37

Alte bunuri și servicii*

43,87

1.164,08

1.099,45

64,63

14,13

1.222,08

Total

48,96

13.802,74

9.045,59

4.757,15

14,13

13.865,83
*) În principal în Downstream Oil legat de activitatea aferentă produselor complementare și alte produse petroliere neincluse în categoriile de mai sus


Venituri din alte surse

Veniturile din alte surse includ, în principal, venituri din tranzacţiile privind mărfurile care sunt în sfera IFRS 9 Instrumente financiare, rezultatele realizate și nerealizate din operaţiunile de acoperire împotriva riscurilor privind tranzacțiile de vânzare, precum și venituri din închirieri și leasing.

În 2021, veniturile din alte surse includ în principal vânzări de energie electrică în scopul IFRS 9 Instrumente Financiare (după pierderile nete realizate din contractele de energie la termen) în valoare de 1.397,63 milioane RON (2020: 1.127,84 milioane RON) și pierderi nete nerealizate din evaluarea la valoare justă a contractelor de energie la termen în valoare de 1.073,93 milioane RON (2020: 42,78 milioane RON).


OMV Petrom are calitatea de locator în cazul contractelor de leasing evaluate ca leasing operațional, în principal pentru terenuri, clădiri și echipamente. Veniturile din închirieri și leasing au fost în sumă de 35,04 milioane RON în 2021 (2020: 32,52 milioane RON).
OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 19. ALTE VENITURI DE EXPLOATARE


2021

2020

Câştiguri din diferenţe de curs aferente activităţii de exploatare

5,65

38,03

Câştiguri din cedarea afacerilor și activelor imobilizate

70,32

51,03

Alte venituri de exploatare

96,67

318,10

Total

172,64

407,16

Linia „Alte venituri de exploatare” include în 2020 venituri din vânzările de certificate CO2 în valoare de 180,99 milioane RON și câștiguri de 71,50 milioane RON din evaluarea valorii juste a certificatelor CO2 deținute în Downstream pentru tranzacționare.


 • 20. VENIT NET DIN FILIALE CONSOLIDATE ŞI DIN INVESTIȚII ÎN ENTITĂȚI ASOCIATE


2021

2020

Dividende din filiale și entități asociate

369,15

562,20

Reversări/(constituiri) nete ale ajustărilor de depreciere aferente filialelor

(14,64)

102,91

Total

354,51

665,11

 • 21. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE


2021

2020

Pierderi din diferenţe de curs aferente activităţii de exploatare

18,20

19,78

Pierderi din cedarea afacerilor și activelor imobilizate

3,37

7,56

Alte cheltuieli de exploatare

217,57

309,45

Total

239,14

336,79

Poziția „Alte cheltuieli de exploatare” include suma de 68,21 milioane RON (2020: 108,64 milioane RON) reprezentând cheltuieli de restructurare în principal ca urmare a externalizării și reorganizării în Upstream și suma de 20,46 milioane RON (2020: 8,50 milioane RON) reprezentând cheltuieli cu inițiativele privind digitalizarea.


OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • 22. PREZENTAREA CHELTUIELILOR UTILIZÂND CLASIFICAREA ÎN FUNCŢIE DE NATURĂ

Pentru exerciţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021 şi 31 decembrie 2020, situaţia veniturilor şi cheltuielilor include următoarele cheltuieli cu personalul:


2021

2020

Cheltuieli cu salariile

1.298,26

1.456,15

Alte cheltuieli cu personalul

202,76

247,13

Total cheltuieli cu personalul

1.501,02

1.703,28

Cheltuielile cu personalul de mai sus includ suma de 18,24 milioane RON, reprezentând contribuția Societăţii la fondul de pensii de stat pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 (2020: 18,20 milioane RON).

Amortizarea şi ajustările de depreciere, nete de reversări, ale imobilizărilor necorporale şi corporale se prezintă astfel:2021

2020

Amortizare

2.751,24

2.797,91

Ajustări pentru deprecierea activelor necorporale și corporale

533,75

1.521,35

Reversări ale ajustărilor pentru deprecierea activelor necorporale și corporale

(2,18)

(753,38)

Total amortizare şi depreciere netă

3.282,81

3.565,88

Pierderile nete din ajustările de depreciere a imobilizărilor necorporale şi corporale (inclusiv aferente celor clasificate în categoria activelor deţinute pentru vânzare) înregistrate în anul încheiat la 31 decembrie 2021 se referă în mare parte la segmentul Upstream în valoare de 529,38 milioane RON, incluzând în principal ajustări de depreciere pentru imobilizări necorporale de explorare, ajustări de depreciere pentru lucrări de adâncime fără succes şi pentru active uzate sau înlocuite. Ajustările de depreciere nete în segmentul Downstream Oil au fost în valoare de 1,69 milioane RON şi în segmentul Downstream Gas în valoare de 0,50 milioane RON.

Pierderile nete din ajustările de depreciere a imobilizărilor necorporale şi corporale (inclusiv aferente celor clasificate în categoria activelor deţinute pentru vânzare) înregistrate în anul încheiat la 31 decembrie 2020 se referă în principal la segmentul Upstream în valoare de 1.286,41 milioane RON, incluzând în principal ajustări de depreciere la nivelul unităților generatoare de numerar şi pentru imobilizări necorporale de explorare aşa cum sunt descrise în Nota 2, ajustări de depreciere pentru lucrări de adâncime fără succes şi pentru active uzate sau înlocuite. Acestea au fost parțial compensate de o reversare a unei ajustări de depreciere în valoare de 518,65 milioane RON în legătură cu centrala electrică Brazi în segmentul Downstream Gas (vezi Nota 2). Ajustările de depreciere nete în segmentul Downstream Oil au fost în valoare de 0,15 milioane RON și în segmentul Corporativ & Altele în valoare de 0,05 milioane RON.

În situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, ajustările nete de depreciere sunt incluse în amortizare, ajustări de depreciere a activelor imobilizate și reversări cu suma de 430,77 milioane RON (2020: 86,17 milioane RON) și în cheltuieli de explorare cu suma de 100,80 milioane RON (2020: 681,79 milioane RON).OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 23. VENITURI DIN DOBÂNZI ŞI CHELTUIELI CU DOBÂNZILE


2021

2020

Venituri din dobânziVenituri din dobânzi aferente filialelor

7,45

13,42

Venituri din dobânzi aferente creanţelor și altor elemente

17,64

104,53

Venituri din dobânzi aferente depozitelor pe termen scurt la bănci

108,76

145,15

Efect din actualizarea altor active financiare şi efectul pozitiv din modificarea
ratei de actualizare şi a orizontului de timp pentru creanţa asupra statului român

26,18

72,19

Total venituri din dobânzi

160,03

335,29

Cheltuieli cu dobânzileCheltuieli cu dobânzile

(51,49)

(50,66)

Efect din actualizarea provizionului pentru beneficii de pensionare

(6,87)

(10,25)

Efect din actualizarea provizionului de dezafectare, net de
efectul pozitiv din actualizarea creanţei asupra statului român

(204,04)

(232,81)

Efecte din actualizarea altor elemente şi efectul negativ din modificarea
ratei de actualizare şi a orizontului de timp pentru creanţa asupra statului român

(223,45)

(26,08)

Total cheltuieli cu dobânzile

(485,85)

(319,80)

Venituri/(cheltuieli) nete din dobânzi

(325,82)

15,49

„Veniturile din dobânzi aferente creanţelor și altor elemente” în 2020 se referă în principal la finalizarea procedurilor arbitrale inițiate de OMV Aktiengesellschaft la Camera Internațională de Comerț de la Paris împotriva Ministerului Mediului din România.

„Efectul din actualizarea altor elemente şi efectul negativ din modificarea ratei de actualizare şi a orizontului de timp pentru creanţa asupra statului român” în 2021 se referă în principal la efectele actualizării creanței asupra statului român, în timp ce efectele actualizării acestei creanțe în 2020 au fost pozitive și prezentate ca venituri din dobânzi.

 • 24. ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI FINANCIARE


2021

2020

Câştiguri/ (pierderi) nete din diferenţe de curs aferente activităţilor financiare

(1,33)

(26,49)

Câştiguri/ (pierderi) nete din investiții și alte active financiare

72,14

19,29

Alte cheltuieli financiare

(3,79)

(3,21)

Alte venituri si cheltuieli financiare

67,02

(10,41)

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • 25. IMPOZITUL PE PROFIT


2021

2020

Impozit pe profit curent

(402,97)

(182,19)

Impozit pe profit amânat

(15,81)

59,87

Impozit pe profit – (cheltuială)/venit

(418,78)

(122,32)

Reconcilierea impozitului pe profit amânat net se prezintă astfel:


2021

2020

Impozit pe profit amânat net la 1 ianuarie

1.464,75

1.411,81

Impozit pe profit amânat net la 31 decembrie

1.463,63

1.464,75

Variaţia impozitului pe profit amânat

(1,12)

52,94

din care (cheltuiala)/venitul cu impozitul pe profit amânat
recunoscut(ă) în alte elemente ale rezultatului global

14,69

(6,93)

din care (cheltuiala)/venitul cu impozitul pe profit amânat
recunoscut(ă) în situaţia veniturilor şi cheltuielilor

(15,81)

59,87

ReconciliereProfit înainte de impozitare

3.107,20

1.503,90

Procent de taxare aplicabil

16%

16%

Cheltuiala cu impozitul pe profit bazat pe procentul de taxare

(497,15)

(240,62)

Credit fiscal

61,97

36,54

Modificări ale ajustărilor de depreciere

(0,46)

0,30

Impact fiscal aferent elementelor (nedeductibile)/neimpozabile

16,87

81,46

Cheltuiala cu impozitul pe profit recunoscută în
situaţia veniturilor şi cheltuielilor

(418,78)

(122,32)

Impactul fiscal aferent elementelor (nedeductibile)/neimpozabile în 2020 a fost generat în principal de venituri neimpozabile aferente dividendelor.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


 • 26. INFORMAȚII PE SEGMENTE

OMV Petrom S.A. este împărţită în trei segmente de operare: Upstream, Downstream Oil și Downstream Gas, în timp ce managementul, activităţile de finanţare și anumite funcţii administrative sunt evidenţiate în segmentul Corporativ & Altele.

Activitatea Societăţii în industria de ţiţei şi gaze implică, prin natura sa, expunerea la o serie de riscuri. Printre acestea se numără stabilitatea politică, condiţiile economice, modificări ale legislaţiei sau ale normelor fiscale, precum şi alte riscuri operaţionale inerente industriei cum ar fi volatilitatea ridicată a preţului ţiţeiului şi a dolarului american. O varietate de măsuri sunt luate pentru a gestiona aceste riscuri.

În afară de integrarea activităţilor de explorare și producţie cu cele de distribuţie ale OMV Petrom și a politicii de a menţine un portofoliu echilibrat de active în segmentul Upstream, principalele instrumente utilizate sunt de natură operaţională. La nivelul Societăţii funcţionează un sistem de raportare a riscurilor de mediu, conceput să identifice obligaţiile curente şi potenţiale şi să faciliteze luarea de măsuri în timp util. Asigurările şi taxarea sunt, de asemenea, gestionate la nivelul Societăţii. În cadrul OMV Petrom S.A. se desfăşoară cu regularitate acţiuni de identificare a litigiilor şi proceselor în curs.

Deciziile esenţiale de afaceri sunt luate de către Directoratul OMV Petrom S.A. Segmentele de operare sunt administrate în mod independent, întrucât fiecare din ele reprezintă o unitate strategică având produse şi pieţe diferite.

Activităţile segmentului Upstream se desfăşoară în România, produsele principale fiind ţiţeiul şi gazele naturale.

Downstream Oil operează rafinăria Petrobrazi, cu o capacitate anuală de 4,5 milioane tone, şi produce şi livrează benzină, motorină şi alte produse petroliere clienţilor săi în sistem en-gros.

Divizia de Gaze, parte a segmentului Downstream Gas, are drept obiectiv strategic vânzarea gazelor naturale, devenind un jucător important în regiune. Divizia de Energie, parte a segmentului Downstream Gas, extinde în principal lanțul valoric al activităţii de gaze prin intermediul unei centrale electrice cu ciclu combinat.

Cel mai important indicator de performanţă al OMV Petrom S.A. este rezultatul din exploatare. Activităţile având caracteristici similare au fost agregate pentru compilarea rezultatelor pe segmente. Managementul consideră că preţurile de transfer ale bunurilor şi serviciilor transferate între segmente corespund cu preţurile pieţei.


OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Raportarea pe segmente de operare:

31 decembrie 2021

Upstream

Downstream*

Downstream
Oil

Downstream
Gas

Eliminări
Downstream

Corpo-
rativ &
Altele

Total

Consoli-
dare

Total

Vânzări între segmente

9.082,25

138,97

25,70

237,25

(123,98)

143,09

9.364,31

(9.364,31)

-

Vânzări către terţi

54,38

21.392,80

14.749,82

6.642,98

-

38,86

21.486,04

-

21.486,04

Total vânzări

9.136,63

21.531,77

14.775,52

6.880,23

(123,98)

181,95

30.850,35

(9.364,31)

21.486,04

Rezultat din exploatare

1.689,33

2.002,99

2.310,36

(307,37)

-

(101,65)

3.590,67

(224,67)

3.366,00

Total active **

21.054,97

5.152,72

3.794,03

1.358,69

-

383,08

26.590,77

-

26.590,77

Intrări de imobilizări
corporale şi necorporale

2.123,90

523,51

511,40

12,11

-

16,94

2.664,35

-

2.664,35

Amortizare

2.027,73

681,68

549,38

132,30

-

41,83

2.751,24

-

2.751,24

Ajustări/ (reversări) de
depreciere, net

529,38

2,19

1,69

0,50

-

-

531,57

-

531,57*) Vânzări Downstream = Vânzări Downstream Oil + Vânzări Downstream Gas – eliminări inter-segment Downstream Oil și Downstream Gas

**) Active imobilizate necorporale şi active imobilizate corporale


Raportarea pe zone geografice:

31 decembrie 2021

România

Restul Europei Centrale și de Est

Restul Europei

Restul lumii

Total

Vânzări către terţi *

20.543,33

931,64

10,88

0,19

21.486,04

Total active**

26.584,64

-

-

6,13

26.590,77

Intrări de imobilizări
corporale şi necorporale

2.657,49

-

-

6,86

2.664,35*) Vânzările sunt alocate pe ţări/ regiuni în funcţie de locaţia în care riscurile şi beneficiile sunt transferate către client.

**) Active imobilizate necorporale şi active imobilizate corporale

OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Raportarea pe segmente de operare:

31 decembrie 2020

Upstream

Downstream*

Downstream
Oil

Downstream
Gas

Eliminări
Downstream

Corpo-
rativ &
Altele

Total

Consoli-
dare

Total

Vânzări între segmente

5.851,53

173,02

48,70

225,63

(101,31)

150,83

6.175,38

(6.175,38)

-

Vânzări către terţi

55,48

15.347,02

9.504,81

5.842,21

-

34,74

15.437,24

-

15.437,24

Total vânzări

5.907,01

15.520,04

9.553,51

6.067,84

(101,31)

185,57

21.612,62

(6.175,38)

15.437,24

Rezultat din exploatare

(1.017,87)

2.412,37

1.101,28

1.311,09

-

(109,18)

1.285,32

213,50

1.498,82

Total active **

22.725,13

5.333,53

3.834,69

1.498,84

-

434,68

28.493,34

-

28.493,34

Intrări de imobilizări
corporale şi necorporale

2.713,93

615,17

606,54

8,63

-

22,83

3.351,93

-

3.351,93

Amortizare

2.097,84

654,20

542,49

111,71

-

45,87

2.797,91

-

2.797,91

Ajustări/ (reversări) de
depreciere, net

1.286,41

(518,50)

0,15

(518,65)

-

0,05

767,96

-

767,96*) Vânzări Downstream = Vânzări Downstream Oil + Vânzări Downstream Gas – eliminări inter-segment Downstream Oil și Downstream Gas

**) Active imobilizate necorporale şi active imobilizate corporale


Raportarea pe zone geografice:

31 decembrie 2020

România

Restul Europei Centrale și de Est

Restul Europei

Restul lumii

Total

Vânzări către terţi *

15.239,25

192,97

-

5,02

15.437,24

Total active**

28.493,34

-

-

-

28.493,34

Intrări de imobilizări
corporale şi necorporale

3.351,93

-

-

-

3.351,93*) Vânzările sunt alocate pe ţări/ regiuni în funcţie de locaţia în care riscurile şi beneficiile sunt transferate către client.

**) Active imobilizate necorporale şi active imobilizate corporale


 • 27. NUMĂRUL MEDIU DE ANGAJAŢI

Numărul de angajaţi a fost calculat ca medie pe 12 luni a personalului existent la sfârşitul fiecărei luni şi este 8.271 pentru anul 2021 şi 10.949 pentru anul 2020.

Scăderea numărului de angajaţi a fost determinată de externalizarea și vânzarea de activități precum și de programele de reorganizare și restructurare, ca urmare a măsurilor de optimizare a proceselor și de eficientizare a costurilor.OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • 28. PĂRŢI AFILIATE

Scadenţa sumelor de încasat/ de plată în relaţia cu părţile afiliate este în general de la 0 la 60 de zile. Sumele nu sunt garantate şi vor fi încasate/ achitate în principal în numerar.

Soldurile cu părţile afiliate cuprind şi creanţe şi datorii aferente împrumuturilor acordate şi primite, incluse în situaţia poziţiei financiare în categoria „Alte active financiare” (a se vedea şi nota 8) şi respectiv în „Împrumuturi purtătoare de dobânzi” (a se vedea nota 14b).

Dividendele de încasat nu sunt incluse în soldurile şi nici în veniturile prezentate mai jos.

A se vedea nota 31 pentru detalii privind garanţiile primite de la părţile afiliate sau acordate acestora.

În cursul anului 2021, Societatea a desfăşurat următoarele tranzacţii cu părţile afiliate şi a înregistrat următoarele solduri la 31 decembrie 2021:


Natura tranzacţiei

Achiziţii

Sold datorii

Filiale OMV Petrom S.A.
OMV Petrom Marketing S.R.L.

Achiziţie produse petroliere

28,12

33,11

OMV Petrom Aviation S.R.L.

Servicii aeroportuare

24,90

2,77

Petromed Solutions S.R.L.

Servicii medicale

21,70

1,28

OMV Petrom Georgia LLC

Servicii diverse

3,41

3,12

Petrom Moldova S.R.L

Servicii diverse

0,09

-

Kom Munai LLP

Servicii diverse

0,06

-

Total filiale OMV Petrom S.A.


78,28

40,28

Alte părţi afiliate
OMV Gas Marketing & Trading GmbH

Achiziţie gaze naturale şi altele

963,15

175,27

OMV Supply & Trading Limited

Achiziţie ţiţei şi produse petroliere

884,15

1,10

OMV Petrom Global Solutions S.R.L.

Servicii financiare, de contabilitate, suport IT şi altele

470,67

64,16

OMV Exploration & Production GmbH

Delegare personal şi altele

99,56

27,49

OMV Downstream GmbH

Achiziţie produse petroliere, alte materiale şi servicii

63,83

20,55

OMV Aktiengesellschaft

Delegare personal şi altele

32,94

39,68

OMV Enerji Ticaret Anonim Şirketi

Achiziţie de gaze naturale lichefiate

0,90

0,52

OMV Gas & Power GmbH

Delegare personal şi altele

0,81

0,13

OMV Abu Dhabi Production GmbH

Servicii diverse

0,41

0,41

OMV International Oil & Gas GmbH 

Delegare personal

0,39

0,39

OMV New Zealand Limited

Servicii diverse

0,12

0,18

OMV - International Services Ges.m.b.H.

Servicii diverse

0,01

-

Total alte părţi afiliate


2.516,94

329,88

Total


2.595,22

370,16


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individualeNatura tranzacţiei

Venituri

Sold creanțe

Filiale OMV Petrom S.A.
OMV Petrom Marketing S.R.L.

Vânzări produse petroliere

10.498,16

750,60

OMV Bulgaria OOD

Vânzări produse petroliere

823,50

90,84

Petrom Moldova S.R.L

Vânzări produse petroliere

294,30

14,74

OMV Srbjia DOO

Vânzări produse petroliere

141,07

25,90

OMV Offshore Bulgaria GmbH

Servicii diverse

2,71

-

Petromed Solutions S.R.L.

Servicii financiare, de IT şi altele

2,38

0,36

Kom Munai LLP

Delegare personal şi altele

1,88

-

OMV Petrom Aviation S.R.L.

Servicii diverse

0,76

0,28

OMV Petrom Georgia LLC

Servicii diverse

0,22

0,20

OMV Petrom Gas S.R.L.

Servicii diverse

0,20

(0,05)

Tasbulat Oil Corporation LLP

Delegare personal şi altele

0,06

-

Total filiale OMV Petrom S.A.


11.765,24

882,87

Alte părţi afiliate
OMV Gas Marketing & Trading GmbH

Vânzări gaze naturale şi altele

400,23

143,52

OMV Deutschland Marketing & Trading
GmbH & Co. KG

Vânzări propilenă si produse petroliere

357,28

62,04

OMV Downstream GmbH

Vânzări produse petroliere, delegare personal şi altele

181,73

14,74

OMV Supply & Trading Limited

Vânzări produse petroliere

58,97

-

OMV Exploration & Production GmbH

Delegare personal şi altele

26,09

4,08

OMV Petrom Global Solutions SRL

Servicii diverse

22,92

2,92

OMV Aktiengesellschaft

Delegare personal şi altele

11,69

2,79

Borealis AG

Vânzări propilenă

10,88

-

Borealis L.A.T Romania S.R.L.

Vânzări si servicii diverse

0,18

0,01

Petrom Exploration and Production Limited

Servicii diverse

0,01

-

Total alte părţi afiliate


1.069,98

230,10

Total


12.835,22

1.112,97


Tranzacțiile și soldurile de mai sus nu includ sumele aferente împrumuturilor acordate și primite de către OMV Petrom în relația cu părțile afiliate.OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


În cursul anului 2020, Societatea a desfăşurat următoarele tranzacţii cu părţile afiliate şi a înregistrat următoarele solduri la 31 decembrie 2020:


Natura tranzacţiei

Achiziţii

Sold datorii

Filiale OMV Petrom S.A
OMV Petrom Marketing S.R.L.

Achiziţie produse petroliere

28,81

25,84

OMV Petrom Aviation S.R.L.

Servicii aeroportuare

26,74

4,31

Petromed Solutions S.R.L.

Servicii medicale

21,23

1,76

OMV Bulgaria OOD

Achiziţie produse petroliere

0,33

-

Petrom Moldova S.R.L.

Achiziţie motorină

0,10

0,03

Kom Munai LLP

Servicii diverse

0,10

-

Total filiale OMV Petrom S.A.


77,31

31,94

Alte părţi afiliate
OMV Supply & Trading Limited

Achiziţie ţiţei şi produse petroliere

1.130,86

238,76

OMV Petrom Global Solutions SRL

Servicii financiare, de contabilitate, suport IT şi altele

468,61

113,21

OMV Gas Marketing & Trading GmbH

Achiziţie gaze naturale şi altele

424,98

115,20

OMV Exploration & Production GmbH

Delegare personal şi altele

104,99

34,52

OMV Downstream GmbH

Achiziţie produse petroliere, alte materiale şi servicii

65,86

39,27

OMV Aktiengesellschaft

Delegare personal şi altele

31,51

38,71

OMV Gas & Power GmbH

Delegare personal şi altele

0,39

1,68

OMV Austria Exploration & Production GmbH

Achiziţie materiale

0,12

-

OMV New Zealand Limited

Servicii diverse

0,06

0,06

OMV - International Services Ges.m.b.H.

Servicii diverse

0,01

-

Total alte părţi afiliate


2.227,39

581,41

Total


2.304,70

613,35OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individualeNatura tranzacţiei

Venituri

Sold creanțe

Filiale OMV Petrom S.A.
OMV Petrom Marketing S.R.L.

Vânzări produse petroliere

6.692,92

538,19

OMV Perom Gas S.R.L.

Vânzări gaze naturale

0,19

(0,07)

OMV Bulgaria OOD

Vânzări produse petroliere

479,04

32,64

Petrom Moldova S.R.L.

Vânzări produse petroliere

122,54

11,10

OMV Srbija d.o.o.

Vânzări produse petroliere

55,27

11,16

Kom Munai LLP

Delegare personal şi altele

2,70

1,23

Tasbulat Oil Corporation LLP

Delegare personal şi altele

2,32

0,82

Petromed Solutions S.R.L.

Servicii financiare, de IT şi altele

2,11

0,18

OMV Petrom Aviation S.R.L.

Servicii diverse

0,96

0,10

OMV Offshore Bulgaria GmbH

Servicii diverse

0,31

0,31

Total filiale OMV Petrom S.A.


7.358,36

595,66

Alte părţi afiliate
OMV Gas Marketing & Trading GmbH

Vânzări gaze naturale şi altele

333,96

0,45

OMV Deutschland Marketing & Trading
GmbH & Co. KG

Vânzări propilenă

119,32

31,78

OMV Deutschland GmbH

Vânzări propilenă

111,37

-

OMV Downstream GmbH

Vânzări produse petroliere, delegare
personal şi altele

91,34

3,02

OMV Supply & Trading Limited

Vânzări produse petroliere

29,54

-

OMV Exploration & Production GmbH

Delegare personal şi altele

26,08

3,14

OMV Petrom Global Solutions SRL

Servicii diverse

23,18

2,09

OMV Aktiengesellschaft

Delegare personal şi altele

11,92

2,61

OMV Austria Exploration & Production GmbH

Vânzări mijloace fixe

0,33

-

Borealis L.A.T Romania S.R.L.

Servicii diverse

0,07

0,02

Total alte părţi afiliate


747,11

43,11

Total


8.105,47

638,77


Tranzacțiile și soldurile de mai sus nu includ sumele aferente împrumuturilor acordate și primite de către OMV Petrom în relația cu părțile afiliate.

În decembrie 2019, OMV Petrom S.A. a semnat un contract pentru achiziția OMV Offshore Bulgaria GmbH, tranzacția fiind finalizată în august 2020 (a se vedea nota 31 pentru mai multe detalii). Această tranzacție a fost contabilizată ca achiziție de active, întrucât entitatea cumpărată nu constituie o întreprindere așa cum este definită în IFRS 3 Combinări de întreprinderi.
OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


În cursul anului 2021 au fost în vigoare contracte de împrumut acordate de Societate următoarelor filiale:

a)OMV Offshore Bulgaria GmbH: un împrumut cu limita maximă de 57,00 milioane EUR (echivalentul a 282,04 milioane RON) și scadența 31 august 2025..

b)OMV Bulgaria OOD: un împrumut cu limita maximă de 55,00 milioane EUR (echivalentul a 272,15 milioane RON) și scadența 30 decembrie 2023.

c)OMV Srbjia DOO: un împrumut cu limita maximă de 20,00 milioane EUR (echivalentul a 98.96 milioane RON) și scadența 30 decembrie 2023.

d)Petrom Moldova S.R.L.: un împrumut cu limita maximă de 15,00 milioane EUR (echivalentul a 74.22 milioane RON) și scadența 7 august 2024.

La 31 decembrie 2021 și 31 decembrie 2020, creanţele de încasat aferente acestor împrumuturi se prezintă după cum urmează:


Sold la
31 decembrie
2021

Ajustări de
depreciere la 31 decembrie
2021

Sold net la
31 decembrie
2021

Sold net la
31 decembrie
2020

OMV Offshore Bulgaria GmbH

168,19

-

168,19

146,02

OMV Bulgaria OOD

94,08

-

94,08

143,74

Petrom Moldova S.R.L.

49,52

-

49,52

43,85

Total

311,79

-

311,79

333,61


Împrumuturile acordate filialelor nu au fost ajustate pentru depreciere la 31 decembrie 2021 și nici la 31 decembrie 2020.

Împrumuturile acordate filialelor Kom Munai LLP și Tasbulat Oil Corporation LLP care au fost prezentate în categoria activelor deținute pentru vânzare la 31 decembrie 2020 au fost vândute către Magnetic Oil Limited în data de 14 mai 2021.

Veniturile din dobânzi și cheltuielile cu dobânzile, precum și creanțele și datoriile aferente veniturilor din dobânzi și cheltuielilor cu dobânzile în ceea ce privește părțile afiliate sunt prezentate mai jos:


Venituri din dobânzi în 2021

Sold creanțe la 31 decembrie 2021

Venituri din dobânzi în 2020

Sold creanțe la 31 decembrie 2020

Filiale OMV Petrom S.A.

OMV Offshore Bulgaria GmbH

2,10

0,10

0,77

0,08

OMV Bulgaria OOD

1,55

0,07

2,57

0,09

Kom Munai LLP

1,27

-

5,41

-

OMV Srbija DOO

0,98

-

0,59

-

Tasbulat Oil Corporation LLP

0,79

-

3,15

-

Petrom Moldova S.R.L.

0,76

0,03

0,89

0,02

OMV Petrom Aviation SA

-

-

0,03

-

Total filiale OMV Petrom S.A.

7,45

0,20

13,41

0,19

Alte părţi afiliate

-

-

-

-

Total

7,45

0,20

13,41

0,19

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individualeCheltuieli cu
dobânzile în
2021

Sold datorii la
31 decembrie
2021

Cheltuieli cu
dobânzile în
2020

Sold datorii la
31 decembrie
2020

Filiale OMV Petrom S.A.

OMV Petrom Marketing S.R.L.

28,64

3,73

28,56

2,12

OMV Petrom Gas S.R.L.

0,47

0,05

1,63

0,06

Petromed Solutions S.R.L.

0,17

0,02

0,20

0,01

OMV Petrom Aviation S.R.L.

0,06

0,01

0,05

0,01

Total filiale OMV Petrom S.A.

29,34

3,81

30,44

2,20

Alte părţi afiliate

OMV Petrom Global Solutions S.R.L.

2,00

0,28

1,87

0,14

Total alte părţi afiliate

2,00

0,28

1,87

0,14

Total

31,34

4,09

32,31

2,34Sumele datorate părților afiliate aferente contractelor de cash pooling sunt prezentate în nota 14 b).Societatea-mamă principală

Așa cum s-a prezentat în nota 1, acţionarul majoritar al OMV Petrom S.A. este OMV Aktiengesellschaft, fiind societatea-mamă principală a grupului, cu sediul în Austria, Trabrennstraße 6-8, 1020 Viena. Acţionarii principali ai OMV Aktiengesellschaft sunt Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG; anterior Österreichische Bundes- und Industriebeteiligungen GmbH (ÖBIB), Viena, care, la rândul său, este deținută integral de Guvernul Austriac – 31,5%) și Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company (MPPH, Abu Dhabi – 24,9%). Există un acord de consorțiu între MPPH și ÖBAG care stabilește o abordare coordonată, precum și anumite restricții în cazul transferului de participații.

Situaţiile financiare consolidate ale OMV Aktiengesellschaft sunt întocmite în conformitate cu IFRS adoptate de către UE şi în conformitate cu reglementările contabile suplimentare decurgând din Sec. 245a, Para. 1 ale codului comercial austriac (UGB) şi sunt disponibile pe pagina de web a OMV:

https://www.omv.com/en/investor-relations/publications


Remuneraţia conducerii

Pentru anul 2021, Adunarea Generală a Acţionarilor OMV Petrom S.A. a aprobat o remunerație brută anuală corespunzătoare unei remunerații nete pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere în valoare de 20.000 EUR pe an (2020: 20.000 EUR pe an), o remunerație brută suplimentară pentru fiecare întâlnire, corespunzătoare unei remunerații nete de 4.000 EUR pentru fiecare membru al Comitetului de Audit (2020: 4.000 EUR pentru fiecare întâlnire) şi o remunerație brută suplimentară pentru fiecare întâlnire, corespunzătoare unei remunerații nete de 2.000 EUR pentru fiecare membru al Comitetului Prezidenţial şi de Nominalizare (2020: 2.000 EUR pentru fiecare întâlnire).

La 31 decembrie 2021 și 2020 nu au fost înregistrate împrumuturi sau avansuri acordate de Societate către membrii Consiliului de Supraveghere. La 31 decembrie 2021 și 2020, Societatea nu avea nicio datorie privind plata pensiilor către foștii membri ai Consiliului de Supraveghere.

Suma totală a remunerației și a altor beneficii, inclusiv beneficiile în natură, plătite în 2021 în beneficiul membrilor Directoratului și al directorilor care raportează membrilor Directoratului, în mod colectiv ca și grup, pentru activitățile de orice fel prestate de către aceştia, s-a ridicat la valoarea de 66,69 milioane RON (2020: 69,40 milioane RON).


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Remunerația plătită membrilor Directoratului și directorilor care raportează membrilor Directoratului urmărește să se situeze la un nivel competitiv și constă în:

 • remunerație fixă pe baza acordurilor contractuale;
 • remunerație legată de performanță, evaluată pe baza unor indicatori financiari și non-financiari (inclusiv evoluția prețului acțiunilor OMV Petrom S.A., indicatori HSSE și de sustenabilitate), în conformitate cu strategia companiei, pentru a alinia interesele managementului cu cele ale acționarilor, incluzând atât elemente pe termen scurt, cât și pe termen lung:
 • program de bonus de performanță de 1 an;
 • stimulent pe termen lung ca plan de performanță multianual de 3 ani;
 • beneficii în natură (nemonetare) pentru a facilita desfășurarea în mod corespunzător a activităților legate de locul de muncă, inclusiv mașină companie, asigurări pentru accidente și de răspundere civilă.


 • 29. INFORMAŢII PRIVIND SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
  • a) Împrumuturi trase și rambursate

Tabelele de mai jos reprezintă reconcilierea modificărilor datoriilor generate de activităţile de finanţare:


Împrumuturi purtătoare
de dobânzi

Datorii de
leasing

Total

1 ianuarie 2021

1.618,09

460,84

2.078,93

Rambursări de împrumuturi purtătoare de dobânzi
și partea de principal a datoriilor de leasing

(93,49)

(136,30)

(229,79)

Creşterea împrumuturilor purtătoare de dobânzi

78,86

-

78,86

Creșterea/(scăderea) netă a împrumuturilor acordate filialelor

280,25

-

280,25

Fluxul total de trezorerie din activităţi de
finanţare

265,62

(136,30)

129,32

Datorii de leasing recunoscute în cursul anului

-

104,59

104,59

Alte modificări, net

3,82

4,35

8,17

Total modificări nemonetare

3,82

108,94

112,76

31 decembrie 2021

1.887,53

433,48

2.321,01

din care termen scurt

1.871,04

138,05

2.009,09

din care termen lung

16,49

295,43

311,92


OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individualeÎmprumuturi purtătoare
de dobânzi

Datorii de
leasing

Total

1 ianuarie 2020

1.707,92

511,02

2.218,94

Rambursări de împrumuturi purtătoare de dobânzi
și partea de principal a datoriilor de leasing

(91,80)

(112,79)

(204,59)

Creşterea împrumuturilor purtătoare de dobânzi

41,55

-

41,55

Creșterea/(scăderea) netă a împrumuturilor acordate filialelor

(42,74)

-

(42,74)

Fluxul total de trezorerie din activităţi de
finanţare

(92,99)

(112,79)

(205,78)

Datorii de leasing recunoscute în cursul anului

-

66,18

66,18

Alte modificări, net

3,16

(3,57)

(0,41)

Total modificări nemonetare

3,16

62,61

65,77

31 decembrie 2020

1.618,09

460,84

2.078,93

din care termen scurt

1.509,15

120,62

1.629,77

din care termen lung

108,94

340,22

449,16


 • b) Investiţii în filiale

În cursul anului 2021 OMV Petrom a înființat o filială nouă, OMV Petrom Georgia LLC și a achiziționat participația rămasă de 0,01% în filiala OMV Petrom Gas S.R.L.. Aceste investiții nu au avut un impact semnificativ asupra fluxului de trezorerie din activități de investiții.

În data de 31 august 2020, OMV Petrom S.A a finalizat tranzacția pentru achiziția de 100% acțiuni în OMV Offshore Bulgaria GmbH care deține o participație în perimetrul Han-Asparuh din Bulgaria, de la OMV Exploration & Production GmbH. Costul de achiziție al acestei investiții a fost de 41,43 milioane RON.

 • c) Împrumuturi nete rambursate de către filiale/acordate filialelor

În cursul anului 2021, OMV Petrom S.A. a acordat împrumuturi în sumă de 212,02 milioane RON (2020: 237,04 milioane RON) și a primit rambursări de împrumuturi în sumă de 247,25 milioane RON (2020: 127,75 milioane RON).

 • d) Încasări aferente activelor imobilizate

În cursul anului 2021, încasările aferente activelor imobilizate includ suma de 37,61 milioane RON primită din ultimele două tranșe ale subvenției guvernamentale aferente investiției în centrala electrică Brazi (2020: suma de 140,19 milioane RON reprezentând încasarea din a treia tranșă). Pentru detalii a se vedea nota 8 b).

 • e) Transferul de activitate

La 1 decembrie 2021, OMV Petrom a finalizat transferul celor 40 de zăcăminte marginale onshore de țitei și gaze naturale către Dacian Petroleum S.R.L..


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Activele nete la data transferului

2021

Imobilizări necorporale și corporale

219,12

Provizioane privind obligatiile cu dezafectarea și restaurarea

(156,86)

Alte ajustări aferente elementelor transferate

1,81

Active nete

64,07
Câştigul/(pierderea) din transferul de activitate

2021

Sume aferente transferului de activitate

66,68

Active nete cedate

(64,07)

Câştig din transferul de activitate

2,61
Numerarul net generat de transferul de activitate

2021

Sume aferente transferului de activitate

66,68

Sumă amânată la plată

(23,68)

Numerar net generat de transferul de activitate

43,00
În cursul anului 2020 OMV Petrom nu a transferat nicio activitate.

 • f) Cedarea de investiţii

În data de 14 mai 2021, OMV Petrom S.A a finalizat vânzarea filialelor sale din Kazahstan deținute 100%, Kom- Munai LLP și Tasbulat Oil Corporation LLP, precum și a împrumuturilor acordate acestora, către Magnetic Oil Limited. Această tranzacție a avut ca rezultat un câștig de 72,89 milioane RON iar încasările din cedarea de investiții și împrumuturi în cursul anului 2021 au fost în sumă de 488,63 milioane RON. În cursul anului 2020 OMV Petrom a încasat un avans în sumă de 71,59 milioane RON pentru vânzarea filialelor din Kazahstan.

În cursul anului 2020, OMV Petrom nu a cedat nicio investiție.

 • g) Flux de numerar aferent activității de explorare

Ieșirile de numerar legate de activitățile de explorare efectuate de către OMV Petrom S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021 sunt de 222,47 milioane RON (2020: 208,54 milioane RON), din care suma de 92,41 milioane RON este aferentă activităților operaţionale (2020: 99,42 milioane RON), iar suma de 130,06 milioane RON reprezintă ieșiri de numerar pentru investiții aferente activităților de explorare (2020: 109,12 milioane RON).

 • h) Alte ajustări nemonetare

Sumele prezentate la linia alte ajustări nemonetare includ în principal variația valorii juste a instrumentelor financiare derivate în situația veniturilor și cheltuielilor și efectul revizuirii creanțelor pe termen lung.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


 • i) Numerar și echivalente de numerar


31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

Disponibilități în bancă și numerar

106,81

157,48

Depozite pe termen scurt

9.947,12

7.147,49

Numerar și echivalente de numerar

10.053,93

7.304,97

 • 30. VALOAREA JUSTĂ A ACTIVELOR ŞI A DATORIILOR FINANCIARE

Următorul sumar evidenţiază activele şi datoriile recunoscute la valoarea justă.

În conformitate cu IFRS 13, nivelurile individuale sunt definite după cum urmează:

Nivelul 1: Utilizând preţurile cotate pe pieţe active pentru aceleaşi active sau datorii.


Nivelul 2: Utilizând informaţii despre activ sau datorie, altele decât preţurile cotate, identificabile fie direct (ca preţuri) fie indirect (derivate din preţuri). Pentru a determina valoarea justă a instrumentelor financiare, modelul de evaluare utilizează în mod normal prețurile forward pentru mărfuri, identificabile din date de piaţă, și ratele de schimb valutar. Valoarea netă a activelor și datoriilor asociate activelor deținute pentru vânzare sunt evaluate la valoare justă. La baza evaluării au stat valorile juste, mai puțin costurile aferente cedării, derivate dintr-un preț de vânzare agreat.


Nivelul 3: Utilizând informaţii despre activ sau datorie care nu provin din date de piaţă identificabile, cum sunt preţurile, ci provin din modele interne sau alte metode de evaluare.

Ierarhia valorii juste pentru active financiare la 31 decembrie 2021


Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Total

Instrumente financiare derivate sub formă de instrumente financiare eficiente de acoperire împotriva riscurilor

-

21,10

-

21,10

Alte instrumente financiare derivate

-

1.534,94

-

1.534,94

Total

-

1.556,04

-

1.556,04Ierarhia valorii juste pentru datorii financiare la 31 decembrie 2021


Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Total

Instrumente financiare derivate sub formă de instrumente financiare eficiente de acoperire împotriva riscurilor

-

(42,56)

-

(42,56)

Alte instrumente financiare derivate

-

(2.364,20)

-

(2.364,20)

Total

-

(2.406,76)

-

(2.406,76)
OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Ierarhia valorii juste pentru active financiare și pentru active deținute pentru vânzare la 31 decembrie 2020


Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Total

Instrumente financiare derivate sub formă de instrumente financiare eficiente de acoperire împotriva riscurilor

-

16,33

-

16,33

Alte instrumente financiare derivate

-

631,19

-

631,19

Valoarea netă a activelor și datoriilor asociate activelor deţinute pentru vânzare

-

445,53

-

445,53

Total

-

1.093,05

-

1.093,05Ierarhia valorii juste pentru datorii financiare la 31 decembrie 2020


Nivelul 1

Nivelul 2

Nivelul 3

Total

Instrumente financiare derivate sub formă de instrumente financiare eficiente de acoperire împotriva riscurilor

-

(19,58)

-

(19,58)

Alte instrumente financiare derivate

-

(453,06)

-

(453,06)

Alte datorii financiare

-

-

(15,88)

(15,88)

Total

-

(472,64)

(15,88)

(488,52)
Nu au existat transferuri între nivelurile ierarhiei valorii juste. Nu au fost modificări în tehnicile de evaluare a valorii juste pentru activele și datoriile recunoscute la valoarea justă.

Datoriile şi activele financiare a căror valoare justă diferă de valoarea contabilă la 31 decembrie 2021, respectiv la 31 decembrie 2020, precum şi diferenţele respective sunt prezentate în tabelul de mai jos. Valorile juste ale acestor active şi datorii financiare au fost calculate prin actualizarea fluxurilor de numerar viitoare utilizând rate ale dobânzii în vigoare la data raportării, pentru active şi datorii similare, cu scadenţe similare, obţinute din date de piaţă pentru tranzacţii similare (Nivelul 2 – informaţii identificabile).

Conducerea consideră că valoarea contabilă a celorlalte active financiare și datorii financiare care au fost evaluate la cost amortizat aproximează valoarea lor justă.

31 decembrie 2021


Valoare justă

Valoare contabilă

Diferenţă

Împrumuturi acordate filialelor

321,92

311,79

10,13

Active financiare

321,92

311,79

10,13

Împrumuturi purtătoare de dobânzi

1.888,39

1.887,53

0,86

Datorii financiare

1.888,39

1.887,53

0,86


31 decembrie 2020


Valoare justă

Valoare contabilă

Diferenţă

Împrumuturi acordate filialelor

346,06

333,61

12,45

Active financiare

346,06

333,61

12,45

Împrumuturi purtătoare de dobânzi

1.620,79

1.618,09

2,70

Datorii financiare

1.620,79

1.618,09

2,70
OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Compensarea creanțelor și datoriilor financiare

Conform IAS 32, activele şi datoriile financiare sunt compensate, iar valorile nete sunt prezentate în situaţia poziţiei financiare atunci când OMV Petrom are dreptul legal de a compensa valorile recunoscute şi are intenţia fie să le deconteze pe o bază netă, sau să valorifice activul și să deconteze datoria în mod simultan. OMV Petrom se angajează, în cursul normal al desfăşurării activităţii, în diverse acorduri cadru de compensare sub forma contractelor Asociaţiei Internaţionale pentru Schimburi şi Derivative (ISDA), a contractelor Federației Europene a Comercianților de Energie (EFET) sau a altor acorduri similare. Atunci când sunt îndeplinite condițiile privind compensarea conform IAS 32, valorile activelor și datoriilor financiare respective sunt prezentate net în situația poziției financiare.

În cursul anului 2021, OMV Petrom și-a actualizat evaluarea criteriilor de compensare din IAS 32 în urma unei evaluări juridice a contractelor majore în vigoare.

În tabelele de mai jos sunt prezentate valorile contabile ale activelor și datoriilor financiare recunoscute, care fac obiectul unor diverse acorduri de compensare. Valorile din coloana netă ar fi prezentate în situaţia poziţiei financiare, în cazul în care toate drepturile de compensare ar fi exercitate.


Compensarea activelor financiare 2021


Sume brute

Sume compensate în situația poziției financiare

Sume nete prezentate în situația poziției financiare*

Active disponibile pentru compensare** (necompensate)

Sume nete

Instrumente financiare derivate

1.945,26

(389,22)

1.556,04

(349,31)

1.206,73

Creanțe comerciale

2.861,36

(225,67)

2.635,69

(6,81)

2.628,88

Alte active financiare

334,54

(6,15)

328,39

(78,18)

250,21

Total

5.141,16

(621,04)

4.520,12

(434,30)

4.085,82*) Valorile nete prezentate în situaţia poziţiei financiare sunt detaliate în nota 8.

**) Active necompensate, întrucât criteriile din IAS 32 nu sunt îndeplinite.

Compensarea datoriilor financiare 2021


Sume brute

Sume compensate în situația poziției financiare

Sume nete prezentate în situația poziției financiare*

Datorii disponibile pentru compensare** (necompensate)

Sume nete

Instrumente financiare derivate

2.795,98

(389,22)

2.406,76

(349,31)

2.057,45

Datorii comerciale

2.726,47

(225,67)

2.500,80

(6,81)

2.493,99

Alte datorii financiare

314,41

(6,15)

308,26

(78,18)

230,08

Total

5.836,86

(621,04)

5.215,82

(434,30)

4.781,52*) Valorile nete prezentate în situaţia poziţiei financiare sunt detaliate în nota 15.

**) Datorii necompensate, întrucât criteriile din IAS 32 nu sunt îndeplinite.OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Compensarea activelor financiare 2020


Sume brute

Sume compensate în situația poziției financiare

Sume nete prezentate în situația poziției financiare*

Active disponibile pentru compensare** (necompensate)

Sume nete

Instrumente financiare derivate

647,52

-

647,52

(429,41)

218,11

Creanțe comerciale

1.352,02

(42,72)

1.309,30

-

1.309,30

Alte active financiare

249,68

-

249,68

(62,33)

187,35

Total

2.249,22

(42,72)

2.206,50

(491,74)

1.714,76*) Valorile nete prezentate în situaţia poziţiei financiare sunt detaliate în nota 8.

**) Active necompensate, întrucât criteriile din IAS 32 nu sunt îndeplinite.

Compensarea datoriilor financiare 2020


Sume brute

Sume compensate în situația poziției financiare

Sume nete prezentate în situația poziției financiare*

Datorii disponibile pentru compensare** (necompensate)

Sume nete

Instrumente financiare derivate

472,64

-

472,64

(429,41)

43,23

Datorii comerciale

2.366,31

(42,72)

2.323,59

-

2.323,59

Alte datorii financiare

279,41

-

279,41

(62,33)

217,08

Total

3.118,36

(42,72)

3.075,64

(491,74)

2.583,90*) Valorile nete prezentate în situaţia poziţiei financiare sunt detaliate în nota 15.

**) Datorii necompensate, întrucât criteriile din IAS 32 nu sunt îndeplinite.


 • 31. ANGAJAMENTE ŞI CONTINGENŢE

Angajamente

La 31 decembrie 2021, angajamentele totale asumate de către Societate pentru investiţii (cu excepţia celor aferente aranjamentelor în comun) sunt în sumă de 996,67 milioane RON (2020: 779,77 milioane RON), din care 809,92 milioane RON sunt aferente imobilizărilor corporale (2020: 607,28 milioane RON) şi 186,75 milioane RON sunt aferente imobilizărilor necorporale (2020: 172,49 milioane RON).

Societatea are angajamente suplimentare în legătură cu aranjamentele în comun. Pentru detalii, a se vedea nota 32.

Litigii

Ne confruntăm cu o varietate de litigii, arbitraje, proceduri şi dispute ce se referă la o gamă largă de subiecte, cum ar fi, dar fără a se limita la: aspecte imobiliare, aspecte fiscale, proprietate intelectuală, aspecte de mediu, de concurenţă, administrative, aspecte comerciale, litigii de muncă, recuperări creanţe, insolvenţa contractorilor, fapte penale și contravenţii. Este posibil să apară soluţii judiciare care nu au fost anticipate.

Societatea constituie provizioane pentru litigiile pentru care este probabil că vor rezulta obligaţii. Managementul consideră că litigiile neacoperite de asigurări sau provizioane nu vor avea un impact semnificativ asupra poziţiei financiare a Societăţii.

Datorii contingente

Facilităţile de producţie şi proprietăţile Societăţii sunt subiectul unei varietăţi de legi şi reglementări cu privire la protecţia mediului; sunt constituite provizioane pentru obligaţiile probabile ce rezultă din aplicarea măsurilor de protecţie a mediului.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


În decembrie 2019, OMV Petrom S.A. a semnat un contract pentru achiziția OMV Offshore Bulgaria GmbH, care deține o participație în licența de explorare Han Asparuh din Bulgaria. Tranzacția a fost finalizată la sfârșitul lunii august 2020 prin achiziția a 100% acțiuni în OMV Offshore Bulgaria Gmbh de la OMV Exploration & Production GmbH.

Contractul dintre OMV Petrom S.A. și vânzătorul OMV Exploration & Production GmbH include plăți variabile contingente a fi efectuate de OMV Petrom S.A., care sunt dependente de determinarea rezervelor în etapa deciziei finale de investiție și în etapa de revizuire a rezervelor. Determinările rezervelor vor trebui sa fie certificate de un auditor terț, calificat corespunzător și cu experiență în auditul rezervelor, desemnat în comun.

La data acestor situații financiare, nu se poate face o estimare credibilă a plăților variabile potențiale și nici a datei acestora, dacă este cazul. Prin urmare, la 31 decembrie 2021 și decembrie 2020 nu a fost recunoscut niciun provizion în acest sens în situațiile financiare ale OMV Petrom.

Suplimentar, OMV Petrom S.A. are datorii contingente reprezentând garanţii de bună execuţie, în principal din facilități de credit acordate de bănci, fără garanții în numerar, în sumă de 158,24 milioane RON la 31 decembrie 2021 (2020: 268,81 milioane RON), şi garanţii emise în calitate de societate-mamă, care acoperă un risc de 224,66 milioane RON (2020: 243,47 milioane RON), în principal în numele OMV Srbjia DOO, în vederea acoperirii riscului de neachitare a datoriei către furnizorul de produse petroliere Nafta Industrija Srbije j.s.c, cu limita de 222,66 milioane RON la 31 decembrie 2021, echivalentul a 45 milioane EUR (2020: 243,47 milioane RON, echivalentul a 50 milioane EUR).


 • 32. INTERESE ÎN ARANJAMENTE ÎN COMUN

În cursul anului 2008, OMV Petrom S.A. a încheiat un contract cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (”Exxon”) în scopul de a explora şi dezvolta blocul de mare adâncime Neptun din Marea Neagră, având un interes de participare de 50%. Începând cu august 2011, ExxonMobil a fost desemnat operator (anterior OMV Petrom S.A. a fost operator).

În cursul anului 2010, OMV Petrom S.A. a încheiat un contract cu Hunt Oil Company of Romania S.R.L. (“Hunt”) în scopul de a explora şi dezvolta blocurile onshore Adjud şi Urziceni Est şi are un interes de participare de 50%. Începând cu octombrie 2013, Hunt a fost desemnat operator (anterior OMV Petrom S.A. a fost operator).

Activităţile desfăşurate în comun menţionate mai sus au fost clasificate ca şi operaţiuni în comun în conformitate cu IFRS 11.

Partea OMV Petrom S.A. în angajamentele de investiții agregate aferente acestor operaţiuni este în sumă de 45,55 milioane RON la 31 decembrie 2021 (2020: 44,73 milioane RON), în principal referitoare la activităţile offshore.

 • 33. GESTIONAREA RISCURILOR

Gestionarea riscului de capital

OMV Petrom S.A. își gestionează în mod constant capitalul astfel încât să se asigure că Societatea va fi structurată în mod optim potrivit expunerii la risc, în vederea maximizării câştigului acţionarilor. Structura capitalului în cadrul OMV Petrom S.A. este formată din capitaluri proprii (incluzând capitalul social, rezultatul reportat şi rezerve, aşa cum este prezentat în „Situaţia modificării capitalurilor proprii”) şi din datorii (care includ împrumuturile purtătoare de dobânzi şi datoriile de leasing, atât pe termen scurt, cât şi lung). Gestionarea riscului de capital este parte integrantă din administrarea valorii în cadrul OMV Petrom S.A. şi se bazează pe revizuirea continuă a gradului de îndatorare a Societăţii.

Datoria netă este calculată ca împrumuturi purtătoare de dobândă plus datorii de leasing minus numerar şi echivalente de numerar. Datorită soldului semnificativ de numerar, OMV Petrom S.A. prezintă o poziţie de numerar netă în valoare de 7.732,92 milioane RON la 31 decembrie 2021 (2020: 5.226,04 milioane RON).

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


Managementul Societăţii revizuieşte cu regularitate structura capitalului precum şi rapoartele de risc ale Societăţii. Revizuirea acoperă inclusiv costul capitalului şi riscurile asociate cu fiecare categorie de capital.

Politici contabile semnificative

Detalii despre politicile şi metodele contabile semnificative adoptate, inclusiv criteriile de recunoaştere, bazele de măsurare şi criteriile de recunoaştere a veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare clasă de active financiare, datorii financiare şi instrumente de capital sunt prezentate în nota 3 la situaţiile financiare.

Obiectivele şi politicile gestionării riscului financiar

Obiectivul departamentului de Management al Riscurilor este de a determina dacă estimările privind riscurile se încadrează în limitele stabilite în declaraţia privind apetitul pentru risc şi de a asigura că acestea sunt gestionate corespunzător şi menținute sub control de către persoanele responsabile. Riscurile cu probabilitate scăzută şi impact potenţial ridicat sunt evaluate şi monitorizate individual, fiind implementat un set dedicat de măsuri de reducere a riscurilor.

Pentru a asigura că managementul ia decizii informate în privința riscurilor, cu luarea în considerare a riscurilor curente și viitoare, Directoratul OMV Petrom a împuternicit un departament dedicat de Management al Riscurilor, cu obiectivul de a conduce în mod centralizat și de a coordona procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Societății. Acest departament asigură aplicarea în întreaga organizație a unor procese, instrumente și tehnici de gestionare a riscurilor bine definite și consecvente. Responsabilitatea aferentă riscurilor este atribuită acelor manageri care sunt cei mai potriviți să supravegheze și să gestioneze riscul respectiv. Profilul de risc consolidat la nivelul OMV Petrom este raportat de două ori pe an Directoratului și Comitetului de Audit al Consiliului de Supraveghere.

Expunerile la risc şi acţiunile întreprinse

Departamentul de Management al Riscurilor al OMV Petrom realizează o coordonare centralizată a procesului de management al riscurilor pe termen mediu la nivelul întreprinderii (EWRM – „Enterprise Wide Risk Management”) şi a procesului de management al riscurilor strategice pe termen lung („Strategic Risk Management”), în cadrul cărora urmăreşte în mod activ identificarea, analiza, evaluarea şi gestionarea riscurilor semnificative (de piaţă şi financiare, operaţionale şi strategice), cu scopul de a evalua efectul acestora asupra fluxurilor de trezorerie bugetate, de a angaja managementul în planificarea şi implementarea de măsuri menite să reducă riscurile şi de a asigura membrii Directoratului şi ai Comitetului de Audit al Consiliului de Supraveghere că riscurile sunt gestionate corespunzător şi reduse până la un nivel acceptabil conform apetitului de risc.

Principalul scop al procesului EWRM al OMV Petrom este să adauge valoare prin managementul și luarea deciziilor pe baza riscurilor. OMV Petrom dezvoltă în mod constant procesul EWRM pe baza cerințelor interne și externe. Procesul este facilitat de sistemul IT din cadrul Societății, care susține etapele individuale ale procesului (identificarea, analiza, evaluarea, tratamentul, raportarea și revizuirea riscului prin monitorizarea continuă a modificărilor profilului de risc), ghidată de cadrul de management al riscurilor ISO 31000.

Pe lângă categoriile de expunere la riscuri de tip operaţional şi strategic, categoria privind riscul de piaţă şi financiar are o pondere semnificativă în profilul de risc al Societăţii, fiind gestionată cu diligenţă sporită - categoria riscului de piaţă şi financiar include riscul de preţ al mărfurilor tranzacţionabile, riscul valutar, riscul de rată a dobânzii, riscul de credit al partenerilor şi riscul de lichiditate.

În ceea ce priveşte acţiunile întreprinse, orice risc care atinge un nivel semnificativ sau care se apropie de limita stabilită pentru apetitul de risc, este monitorizat corespunzător şi sunt propuse acţiuni specifice de contracarare, aprobate și implementate corespunzător în vederea reducerii gradului de expunere.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Riscurile privind schimbările climatice

OMV Petrom evaluează în mod constant expunerea Societății la riscurile privind schimbările climatice, pe lângă riscul de preț de piață aferent certificatelor de emisie. Aceste riscuri cuprind impactul potențial al evenimentelor acute sau cronice precum fenomenele climatice extreme mai frecvente sau schimbările sistemice asupra modelului nostru de afaceri cauzate de cadrul legislativ în schimbare și de substituirea produselor Societății ca urmare a comportamentului în schimbare al consumatorilor. OMV Petrom recunoaște schimbările climatice ca o provocare globală majoră. Prin urmare, integrăm riscurile și oportunitățile aferente în dezvoltarea strategiei de afaceri a Societății. Vă rugăm să consultați nota 2 pentru mai multe detalii despre efectele riscului schimbărilor climatice.

Riscul de preţ al mărfurilor

În privința riscului de preț al mărfurilor, OMV Petrom este expus în mod natural la volatilitatea determinată de prețuri asupra fluxurilor de trezorerie generate de activitățile de producție, rafinare și de comercializare a țițeiului, produselor petroliere derivate, gazelor naturale și energiei electrice. Riscul de piață are o importanță strategică semnificativă în profilul de risc al Societății și al lichidității. Riscurile de preț ale mărfurilor Societății sunt analizate, măsurate și evaluate cu atenție.

Instrumentele financiare derivate sunt folosite după caz, pentru acoperirea principalelor riscuri specifice industriei, rezultate din modificările prețurilor mărfurilor, care pot avea un impact negativ asupra activelor, datoriilor sau a fluxurilor de trezorerie preconizate.

Operațiunile de acoperire împotriva riscurilor sunt derulate în general acolo unde există expunerea aferentă. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții, Societatea poate opta să aplice principiile contabilității de acoperire împotriva riscurilor din IFRS 9, în scopul recunoașterii în situația veniturilor și cheltuielilor a efectelor nete din modificarea valorii juste a instrumentelor financiare în același timp cu a elementului acoperit împotriva riscului.

În 2020 s-a modificat obiectivul de gestionare a riscului pentru instrumentele de acoperire împotriva riscurilor aferente marjelor de motorină și jet; prin urmare, relațiile de acoperire împotriva riscurilor au fost întrerupte. Câștigurile și pierderile cumulate au rămas în rezerva din instrumente de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie până la realizarea elementelor acoperite împotriva riscurilor. Câștigurile și pierderile aferente vânzărilor și cumpărărilor previzionate pentru anumite produse pentru care fluxurile de trezorerie viitoare nu mai erau preconizate, fiind afectate de izbucnirea COVID-19, au fost reclasificate imediat din alte elemente ale rezultatului global.

Instrumentele derivate sunt utilizate numai pentru scopurile de acoperire împotriva riscurilor economice și nu ca investiții speculative. Totuși, în cazurile în care instrumentele derivate nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire împotriva riscurilor, ele sunt clasificate ca fiind evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere, în conformitate cu IFRS 9.

Contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie

În segmentul Downstream Oil, societatea OMV Petrom este expusă în principal riscurilor privind marjele de rafinare volatile și riscurilor privind stocurile. Pentru a răspunde acestor riscuri, Societatea inițiază activități corespunzătoare de acoperire împotriva riscurilor, care includ activități de acoperire a riscurilor aferente atât marjelor cât și stocurilor.

Strategia de management al riscurilor este de a armoniza prețurile vânzărilor și cumpărărilor de produse în scopul de a menține în orice moment valoarea stocurilor în limite aprobate, prin intermediul instrumentelor de acoperire a riscurilor aferente stocurilor, pentru reducerea expunerii la riscul de preț. În cazul instrumentelor de acoperire a riscurilor aferente marjelor de rafinare, țițeiul și produsele petroliere sunt acoperite cu scopul de a proteja marjele viitoare.

În cursul anului 2021, OMV Petrom S.A. a contractat instrumente de acoperire împotriva riscurilor aferente marjelor cu privire la vânzările previzionate de benzină și instrumente de acoperire a riscurilor aferente stocurilor de țiței achiziționate, utilizând instrumente swap.

În cursul anului 2020, OMV Petrom S.A. a încheiat instrumente de acoperire a riscurilor în legătură cu achizițiile de stocuri de țiței și a întrerupt majoritatea instrumentelor de acoperire a riscurilor aferente marjelor de rafinare care fuseseră încheiate în 2019, ca urmare a schimbării obiectivului de management al riscului.

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individuale


În cazul instrumentelor de acoperire a marjelor de rafinare pentru benzină, marja produsului este desemnată ca element acoperit împotriva riscului, prin achiziția de țiței Brent la preț fix și prin vânzarea de produs la preț fix. Marja pentru benzină este o componentă identificabilă separată și astfel poate fi considerată o componentă specifică de risc care este desemnată ca element acoperit împotriva riscului. În cazul instrumentelor de acoperire a marjei de rafinare pentru păcură, care au fost încheiate în 2019 cu scadențe în 2020 și 2021, vânzările și cumpărările previzionate de păcură și produse petroliere sunt desemnate ca elemente acoperite împotriva riscurilor.

Instrumentele de acoperire împotriva riscurilor aferente stocurilor sunt utilizate pentru reducerea expunerii la riscul de preț ori de câte ori nivelurile stocurilor deviază de la nivelurile țintă. Tranzacțiile de cumpărări și vânzări previzionate de țiței și produse petroliere sunt desemnate ca elemente acoperite împotriva riscurilor.

Ineficiențele aferente instrumentelor de acoperire împotriva riscurilor pot fi generate de diferența de timp și de cea de preț dintre instrumentul derivat și elementul acoperit împotriva riscului (instrumentele derivate sunt evaluate la cotațiile medii lunare (sau pentru alte perioade) și vânzările/cumpărările sunt evaluate la prețurile de la data tranzacției/livrării).

Valorile nominale și valorile juste ale instrumentelor derivate desemnate ca instrumente eficiente de acoperire împotriva riscurilor

2021

Cumpărări previzionate

Vânzări previzionate

Total

Valoarea nominală

-

631,84

631,84

Sub un an

-

631,84

631,84

Peste un an

-

-

-

Valoarea justă - active

-

21,10

21,10

Valoarea justă - datorii

-

42,56

42,56

Rezerva din instrumente de acoperire împotriva
riscurilor de trezorerie (înainte de impozitare)

-

(21,46)

(21,46)


2020

Cumpărări previzionate

Vânzări previzionate

Total

Valoarea nominală

91,87

147,85

239,72

Sub un an

91,87

147,85

239,72

Peste un an

-

-

-

Valoarea justă - active

-

16,33

16,33

Valoarea justă - datorii

14,18

5,40

19,58

Rezerva din instrumente de acoperire împotriva
riscurilor de trezorerie (înainte de impozitare)

(14,18)

10,93

(3,25)


Tabelele de mai sus prezintă valorile juste ale instrumentelor financiare derivate desemnate ca instrumente eficiente de acoperire împotriva riscurilor, împreună cu valorile lor nominale. Valoarea nominală, prezentată brut, reprezintă valoarea activului suport și pe baza ei sunt calculate modificările în valoarea instrumentelor derivate. Valorile nominale indică volumul tranzacțiilor în derulare la sfârșitul anului și nu dau indicii asupra riscului de piață și nici a riscului de credit. Valorile juste sunt prezentate în liniile „Alte active financiare” și „Alte datorii financiare” în situația poziției financiare.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Acoperirea împotriva riscurilor de trezorerie - Impactul contabilității de acoperire împotriva riscurilor

2021

Cumpărări previzionate

Vânzări previzionate

Total

Rezerva din instrumente de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie la
1 ianuarie 2021 (după impozitare)

(11,91)

86,27

74,36

Câștiguri/(pierderi) recunoscute în alte elemente ale rezultatului global

57,22

(131,60)

(74,38)

Sume reclasificate în situația veniturilor și cheltuielilor

-

7,43

7,43

Sume transferate în costul unui element nefinanciar

(43,04)

-

(43,04)

Impact fiscal

(2,27)

19,87

17,60

Rezerva din instrumente de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie
la 31 decembrie 2021 (după impozitare)

-

(18,03)

(18,03)

Partea ineficientă din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor recunoscută în situația veniturilor și cheltuielilor

-

(2,78)

(2,78)


2020

Cumpărări previzionate

Vânzări previzionate

Total

Rezerva din instrumente de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie la
1 ianuarie 2020 (după impozitare)

22,48

5,22

27,70

Câștiguri/(pierderi) recunoscute în alte elemente ale rezultatului global

(134,60)

467,80

333,20

Sume reclasificate în situația veniturilor și cheltuielilor

-

(369,69)

(369,69)

Sume reclasificate din alte elemente ale rezultatului global - flluxuri de trezorerie viitoare acoperite împotriva riscurilor care nu mai sunt preconizate

14,79

(1,62)

13,17

Sume transferate în costul unui element nefinanciar

78,87

-

78,87

Impact fiscal

6,55

(15,44)

(8,89)

Rezerva din instrumente de acoperire împotriva riscurilor de trezorerie
la 31 decembrie 2020 (după impozitare)

(11,91)

86,27

74,36

Din care instrumente de acoperire împotriva riscurilor, întrerupte

-

77,09

77,09

Partea ineficientă din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor recunoscută în situația veniturilor și cheltuielilor

(3,81)

9,72

5,91


Pentru „Cumpărări previzionate”, partea ineficientă din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor este inclusă în linia „Achiziții (nete de variația stocurilor)” în situația veniturilor și cheltuielilor. Partea ineficientă din instrumentele de acoperire împotriva riscurilor și reclasificarea „Vânzărilor previzionate” pentru instrumentele de acoperire împotriva riscurilor în care o componentă de risc a elementului nefinanciar este desemnată ca element acoperit, sunt reflectate în linia „Venituri din vânzări” în situația veniturilor și cheltuielilor.

Gestionarea riscului valutar

Deoarece OMV Petrom operează în diferite valute, riscurile valutare aferente sunt analizate. OMV Petrom este în principal expusă la modificarea cursului de schimb al dolarului american şi al Euro faţă de leul românesc. Alte valute au doar un efect limitat asupra fluxului de numerar şi asupra rezultatului din exploatare.

Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate, atunci când este cazul, pentru a acoperi riscul aferent tranzacţiilor în valută, întrucât o scădere a ratei de schimb USD/RON sau o creştere a ratei de schimb EUR/RON generează un impact negativ asupra fluxurilor de trezorerie.

Analiza de senzitivitate a valutelor

Valorile contabile la data de raportare ale activelor şi datoriilor monetare denominate în valută ale OMV Petrom, care induc senzitivitate la ratele de schimb RON/EUR și RON/USD în situaţiile financiare, sunt după cum urmează:

OMV Petrom S.A.

Situațiile financiare individualeEchivalent RON al soldurilor denominate în EUR (milioane)

Echivalent RON al soldurilor denominate în USD (milioane)


31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

Active

1.514,77

654,65

214,71

985,00

Datorii

1.196,08

852,21

376,64

914,59

Active/(datorii) nete în situația poziției financiare

318,69

(197,56)

(161,93)

70,41

Ajustari pentru contracte derivate de schimb valutar

3,10

24,22

181,92

(22,11)

Expunerea valutară netă

321,79

(173,34)

19,99

48,30Următorul tabel detaliază senzitivitatea Societăţii la o creştere sau scădere cu 10% a cursului de schimb al USD şi EUR. Analiza de senzitivitate cuprinde numai elementele monetare denominate în valută, în sold la data raportării, şi ajustează evaluarea lor la sfârşitul perioadei pentru o modificare cu 10% a cursurilor de schimb valutar. O sumă pozitivă în tabelul de mai jos arată o creştere în rezultatul global total înainte de impozitare generată de o variaţie în cursul de schimb de 10% şi o sumă negativă indică o scădere în rezultatul global total înainte de impozitare cu aceeaşi valoare.

+10% creştere în cursul de schimb al monedelor străine


Impact pentru elementele denominate în EUR, în milioane RON (i)

Impact pentru elementele denominate în USD, în milioane RON (ii)


2021

2020

2021

2020

Profit/ (pierdere)

32,18

(17,33)

4,15

5,16

Alte elemente ale rezultatul global

-

-

(2,15)

(0,33)-10% scădere în cursul de schimb al monedelor străine


Impact pentru elementele denominate în EUR, în milioane RON (i)

Impact pentru elementele denominate în USD, în milioane RON (ii)


2021

2020

2021

2020

Profit/ (pierdere)

(32,18)

17,33

(4,15)

(5,16)

Alte elemente ale rezultatul global

-

-

2,15

0,33(i) Acest impact este în principal aferent expunerii în legătură cu împrumuturile acordate filialelor, creanțele comerciale, activele financiare derivate, datoriile de leasing, datoriile financiare derivate și datoriile comerciale la finalul anului denominate în EUR.

(ii) Acest impact este în principal aferent expunerii în legătură cu alte active financiare, numerarul și echivalentele de numerar, alte datorii financiare și datoriile comerciale la finalul anului denominate în USD.

Impactul în capitalurile proprii reprezintă impactul în profitul sau pierderea înainte de impozitare și în alte elemente ale rezultatului global, net de impozitul pe profit (16%).

Analiza de senzitivitate a riscului valutar inerent, prezentată mai sus, arată expunerea la riscul de conversie de la sfârşitul anului; cu toate acestea, expunerea din cursul anului este în permanenţă monitorizată şi gestionată de către Societate.

Gestionarea riscului de rată a dobânzii

Pentru a facilita gestionarea riscului de rată a dobânzii, datoriile Societăţii sunt analizate prin prisma ratei fixe şi variabile de îndatorare, a valutelor şi a scadenţelor. În prezent, OMV Petrom are expunere limitată la acest risc.


OMV Petrom S.A

Situațiile financiare individuale


Analiza de senzitivitate de mai jos a fost determinată pe baza expunerii împrumuturilor la ratele de dobândă la data raportării. Pentru datoriile cu rate variabile, analiza este efectuată presupunând că suma în sold la data raportării a fost în sold pe parcursul întregului an. O creştere sau o scădere de 1% reprezintă estimarea managementului aferentă unei modificări rezonabile posibile a ratelor dobânzii (celelalte variabile rămânând constante).

Analiza aferentă riscului de modificare a ratei dobânzii:


Sold

Efectul modificării cu 1%
în rata dobânzii, înainte de impozitare


31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

31 decembrie 2021

31 decembrie 2020

Împrumuturi pe termen scurt

1.866,51

1.505,89

18,67

15,06

Împrumuturi pe termen lung

16,49

108,98

0,16

1,09În 2021 şi 2020, nu a existat necesitatea acoperirii riscului privind rata dobânzii, prin urmare, nu au fost folosite instrumente financiare în acest scop.

Gestionarea riscului de credit al partenerilor

Riscul de credit se referă la riscul ca un partener de afaceri să nu reuşească să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale sau să înregistreze dificultăţi financiare, generând astfel o pierdere financiară pentru Societate. Riscul de credit aferent celor mai importanţi parteneri este evaluat, monitorizat şi gestionat folosind limite predefinite pentru anumite ţări, bănci şi parteneri de afaceri. Pe baza bonităţii, tuturor partenerilor de afaceri le sunt alocate expunerile maxime permise din punctul de vedere al limitelor de credit (sume şi scadenţe), iar analiza de bonitate şi a limitelor admise sunt revizuite periodic. Pentru toţi partenerii de afaceri, în funcţie de categoria de lichiditate, o parte din limitele de credit care le sunt alocate sunt securizate prin instrumente de garantare lichide cum ar fi scrisori de garanţie bancară, asigurări de credit şi alte instrumente similare. Procedurile privind monitorizarea limitelor de credit sunt guvernate de regulamente interne.

Societatea nu are nicio expunere semnificativă în ceea ce priveşte concentrarea riscului de credit faţă de un singur partener sau grup de parteneri având caracteristici similare, cu excepţia partenerilor din cadrul grupului. Numerarul şi echivalentele de numerar ale Societăţii sunt investite în principal în bănci cu rating de cel puţin BBB- (S&P şi Fitch) şi Baa3 (Moody’s).

Gestionarea riscului de lichiditate

În scopul evaluării riscului de lichiditate, fluxurile de numerar (intrări și ieşiri) operaţionale şi financiare bugetate sunt monitorizate şi analizate lunar în vederea stabilirii nivelului aşteptat al modificărilor nete în lichiditate. Analiza furnizează baza pentru deciziile de finanţare şi angajamentele de investiţii. Rezerve de lichiditate sub forma depozitelor şi liniilor de credit angajate sunt constituite pentru a asigura în orice moment solvabilitatea şi flexibilitatea financiară necesare Societăţii. Scadenţa datoriilor financiare ale Societăţii este prezentată în nota 15.


 • 34. CHELTUIELI CU AUDITORUL GRUPULUI

În 2021, auditorul statutar Ernst & Young Assurance Services S.R.L. a avut un onorariu contractual pentru auditul statutar de 537.535 EUR (2020: 545.000 EUR) pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale individuale şi consolidate ale Societăţii şi ale filialelor şi asociatelor sale din România. Serviciile contractate cu auditorul statutar, altele decât serviciile de audit au fost în sumă de 112.510 EUR (2020: 128.920 EUR), reprezentând în principal alte servicii de asigurare în legătură cu unele rapoarte emise de Societate, care nu sunt interzise de Articolul 5(1) al Reglementării UE No. 537/2014 a Parlamentului European şi a Consiliului.

Alte firme din reţeaua EY au executat servicii de audit pentru filialele OMV Petrom în sumă de 68.167 EUR (2020: 153.900 EUR) şi alte servicii decat serviciile de audit, care nu sunt interzise de Articolul 5(1) al Reglementării UE No. 537/2014 a Parlamentului European şi a Consiliului, în sumă de 28.942 EUR (2020: 5.946 EUR).


 • 35. EVENIMENTE ULTERIOARE

În contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina, început în data de 24 februarie 2022, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și alte țări au impus Rusiei diverse sancțiuni, incluzând restricții financiare împotriva unor bănci rusești și unor companii deținute de stat. În timp ce OMV Petrom nu are operațiuni în Ucraina sau în Rusia, societatea monitorizează continuu evoluțiile geopolitice și revizuiește regulat impactul potențial asupra activităților sale. Întreruperile în fluxurile de mărfuri dinspre Rusia spre Europa ar putea determina creșteri suplimentare ale prețurilor energiei în Europa și accelerarea riscului de inflație a costurilor. Cele de mai sus nu au niciun impact în situațiile financiare individuale ale OMV Petrom pentru anul încheiat la 31 decembrie 2021. La data acestor situații financiare nu este posibil să se estimeze credibil impactul asupra poziției financiare și rezultatelor Societății pentru perioadele viitoare.
Aceste situații financiare, care cuprind situația poziției financiare, situația veniturilor şi cheltuielilor, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie şi notele la situațiile financiare, au fost aprobate la data de 17 martie 2022.

Christina Verchere

Director General Executiv Preşedinte al Directoratului
Alina Popa

Director Financiar

Membru al Directoratului

Christopher Veit

Membru al Directoratului

Upstream


Franck Neel

Membru al Directoratului

Downstream Gas


Radu Căprău

Membru al Directoratului

Downstream Oil

Herbert Hackl

Vicepreședinte Departament Controlling

Nicoleta Drumea

Șef Departament

Raportare Financiară